UCHWAŁA NR LI/766/13

Rady Miasta Opola

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedawanego gruntu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.: poz. 645) oraz art. 68 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.: Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011r. Nr 64, poz. 341, Nr 115, poz. 673, Nr 130, poz. 762, Nr 106, poz. 662, Nr 135, poz. 789, Nr 129, poz. 732, Nr 187, poz.1110, Nr 163, poz. 981, Nr 224, poz. 1337; z 2012r. poz. 908, poz. 1256, poz. 951, poz. 1529, poz. 1429) – Rada Miasta Opola postanawia:

§ 1. Wyrazić zgodę na udzielenie 80% bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 6/16, km 49, obręb Opole, o powierzchni 0,0125 ha, położonej w Opolu, sprzedawanej w wyniku uwzględnienia roszczeń, na rzecz właścicieli lokali w budynku przy ul. Kołłątaja 15.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha