UCHWAŁA NR XI/169/15

Rady Miasta Opola

z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Oleskiej i Chabrów w Opolu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 j.t.) zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz w związku z Uchwałą nr LXIII/962/14 Rady Miasta Opola z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Oleskiej i Chabrów w Opolu, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola (Uchwała Nr LXXI/745/10 Rady Miasta Opola z dnia 26 sierpnia 2010 r.) Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

Rozdział 1.

Przepisy ogólne

§ 1.

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Oleskiej i Chabrów w Opolu zwany dalej planem.

2. Integralną częścią uchwały są:

1) rysunek planu, stanowiący załącznik nr 1;

2) wykaz zabytków, stanowiący załącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3;

4) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 4.

3. Ustalenia obejmujące obowiązkowy przedmiot planu ujęte są w postaci:

1) przepisów ogólnych określających zakres spraw regulowanych uchwałą i zawierających objaśnienia użytych terminów i pojęć;

2) przepisów szczegółowych, zawartych w kartach terenów, odnoszących się do poszczególnych terenów wyznaczonych na obszarze objętym granicami planu.

4. Ustalenia określone w ust. 3 obowiązują łącznie.

5. Zakres spraw regulowanych uchwałą dotyczy ustaleń art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 2.  Granice obszaru objętego planem, przedstawione na rysunku, stanowią: od północy – granica działki ewidencyjnej nr 406, od północnego zachodu – granica obszaru górniczego Odra II, od południowego wschodu – ulica Oleska, od południowego zachodu – ulica Chabrów z wyłączeniem terenu zamkniętego oznaczonego na rysunku planu symbolem 1IS.

§ 3.

1. Ilekroć jest mowa o:

1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta Opola;

2) planie – należy przez to rozumieć przepisy zawarte w niniejszej uchwale wraz z rysunkiem planu;

3) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:2000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

4)   karcie terenu – należy przez to rozumieć zapis ustaleń przepisów szczegółowych dla poszczególnych terenów wyznaczonych w  obszarze objętym granicami planu, ujętych w formie tabeli;

5) terenie – należy przez to rozumieć teren, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem, na którym obowiązują odpowiednie ustalenia;

6) zabudowie – należy przez to rozumieć budynki, wiaty oraz obiekty budowlane niepołączone trwale z gruntem, wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadające fundamenty i dach;

7) przeznaczeniuterenupodstawowym – należy przez to rozumieć kategorie przeznaczenia lub grupy tych kategorii, które dominują na danym terenie, jednocześnie w granicach terenu i na poszczególnych działkach;

8) przeznaczeniu terenu uzupełniającym – należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu, które może uzupełniać lub wzbogacać przeznaczenie, o którym mowa w pkt 7 jednocześnie w granicach terenu i na poszczególnych działkach, w sposób określony w ustaleniach;

9) procencie zabudowy – należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej;

10) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć określenie dopuszczalnego zewnętrznego, pionowego gabarytu zabudowy, wyrażone w metrach jako pionowy wymiar zabudowy mierzony do kalenicy, punktu zbiegu połaci dachowych bądź górnej krawędzi ściany zewnętrznej, gzymsu lub attyki (bez uwzględniania maszynowni dźwigów i innych pomieszczeń technicznych, jeśli są cofnięte minimum 5 m od elewacji zewnętrznej), od naturalnej rzędnej terenu znajdującego się poniżej, a zabudowa nie może przekraczać dopuszczalnej wysokości w żadnym miejscu swojego rzutu;

11) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, ograniczającą część terenu, na którym dopuszcza się wznoszenie nadziemnych części budynków;

12) obiekcie dysharmonijnym – należy przez to rozumieć obiekt, który pod względem funkcji, stylu, formy, gabarytów bądź stanu technicznego nie pasuje do otaczających obiektów;

13) akcencie architektonicznym – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego lub obiekt małej architektury, który koncentruje uwagę obserwatorów w najbliższym jego otoczeniu;

14) elewacji do specjalnego opracowania – należy przez to rozumieć ukształtowanie elewacji wpisujące się w otaczającą zabudowę oraz odznaczające się wysokim poziomem estetycznym rozwiązań architektonicznych w zakresie formy i materiałów wykończeniowych;

15) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych od 0° do 10°;

16) zakazie lokalizacji budynków gospodarczych i garażowych – należy przez to rozumieć:

a) zakaz odbudowy,

b) zakaz zwiększania liczby budynków gospodarczych i garażowych na danym terenie, z wyjątkiem podziemnych oraz wbudowanych w budynki;

17) zakazie lokalizacji budynków – należy przez to rozumieć zakaz zwiększania liczby budynków na danym terenie;

18) zakazie nadbudowy – należy przez to rozumieć zakaz nadbudowy nieobejmujący lukarn z jednym oknem o powierzchni nie większej od powierzchni okna znajdującego się pod lukarną na niższej kondygnacji oraz pod warunkiem:

a) jednolitych lukarn i okien na całym dachu,

b) różnych lukarn, jeżeli wynikają z projektu przebudowy całego dachu;

19) zakazie rozbudowy – należy przez to rozumieć, że z wyjątkiem obiektów do likwidacji, dopuszcza się rozbudowę do 5% powierzchni zabudowy, niezbędną do zapewnienia możliwości użytkowania obiektu;

20) miejscach postojowych (m.p.) – należy przez to rozumieć miejsca postojowe dla samochodów osobowych;

21) szpalerze drzew – należy przez to rozumieć rząd lub dwa rzędy drzew;

22) szyldzie – należy przez to rozumieć zewnętrzne oznaczenie stałego miejsca świadczenia usług przez instytucję lub prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej lub zawodowej, zawierające oznaczenie instytucji lub przedsiębiorcy – firmę przedsiębiorcy ze wskazaniem formy prawnej, a w przypadku osoby fizycznej – firmę, pod którą wykonuje działalność gospodarczą oraz zwięzłe określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej;

23) nie ustala się – należy przez to rozumieć nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia regulowane przepisami odrębnymi;

24) nie dotyczy – należy przez to rozumieć brak przesłanek do wprowadzenia nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń na danym terenie.

2. Ilekroć jest mowa o przeznaczeniu terenu na:

1)   zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz usługi – należy przez to rozumieć zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, usługi lub zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami, z zastrzeżeniem ustaleń przepisów szczegółowych;

2)   usługi – zgodnie z ustaleniami szczegółowymi:

a) usługiz zakresu obsługi ludności i przedsiębiorstw – należy przez to rozumieć:

- handel detaliczny – obiekty służące sprzedaży detalicznej o powierzchni sprzedaży do 2000 m², przystosowane do przyjmowania klientów, oraz punkty sprzedaży zakładów, gier losowych oraz loteryjnych i zakładów sportowych, apteki, sklepy zoologiczne,

- gastronomię – restauracje, bary, kawiarnie, koktajl-bary, winiarnie, puby, stołówki, obiekty służące działalności kateringowej, fast-food, obiekty małej gastronomii,

- rozrywkę – dyskoteki, kluby, sale taneczne, kasyna, salony gier, kręgielnie, sale bilardowe, kawiarnie internetowe, gabinety doradcze np. wróżek, astrologów,

- biura – budynki lub ich części, w których prowadzi się działalność związaną z zarządzaniem, działaniem organizacji, doradztwem, finansami, ubezpieczeniami, projektowaniem, obsługą nieruchomości, wynajmem, pośrednictwem, prowadzeniem interesów, pracami badawczo-rozwojowymi, archiwizowaniem, działalnością wydawniczą, reklamą, tłumaczeniami, przetwarzaniem i przesyłaniem informacji, informatyką, przygotowywaniem programów telewizyjnych i radiowych, przyjmowaniem przesyłek, administracją, wymiarem sprawiedliwości, biura podróży,

- drobne rzemiosło i usługi – punkty usług szewskich, krawieckich, rymarskich, fotograficznych, introligatorskich, poligraficznych, jubilerskich, lutniczych, fryzjerskich, kosmetycznych, zegarmistrzowskich, modystycznych, kaletniczych, punkty napraw artykułów użytku osobistego i użytku domowego, studia wizażu i odchudzania, łaźnie i sauny, solaria, gabinety masażu, pralnie, punkty wynajmu i wypożyczania przedmiotów ruchomych, studia tatuażu, kwiaciarnie, punkty florystyczne, szalety,

- obiekty kongresowe, konferencyjne oraz kształcenia dodatkowego, wraz z obiektami towarzyszącymi i urządzeniami związanymi z ich obsługą;

b)   usługi administracji – należy przez to rozumieć:

- urzędy – obiekty organów administracji państwowej, rządowej, samorządowej i wymiaru sprawiedliwości,

- obrona cywilna i służby ochrony, w tym straż miejska, straż pożarna, straż ochrony kolei, agencje ochrony, wraz z obiektami towarzyszącymi i urządzeniami związanymi z ich obsługą;

c) usługi z zakresu obsługi turystyki – należy przez to rozumieć budynki niemieszkalne zakwaterowania turystycznego, w tym hotele, motele, pensjonaty, gospody, schroniska turystyczne, domy wycieczkowe, zjazdy, kwatery wraz z obiektami towarzyszącymi i urządzeniami związanymi z ich obsługą;

d) usługi opieki zdrowotnej – należy przez to rozumieć:

- poradnie medyczne – przychodnie, poradnie, ambulatoria, ośrodki zdrowia, gabinety lekarskie, stacje dializ, zakłady rehabilitacji leczniczej, stacje krwiodawstwa, szkoły rodzenia, gabinety paramedyczne (np. bioenergoterapeutyczne, znachorskie),

- pracownie medyczne – pracownie diagnostyki medycznej, protetyki stomatologicznej i ortodoncji, pracownie ortopedyczne, banki krwi, organów i szpiku kostnego, wraz z obiektami towarzyszącymi i urządzeniami związanymi z ich obsługą;

e) usługi nauki – należy przez to rozumieć obiekty naukowe i badawcze – obiekty, w których prowadzi się działalność naukową lub badawczą, w tym laboratoria, obserwatoria, stacje meteorologiczne wraz z obiektami towarzyszącymi;

f) tereny sportu i rekreacji – należy przez to rozumieć:

- terenowe urządzenia sportowe – niekryte urządzenia do uprawiania sportu, w tym stadiony, boiska, baseny letnie,

- kryte urządzenia sportowe – kryte w całości lub części urządzenia do uprawiania sportu, w tym hale sportowe, lodowisko, pływanie, fitness kluby,

- specjalistyczne ośrodki sportowe – dostosowane do specyfiki określonej dyscypliny, tj. kluby jeździeckie, tory wyścigów konnych, pola golfowe, mariny;

g) usługi obsługi komunikacji – należy przez to rozumieć:

- stacje paliw,

- obsługę pojazdów – obiekty służące obsłudze samochodów, w tym myjnie, stacje diagnostyki pojazdów, punkty wymiany oleju, zakłady oponiarskie, wulkanizacyjne, lakiernie, wypożyczalnie samochodów,

- naprawę pojazdów – obiekty służące naprawie samochodów, wraz z obiektami towarzyszącymi i urządzeniami związanymi z ich obsługą;

3) obiekty produkcyjne, składy i magazyny – należy przez to rozumieć produkcję, składy, bazy: budowlane, sprzętowe, transportowe, logistyczne, magazyny i handel hurtowy – obiekty służące do składowania, sortowania, konfekcjonowania, sprzedaży hurtowej i wysyłkowej sprzedaży detalicznej towarów oraz parki technologiczne;

4) zieleń – należy przez to rozumieć zagospodarowanie zielenią niską i wysoką;

5) zieleń urządzoną – należy przez to rozumieć urządzone i utrzymywane zespoły drzew, krzewów oraz zieleni niskiej (trawniki, kwietniki) skomponowane kompleksowo pod względem estetycznym wraz z urządzeniami towarzyszącymi, takim jak place zabaw, ścieżki, obiekty małej architektury, małe boiska dla dzieci;

6) zieleń izolacyjną – należy przez to rozumieć zagospodarowanie zwartą zielenią niską, średnią i wysoką z wykorzystaniem gatunków zimozielonych, w sposób ograniczający uciążliwości;

7) ciąg pieszo-jezdny – należy przez to rozumieć ulicę w strefie zamieszkania, bez wyodrębnionej jezdni i chodników, gdzie pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.

3. Niezdefiniowane pojęcia należy rozumieć zgodnie z:

1) ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

3) przepisami wykonawczymi do wyżej wymienionych ustaw;

4) ustawami związanymi z planowaniem przestrzennym i przepisami wykonawczymi do nich.

§ 4.

1. Na rysunku planu obowiązującymi ustaleniami są:

1) oznaczenia ogólne:

a) granice obszaru objętego planem,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) oznaczenia przeznaczenia terenów;

3) elementy kompozycji:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy,

b) akcenty architektoniczne,

c) obiekty dysharmonijne,

d) obiekty do likwidacji;

4) oznaczenia dotyczące ochrony środowiska kulturowego i przyrodniczego:

a) obiekty zabytkowe ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków,

b) szpalery drzew;

5) oznaczenia obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych:

a) granice obszaru górniczego „ODRA II”,

b) granice terenu górniczego „ODRA II”;

2. Niewymienione w ust. 1, pozostałe elementy rysunku, mają charakter informacyjny.

Rozdział 2.

Przepisy szczegółowe

§ 5. Uchwala się następujące karty terenów do planu:

1. Karta terenu nr 001:

1) symbol i nr terenu:

1MW/U;

2) powierzchnia terenu:

89,21 a;

3) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe:

- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

- usługi z zakresu obsługi ludności i przedsiębiorstw,

- usługi opieki zdrowotnej,

- usługi kultury,

- usługi oświaty,

b) uzupełniające:

nie ustala się;

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) wskaźniki wykorzystania terenu:

- intensywność zabudowy od 1,2 do 2,5,

- procent zabudowy maksimum 30% powierzchni działki,

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 40% powierzchni działki,

b) linie zabudowy:

nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu,

c) parametry zabudowy:

- liczba kondygnacji nadziemnych od 4 do 7,

- wysokość zabudowy od 12 do 24 m,

d) dachy:

płaskie;

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) ochrona na podstawie przepisów odrębnych,

b) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów mieszkaniowo-usługowych” zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

nie dotyczy;

7) zasady i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów:

a) ochrona terenów górniczych:

nie dotyczy,

b) ochrona obszarów szczególnego zagrożenia powodzią:

nie dotyczy,

c) ochrona terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

nie dotyczy,

d) ochrona pozostałych terenów i obiektów

nie dotyczy;

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne:

nie ustala się,

b) nośniki reklamowe:

- zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie,

- dopuszcza się umieszczenie 1 szyldu dla 1 przedsiębiorcy lub instytucji zlokalizowanych na terenie, dostosowanego wielkością, kolorystyką i stylem do charakteru budynku,

- dla kilku szyldów na jednej elewacji obowiązuje ujednolicenie wielkości, formy i stylu,

c) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych:

zakaz lokalizacji,

d) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe:

zakaz lokalizacji,

e) obiekty małej architektury:

nie ustala się,

f) zieleń:

zieleń urządzona minimum 40% powierzchni działki,

g) nadziemne części urządzeń technicznych:

dostosowanie pod względem kolorystyki i formy do otaczającej zabudowy lub przysłonięcie ich zielenią ozdobną;

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.):

- minimum 1,5 m.p. na 1 mieszkanie,

- minimum 20 m.p. na 1000 m2 powierzchni użytkowej usług,

- minimum 15 m.p. na 1000 m² powierzchni użytkowej usług opieki zdrowotnej,

- minimum 10 m.p. na 1000 m2 powierzchni użytkowej usług kultury,

- minimum 25 m.p. na 100 zatrudnionych w usługach oświaty,

- dla wskaźników miejsc postojowych, o których mowa w tiret od pierwsze do piąte wyznacza się nie mniej niż 1 m.p.,

b) realizacja miejsc postojowych:

- na parkingach wyznaczonych na terenie lub zagłębionych pod ziemią,

- w garażach wbudowanych w budynki,

c) dostępność komunikacyjna:

- od terenu 1KDW,

- dostosowanie rozwiązań komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

a) zaopatrzenie w wodę:

z miejskiej sieci wodociągowej,

b) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych:

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu miejskiej kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym,

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i gruntowych,

c) odprowadzenie wód opadowych:

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie z wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających,

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym miejskim układem kanalizacji deszczowej poprzez systemy retencyjne na własnym terenie,

d) zaopatrzenie w gaz:

z istniejącej infrastruktury gazowej, w oparciu o gazociągi niskiego ciśnienia,

e) zaopatrzenie w energię cieplną:

- z miejskiego systemu ciepłowniczego,

- dopuszcza się ogrzewanie obiektów z indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła, opartych na paliwach płynnych, gazowych, energii elektrycznej i odnawialnej, nie powodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza,

- nie dopuszcza się ogrzewania obiektów z indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła opartych na paliwach stałych,

f) zaopatrzenie w energię elektryczną:

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego: elektroenergetyczne sieci średniego napięcia 15 kV, stacje transformatorowe 15/0,4 kV, elektroenergetyczne sieci niskiego napięcia,

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią,

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii i ekologicznych źródeł,

g) zapewnienie telekomunikacji:

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej,

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej pod ziemią,

h) gospodarka odpadami:

- systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane składowisko odpadów komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne zgodnie z przepisami odrębnymi,

- do czasu wywozu odpadów na składowisko segregacja i przechowywanie ich w szczelnych pojemnikach znajdujących się w pomieszczeniach przeznaczonych na gromadzenie i segregację odpadów, wydzielanych w budynkach lub pod zadaszonymi osłonami albo w pomieszczeniach ze ścianami pełnymi i ażurowymi;

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

nie ustala się;

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

nie ustala się;

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

10%;

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

nie ustala się.

2. Karta terenu nr 002:

1) symbol i nr terenu:

2MW/U;

2) powierzchnia terenu:

22,29 a;

3) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe:

- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

- usługi z zakresu obsługi ludności i przedsiębiorstw,

- usługi opieki zdrowotnej,

b) uzupełniające:

nie ustala się;

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) wskaźniki wykorzystania terenu:

- intensywność zabudowy od 0,4 do 3,4,

- procent zabudowy maksimum 15% powierzchni działki,

- powierzchnia biologicznie czynna minimum 50% powierzchni działki,

b) linie zabudowy:

historyczna linia zabudowy pokrywająca się z obrysem zabudowy zabytkowej,

c) parametry zabudowy:

- liczba kondygnacji nadziemnych od 3 do 4,

- maksymalna wysokość zabudowy 12 m,

d) dachy:

- symetryczne dwuspadowe,

- równoległe usytuowanie kalenicy względem osi drogi na terenie 2KDZ,

- kąt nachylenia połaci dachowych od 35  do 45 ;

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) ochrona na podstawie przepisów odrębnych,

b) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów mieszkaniowo-usługowych” zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

dla budynków oznaczonych na rysunku planu jako obiekty zabytkowe ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków obowiązuje:

 

- zachowanie w niezmienionej formie oryginalnego gabarytu, kształtu dachu, rodzajów materiałów pokrycia dachu oraz wykończeń ścian zewnętrznych, detali architektonicznych, stolarki otworowej, zabytkowych elementów wewnętrznych (sklepień, klatek schodowych, sztukaterii itp.), również w przypadku odbudowy,

- przywracanie oryginalnego zewnętrznego wyglądu architektonicznego, zniekształconego przez wtórne przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remonty oraz wymiany stolarki otworowej niezgodne z zasadami konserwatorskimi;

7) zasady i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów:

a) ochrona terenów górniczych:

nie dotyczy,

b) ochrona obszarów szczególnego zagrożenia powodzią:

nie dotyczy,

c) ochrona terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

nie dotyczy,

d) ochrona pozostałych terenów i obiektów:

nie dotyczy;

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne:

nie ustala się,

b) nośniki reklamowe:

- zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie,

- dopuszcza się umieszczenie 1 szyldu dla 1 przedsiębiorcy lub instytucji zlokalizowanych na terenie, dostosowanego wielkością, kolorystyką i stylem do charakteru budynku,

- dla kilku szyldów na jednej elewacji obowiązuje ujednolicenie wielkości, formy i stylu,

c) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych:

zakaz lokalizacji,

d) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe:

zakaz lokalizacji,

e) obiekty małej architektury:

nie ustala się,

f) zieleń:

- lokalizacja szpaleru drzew zgodnie z rysunkiem planu,

- zieleń urządzona minimum 50% powierzchni działki,

g) nadziemne części urządzeń technicznych:

dostosowanie pod względem kolorystyki i formy do otaczającej zabudowy lub przysłonięcie ich zielenią ozdobną;

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.):

- minimum 1,5 m.p. na 1 mieszkanie,

- minimum 20 m.p. na 1000 m2 powierzchni użytkowej usług,

- minimum 15 m.p. na 1000 m² powierzchni użytkowej usług opieki zdrowotnej,

- dla wskaźników miejsc postojowych, o których mowa w tiret od pierwsze do trzecie wyznacza się nie mniej niż 1 m.p.,

b) realizacja miejsc postojowych:

- na parkingach wyznaczonych na terenie lub zagłębionych pod ziemią,

- w garażach wbudowanych w budynki,

c) dostępność komunikacyjna:

- od ulicy Chabrów zlokalizowanej poza granicami opracowania,

- dostosowanie rozwiązań komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

a) zaopatrzenie w wodę:

z miejskiej sieci wodociągowej,

b) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych:

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu miejskiej kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym,

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i gruntowych,

c) odprowadzenie wód opadowych:

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie z wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających,

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym miejskim układem kanalizacji deszczowej poprzez systemy retencyjne na własnym terenie,

d) zaopatrzenie w gaz:

z istniejącej infrastruktury gazowej, w oparciu o gazociągi niskiego ciśnienia,

e) zaopatrzenie w energię cieplną:

- z miejskiego systemu ciepłowniczego,

- dopuszcza się ogrzewanie obiektów z indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła, opartych na paliwach płynnych, gazowych, energii elektrycznej i odnawialnej, nie powodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza,

- nie dopuszcza się ogrzewania obiektów z indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła opartych na paliwach stałych,

f) zaopatrzenie w energię elektryczną:

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego: elektroenergetyczne sieci średniego napięcia 15 kV, stacje transformatorowe 15/0,4 kV, elektroenergetyczne sieci niskiego napięcia,

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią,

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii i ekologicznych źródeł,

g) zapewnienie telekomunikacji:

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej,

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej pod ziemią,

h) gospodarka odpadami:

- systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane składowisko odpadów komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne zgodnie z przepisami odrębnymi,

- do czasu wywozu odpadów na składowisko segregacja i przechowywanie ich w szczelnych pojemnikach znajdujących się w pomieszczeniach przeznaczonych na gromadzenie i segregację odpadów, wydzielanych w budynkach lub pod zadaszonymi osłonami albo w pomieszczeniach ze ścianami pełnymi i ażurowymi;

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

nie ustala się;

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

nie ustala się;

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

10%;

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

zakaz zmiany sposobu użytkowania z funkcji usługowej na mieszkaniową.

3. Karta terenu nr 003:

1) symbol i nr terenu:

1U;

2) powierzchnia terenu:

383,8 a;

3) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe:

- usługi z zakresu obsługi ludności i przedsiębiorstw,

- usługi administracji,

- usługi z zakresu obsługi turystyki,

- usługi obsługi komunikacji,

- usługi opieki zdrowotnej,

- tereny sportu i rekreacji,

b) uzupełniające:

nie ustala się;

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) wskaźniki wykorzystania terenu:

- intensywność zabudowy od 0,4 do 2,0,

- procent zabudowy maksimum 40% powierzchni działki,

- powierzchnia biologicznie czynna minimum 10% powierzchni działki,

b) linie zabudowy:

nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu,

c) parametry zabudowy:

- liczba kondygnacji nadziemnych od 2 do 4,

- wysokość zabudowy od 7 do 12 m,

d) dachy:

płaskie;

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

ochrona na podstawie przepisów odrębnych;

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

nie ustala się;

7) zasady i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów:

a) ochrona terenów górniczych:

zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) ochrona obszarów szczególnego zagrożenia powodzią:

nie dotyczy,

c) ochrona terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

nie dotyczy,

d) ochrona pozostałych terenów i obiektów:

nie dotyczy;

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne:

- elewacje budynków od terenu 1KDZ, 2KDZ do specjalnego opracowania,

- zakaz rozbudowy, nadbudowy i przebudowy obiektów oznaczonych na rysunku planu jako obiekty do likwidacji,

b) nośniki reklamowe:

- zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie,

- dopuszcza się umieszczenie 1 szyldu dla 1 przedsiębiorcy lub instytucji zlokalizowanych na terenie, dostosowanego wielkością, kolorystyką i stylem do charakteru budynku,

- dla kilku szyldów na jednej elewacji obowiązuje ujednolicenie wielkości, formy i stylu,

c) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych:

zakaz lokalizacji,

d) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe:

zakaz lokalizacji,

e) obiekty małej architektury:

nie ustala się,

f) zieleń:

zieleń urządzona minimum 10% powierzchni działki,

g) nadziemne części urządzeń technicznych:

dostosowanie pod względem kolorystyki i formy do otaczającej zabudowy lub przysłonięcie ich zielenią ozdobną;

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.):

- minimum 20 m.p. na 1000 m2 powierzchni użytkowej usług,

- minimum 30 m.p. na 1000 m² powierzchni użytkowej usług administracji,

- minimum 20 m.p. na 100 miejsc noclegowych,

- minimum 10 m.p. na 10 stanowisk obsługi usług obsługi komunikacji,

- minimum 15 m.p. na 1000 m² powierzchni użytkowej usług opieki zdrowotnej,

- minimum 20 m.p. na 100 miejsc użytkowych terenów sportu i rekreacji,

- dla wskaźników miejsc postojowych, o których mowa w tiret od pierwsze do szóste wyznacza się nie mniej niż 1 m.p.,

b) realizacja miejsc postojowych:

- na parkingach wyznaczonych na terenie lub zagłębionych pod ziemią,

- w garażach wbudowanych w budynki usługowe,

c) dostępność komunikacyjna:

- od terenu 1KDD, poprzez ciągi pieszo-jezdne zgodnie z rysunkiem planu,

- dostosowanie rozwiązań komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

a) zaopatrzenie w wodę:

z miejskiej sieci wodociągowej,

b) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych:

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu miejskiej kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym,

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i gruntowych,

c) odprowadzenie wód opadowych:

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie z wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających,

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym miejskim układem kanalizacji deszczowej poprzez systemy retencyjne na własnym terenie,

- odprowadzenie wód opadowych z dojazdów, placów, miejsc postojowych, parkingów, po uprzednim ich podczyszczeniu,

d) zaopatrzenie w gaz:

z istniejącej infrastruktury gazowej, w oparciu o gazociągi niskiego ciśnienia,

e) zaopatrzenie w energię cieplną:

- z miejskiego systemu ciepłowniczego,

- dopuszcza się ogrzewanie obiektów z indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła, opartych na paliwach płynnych, gazowych, energii elektrycznej i odnawialnej, nie powodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza,

- nie dopuszcza się ogrzewania obiektów z indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła opartych na paliwach stałych,

f) zaopatrzenie w energię elektryczną:

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego: elektroenergetyczne sieci średniego napięcia 15 kV, stacje transformatorowe 15/0,4 kV, elektroenergetyczne sieci niskiego napięcia,

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią,

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii i ekologicznych źródeł,

g) zapewnienie telekomunikacji:

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej,

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej pod ziemią,

h) gospodarka odpadami:

- systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane składowisko odpadów komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne zgodnie z przepisami odrębnymi,

- do czasu wywozu odpadów na składowisko segregacja i przechowywanie ich w szczelnych pojemnikach znajdujących się w pomieszczeniach przeznaczonych na gromadzenie i segregację odpadów, wydzielanych w budynkach lub pod zadaszonymi osłonami albo w pomieszczeniach ze ścianami pełnymi i ażurowymi;

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

a) szerokość frontu działki minimum 25 m,

b) powierzchnia działki minimum 10 a,

c) kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego na terenie 1KDD w przedziale 80-90°;

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

do czasu przekształcenia terenu na usługi dopuszcza się przebudowę, rozbudowę budynku mieszkalnego;

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

20%;

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

nie ustala się.

4. Karta terenu nr 004:

1) symbol i nr terenu:

2U;

2) powierzchnia terenu:

103,07 a;

3) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe:

usługi z zakresu obsługi ludności i przedsiębiorstw,

b) uzupełniające:

usługi obsługi komunikacji;

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) wskaźniki wykorzystania terenu:

- intensywność zabudowy od 0,2 do 1,5,

- procent zabudowy maksimum 30% powierzchni działki,

- powierzchnia biologicznie czynna minimum 10% powierzchni działki,

b) linie zabudowy:

nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu,

c) parametry zabudowy:

- liczba kondygnacji nadziemnych od 2 do 4,

- wysokość zabudowy od 7 do 12 m,

d) dachy:

kształt dowolny;

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

ochrona na podstawie przepisów odrębnych;

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

nie ustala się;

7) zasady i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów:

a) ochrona terenów górniczych:

nie dotyczy,

b) ochrona obszarów szczególnego zagrożenia powodzią:

nie dotyczy,

c) ochrona terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

nie dotyczy,

d) ochrona pozostałych terenów i obiektów:

nie dotyczy;

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne:

elewacje budynków od strony terenu 2KDZ do specjalnego opracowania,

b) nośniki reklamowe:

- zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie,

- dopuszcza się umieszczenie 1 szyldu dla 1 przedsiębiorcy lub instytucji zlokalizowanych na terenie, dostosowanego wielkością, kolorystyką i stylem do charakteru budynku,

- dla kilku szyldów na jednej elewacji obowiązuje ujednolicenie wielkości, formy i stylu,

c) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych:

zakaz lokalizacji,

d) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe:

zakaz lokalizacji,

e) obiekty małej architektury:

nie ustala się,

f) zieleń:

zieleń urządzona minimum 10% powierzchni działki,

g) nadziemne części urządzeń technicznych:

dostosowanie pod względem kolorystyki i formy do otaczającej zabudowy lub przysłonięcie ich zielenią ozdobną;

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.):

- minimum 20 m.p. na 1000 m2 powierzchni użytkowej usług,

- minimum 10 m.p. na 10 stanowisk obsługi usług obsługi komunikacji, lecz nie mniej niż 1 miejsce postojowe,

b) realizacja miejsc postojowych:

- na parkingach wyznaczonych na terenie lub zagłębionych pod ziemią,

- w garażach wbudowanych w budynki usługowe,

c) dostępność komunikacyjna:

- od terenu 1KDW,

- dostosowanie rozwiązań komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

a) zaopatrzenie w wodę:

z miejskiej sieci wodociągowej,

b) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych:

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu miejskiej kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym,

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i gruntowych,

c) odprowadzenie wód opadowych:

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie z wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających,

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym miejskim układem kanalizacji deszczowej poprzez systemy retencyjne na własnym terenie,

- odprowadzenie wód opadowych z dojazdów, placów, miejsc postojowych, parkingów, po uprzednim ich podczyszczeniu,

d) zaopatrzenie w gaz:

z istniejącej infrastruktury gazowej, w oparciu o gazociągi niskiego ciśnienia,

e) zaopatrzenie w energię cieplną:

- z miejskiego systemu ciepłowniczego,

- dopuszcza się ogrzewanie obiektów z indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła, opartych na paliwach płynnych, gazowych, energii elektrycznej i odnawialnej, nie powodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza,

- nie dopuszcza się ogrzewania obiektów z indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła opartych na paliwach stałych,

f) zaopatrzenie w energię elektryczną:

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego: elektroenergetyczne sieci średniego napięcia 15 kV, stacje transformatorowe 15/0,4 kV, elektroenergetyczne sieci niskiego napięcia,

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią,

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii i ekologicznych źródeł,

g) zapewnienie telekomunikacji:

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej,

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej pod ziemią,

h) gospodarka odpadami:

- systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane składowisko odpadów komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne zgodnie z przepisami odrębnymi,

- do czasu wywozu odpadów na składowisko segregacja i przechowywanie ich w szczelnych pojemnikach znajdujących się w pomieszczeniach przeznaczonych na gromadzenie i segregację odpadów, wydzielanych w budynkach lub pod zadaszonymi osłonami albo w pomieszczeniach ze ścianami pełnymi i ażurowymi;

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

nie ustala się;

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

nie ustala się;

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

20%;

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

nie ustala się.

5. Karta terenu nr 005:

1) symbol i nr terenu:

1UKS;

2) powierzchnia terenu:

95,65 a;

3) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe:

- usługi obsługi komunikacji,

- usługi z zakresu obsługi ludności i przedsiębiorstw,

b) uzupełniające:

nie ustala się;

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) wskaźniki wykorzystania terenu:

- intensywność zabudowy od 0,3 do 1,5,

- procent zabudowy maksimum 30% powierzchni działki,

- powierzchnia biologicznie czynna minimum 20% powierzchni działki,

b) linie zabudowy:

nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu,

c) parametry zabudowy:

- liczba kondygnacji nadziemnych od 2 do 3,

- wysokość zabudowy od 7 do 12 m,

d) dachy:

kształt dowolny;

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

ochrona na podstawie przepisów odrębnych;

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

nie ustala się;

7) zasady i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów:

a) ochrona terenów górniczych:

zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) ochrona obszarów szczególnego zagrożenia powodzią:

nie dotyczy,

c) ochrona terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

nie dotyczy,

d) ochrona pozostałych terenów i obiektów:

nie dotyczy;

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne:

elewacje budynków od terenu 2KDZ do specjalnego opracowania,

b) nośniki reklamowe:

- zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, z dopuszczeniem umieszczania nośników reklamowych w formie stojących podświetlanych pylonów informujących o cenach paliw dostępnych na danej stacji paliw,

- dopuszcza się umieszczenie 1 szyldu dla 1 przedsiębiorcy lub instytucji zlokalizowanych na terenie, dostosowanego wielkością, kolorystyką i stylem do charakteru budynku,

- dla kilku szyldów na jednej elewacji obowiązuje ujednolicenie wielkości, formy i stylu,

c) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych:

zakaz lokalizacji,

d) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe:

zakaz lokalizacji,

e) obiekty małej architektury:

nie ustala się,

f) zieleń:

zieleń urządzona minimum 20% powierzchni działki,

g) nadziemne części urządzeń technicznych:

dostosowanie pod względem kolorystyki i formy do otaczającej zabudowy lub przysłonięcie ich zielenią ozdobną;

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.):

- minimum 20 m.p. na 1000 m2 powierzchni użytkowej usług,

- minimum 10 m.p. na 10 stanowisk obsługi usług obsługi komunikacji, lecz nie mniej niż 1 miejsce postojowe,

b) realizacja miejsc postojowych:

na parkingach wyznaczonych na terenie lub zagłębionych pod ziemią,

c) dostępność komunikacyjna:

- od terenu 2KDZ,

- dostosowanie rozwiązań komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

a) zaopatrzenie w wodę:

z miejskiej sieci wodociągowej,

b) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych:

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu miejskiej kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym,

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i gruntowych,

c) odprowadzenie wód opadowych:

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie z wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających,

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym miejskim układem kanalizacji deszczowej poprzez systemy retencyjne na własnym terenie,

- odprowadzenie wód opadowych z dojazdów, placów, miejsc postojowych, parkingów, po uprzednim ich podczyszczeniu,

d) zaopatrzenie w gaz:

z istniejącej infrastruktury gazowej, w oparciu o gazociągi niskiego ciśnienia,

e) zaopatrzenie w energię cieplną:

- z miejskiego systemu ciepłowniczego,

- dopuszcza się ogrzewanie obiektów z indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła, opartych na paliwach płynnych, gazowych, energii elektrycznej i odnawialnej, nie powodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza,

- nie dopuszcza się ogrzewania obiektów z indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła opartych na paliwach stałych,

f) zaopatrzenie w energię elektryczną:

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego,

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią,

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii i ekologicznych źródeł,

g) zapewnienie telekomunikacji:

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej,

- sytuowanie liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej pod ziemią,

h) gospodarka odpadami:

systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane składowisko odpadów komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne zgodnie z przepisami odrębnymi;

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

nie ustala się;

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

nie ustala się;

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

20%;

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

nie ustala się.

6. Karta terenu nr 006:

1) symbol i nr terenu:

1P/U;

2) powierzchnia terenu:

610,13 a;

3) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe:

- obiekty produkcyjne, składy i magazyny,

- usługi z zakresu obsługi ludności i przedsiębiorstw,

- usługi administracji,

- usługi nauki,

- usługi obsługi komunikacji,

- usługi z zakresu obsługi turystyki,

- usługi opieki zdrowotnej,

- tereny sportu i rekreacji,

b) uzupełniające:

nie ustala się;

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) wskaźniki wykorzystania terenu:

- intensywność zabudowy od 0,1 do 3,6,

- procent zabudowy maksimum 40% powierzchni działki,

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 10% powierzchni działki,

b) linie zabudowy:

nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu,

c) parametry zabudowy:

- liczba kondygnacji nadziemnych do 5,

- wysokość zabudowy od 7 do 15 m,

d) dachy:

płaskie;

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

ochrona na podstawie przepisów odrębnych;

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

nie ustala się;

7) zasady i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów:

a) ochrona terenów górniczych:

zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) ochrona obszarów szczególnego zagrożenia powodzią:

nie dotyczy,

c) ochrona terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

nie dotyczy,

d) ochrona pozostałych terenów i obiektów:

nie dotyczy;

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne:

- elewacje budynków od terenu 2KDZ do specjalnego opracowania,

- zakaz rozbudowy, nadbudowy i przebudowy obiektów oznaczonych na rysunku planu jako obiekty dysharmonijne oraz obiekty do likwidacji,

b) nośniki reklamowe:

- zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie,

- dopuszcza się umieszczenie 1 szyldu oraz oznaczenia graficznego dla 1 przedsiębiorcy lub instytucji zlokalizowanych na terenie, dostosowanego wielkością, kolorystyką i stylem do charakteru budynku,

- dla kilku szyldów na jednej elewacji obowiązuje ujednolicenie wielkości, formy i stylu,

c) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych:

zakaz lokalizacji,

d) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe:

zakaz lokalizacji,

e) obiekty małej architektury:

nie ustala się,

f) zieleń:

nie ustala się,

g) nadziemne części urządzeń technicznych:

nie ustala się;

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.):

- minimum 10 m.p. na 100 stanowisk pracy w obiektach produkcyjnych, składach i magazynach,

- minimum 20 m.p. na 1000 m² powierzchni użytkowej usług,

- minimum 30 m.p. na 1000 m² powierzchni użytkowej usług administracji,

- minimum 20 m.p. na 100 osób (pracowników i studentów uczelni wyższych),

- minimum 10 m.p. na 10 stanowisk obsługi usług obsługi komunikacji,

- minimum 20 m.p. na 100 miejsc noclegowych,

- minimum 15 m.p. na 1000 m² powierzchni użytkowej usług opieki zdrowotnej,

- minimum 20 m.p. na 100 miejsc użytkowych terenów sportu i rekreacji,

- dla wskaźników miejsc postojowych, o których mowa w tiret od pierwsze do ósme wyznacza się nie mniej niż 1 m.p.,

b) realizacja miejsc postojowych:

- na parkingach wyznaczonych na terenach lub zagłębionych pod ziemią,

- w garażach wbudowanych w budynki usługowe, produkcyjne, składy oraz magazyny,

c) dostępność komunikacyjna:

- od terenu 2KDZ, 1KDD, poprzez ciągi pieszo-jezdne na terenie 1U,

- dostosowanie rozwiązań komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

a) zaopatrzenie w wodę:

z miejskiej sieci wodociągowej,

b) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych:

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu miejskiej kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym,

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i gruntowych,

c) odprowadzenie wód opadowych:

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie z wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających,

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym miejskim układem kanalizacji deszczowej poprzez systemy retencyjne na własnym terenie,

- odprowadzenie wód opadowych z dojazdów, placów, miejsc postojowych, parkingów, po uprzednim ich podczyszczeniu,

d) zaopatrzenie w gaz:

z istniejącej infrastruktury gazowej, w oparciu o gazociągi niskiego ciśnienia,

e) zaopatrzenie w energię cieplną:

- z miejskiego systemu ciepłowniczego,

- dopuszcza się ogrzewanie obiektów z indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła, opartych na paliwach płynnych, gazowych, energii elektrycznej i odnawialnej, nie powodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza,

- nie dopuszcza się ogrzewania obiektów z indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła opartych na paliwach stałych,

f) zaopatrzenie w energię elektryczną:

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego,

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią,

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii i ekologicznych źródeł,

g) zapewnienie telekomunikacji:

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej,

- sytuowanie liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej pod ziemią,

h) gospodarka odpadami:

systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane składowisko odpadów komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne zgodnie z przepisami odrębnymi;

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

a) szerokość frontu działki minimum 20 m,

b) powierzchnia działki minimum 20 a,

c) kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego na terenie 2KDZ w przedziale 80-90°;

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

nie ustala się;

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

30%;

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

nie ustala się.

7. Karta terenu nr 007:

1) symbol i nr terenu:

2P/U;

2) powierzchnia terenu:

455,89 a;

3) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe:

- obiekty produkcyjne, składy i magazyny,

- usługi z zakresu obsługi ludności i przedsiębiorstw,

- usługi administracji,

- usługi obsługi komunikacji,

b) uzupełniające:

nie ustala się;

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) wskaźniki wykorzystania terenu:

- intensywność zabudowy od 0,3 do 5,2,

- procent zabudowy maksimum 85% powierzchni działki,

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 5% powierzchni działki,

b) linie zabudowy:

nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu,

c) parametry zabudowy:

- liczba kondygnacji nadziemnych do 5,

- wysokość zabudowy od 7 do 15 m,

d) dachy:

płaskie;

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

ochrona na podstawie przepisów odrębnych;

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

nie ustala się;

7) zasady i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów:

a) ochrona terenów górniczych:

zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) ochrona obszarów szczególnego zagrożenia powodzią:

nie dotyczy,

c) ochrona terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

nie dotyczy,

d) ochrona pozostałych terenów i obiektów:

nie dotyczy;

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne:

- elewacje budynków od terenu 2KDZ do specjalnego opracowania,

- lokalizacja akcentu architektonicznego zgodnie z rysunkiem planu,

b) nośniki reklamowe:

- zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie,

- dopuszcza się umieszczenie 1 szyldu oraz oznaczenia graficznego dla 1 przedsiębiorcy lub instytucji zlokalizowanych na terenie, dostosowanego wielkością, kolorystyką i stylem do charakteru budynku,

- dla kilku szyldów na jednej elewacji obowiązuje ujednolicenie wielkości, formy i stylu,

c) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych:

zakaz lokalizacji,

d) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe:

zakaz lokalizacji,

e) obiekty małej architektury:

nie ustala się,

f) zieleń:

nie ustala się,

g) nadziemne części urządzeń technicznych:

nie ustala się;

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.):

- minimum 10 m.p. na 100 stanowisk pracy w obiektach produkcyjnych, składach i magazynach,

- minimum 20 m.p. na 1000 m² powierzchni użytkowej usług,

- minimum 30 m.p. na 1000 m² powierzchni użytkowej usług administracji,

- minimum 10 m.p. na 10 stanowisk obsługi usług obsługi komunikacji,

- dla wskaźników miejsc postojowych, o których mowa w tiret od pierwsze do czwarte wyznacza się nie mniej niż 1 m.p.,

b) realizacja miejsc postojowych:

- na parkingach wyznaczonych na terenach lub zagłębionych pod ziemią,

- w garażach wbudowanych w budynki usługowe, produkcyjne, składy oraz magazyny,

- dopuszcza się bilansowanie wymaganych miejsc postojowych na parkingach przyległych do działki budowlanej w liniach rozgraniczających 1KDD,

c) dostępność komunikacyjna:

- od terenu 2KDZ, 1KDD, 2KDD,

- dostosowanie rozwiązań komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

a) zaopatrzenie w wodę:

z miejskiej sieci wodociągowej,

b) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych:

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu miejskiej kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym,

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i gruntowych,

c) odprowadzenie wód opadowych:

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie z wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających,

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym miejskim układem kanalizacji deszczowej poprzez systemy retencyjne na własnym terenie,

- odprowadzenie wód opadowych z dojazdów, placów, miejsc postojowych, parkingów, po uprzednim ich podczyszczeniu,

d) zaopatrzenie w gaz:

z istniejącej infrastruktury gazowej, w oparciu o gazociągi niskiego ciśnienia,

e) zaopatrzenie w energię cieplną:

- z miejskiego systemu ciepłowniczego,

- dopuszcza się ogrzewanie obiektów z indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła, opartych na paliwach płynnych, gazowych, energii elektrycznej i odnawialnej, nie powodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza,

- nie dopuszcza się ogrzewania obiektów z indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła opartych na paliwach stałych,

f) zaopatrzenie w energię elektryczną:

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego,

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią,

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii i ekologicznych źródeł,

g) zapewnienie telekomunikacji:

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej,

- sytuowanie liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej pod ziemią,

h) gospodarka odpadami:

systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane składowisko odpadów komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne zgodnie z przepisami odrębnymi;

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

a) szerokość frontu działki minimum 20 m,

b) powierzchnia działki minimum 20 a,

c) kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego na terenie 2KDZ w przedziale 80-90°;

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

nie ustala się;

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

30%;

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

nie ustala się.

8. Karta terenu nr 008:

1) symbol i nr terenu:

3P/U;

2) powierzchnia terenu:

549,76 a;

3) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe:

- obiekty produkcyjne, składy i magazyny,

- usługi z zakresu obsługi ludności i przedsiębiorstw,

- usługi administracji,

- usługi obsługi komunikacji,

b) uzupełniające:

nie ustala się;

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) wskaźniki wykorzystania terenu:

- intensywność zabudowy od 0,1 do 3,6,

- procent zabudowy maksimum 60 % powierzchni działki,

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 5% powierzchni działki,

b) linie zabudowy:

nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu,

c) parametry zabudowy:

- liczba kondygnacji nadziemnych do 5,

- wysokość zabudowy od 10 do 15 m,

d) dachy:

płaskie;

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

ochrona na podstawie przepisów odrębnych;

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

nie ustala się;

7) zasady i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów:

a) ochrona terenów górniczych:

zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) ochrona obszarów szczególnego zagrożenia powodzią:

nie dotyczy,

c) ochrona terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

nie dotyczy,

d) ochrona pozostałych terenów i obiektów:

nie dotyczy;

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne:

- elewacje budynków od terenu 2KDZ do specjalnego opracowania,

- zakaz rozbudowy, nadbudowy i przebudowy obiektów oznaczonych na rysunku planu jako obiekty dysharmonijne oraz obiekty do likwidacji,

b) nośniki reklamowe:

- zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie,

- dopuszcza się umieszczenie 1 szyldu oraz oznaczenia graficznego dla 1 przedsiębiorcy lub instytucji zlokalizowanych na terenie, dostosowanego wielkością, kolorystyką i stylem do charakteru budynku,

- dla kilku szyldów na jednej elewacji obowiązuje ujednolicenie wielkości, formy i stylu,

c) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych:

zakaz lokalizacji,

d) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe:

zakaz lokalizacji,

e) obiekty małej architektury:

nie ustala się,

f) zieleń:

lokalizacja szpaleru drzew zgodnie z rysunkiem planu,

g) nadziemne części urządzeń technicznych:

nie ustala się;

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.):

- minimum 10 m.p. na 100 stanowisk pracy w obiektach produkcyjnych, składach i magazynach,

- minimum 20 m.p. na 1000 m² powierzchni użytkowej usług,

- minimum 30 m.p. na 1000 m² powierzchni użytkowej usług administracji,

- minimum 10 m.p. na 10 stanowisk obsługi usług obsługi komunikacji,

- dla wskaźników miejsc postojowych, o których mowa w tiret od pierwsze do czwarte wyznacza się nie mniej niż 1 m.p.,

b) realizacja miejsc postojowych:

- na parkingach wyznaczonych na terenach lub zagłębionych pod ziemią,

- w garażach wbudowanych w budynki usługowe, produkcyjne, składy oraz magazyny,

c) dostępność komunikacyjna:

- od terenu 2KDZ, 2KDD,

- dostosowanie rozwiązań komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

a) zaopatrzenie w wodę:

z miejskiej sieci wodociągowej,

b) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych:

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu miejskiej kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym,

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i gruntowych,

c) odprowadzenie wód opadowych:

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie z wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających,

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym miejskim układem kanalizacji deszczowej poprzez systemy retencyjne na własnym terenie,

- odprowadzenie wód opadowych z dojazdów, placów, miejsc postojowych, parkingów, po uprzednim ich podczyszczeniu,

d) zaopatrzenie w gaz:

z istniejącej infrastruktury gazowej, w oparciu o gazociągi niskiego ciśnienia,

e) zaopatrzenie w energię cieplną:

- z miejskiego systemu ciepłowniczego,

- dopuszcza się ogrzewanie obiektów z indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła, opartych na paliwach płynnych, gazowych, energii elektrycznej i odnawialnej, nie powodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza,

- nie dopuszcza się ogrzewania obiektów z indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła opartych na paliwach stałych,

f) zaopatrzenie w energię elektryczną:

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego,

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią,

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii i ekologicznych źródeł,

g) zapewnienie telekomunikacji:

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej,

- sytuowanie liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej pod ziemią,

h) gospodarka odpadami:

systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane składowisko odpadów komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne zgodnie z przepisami odrębnymi;

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

a) szerokość frontu działki minimum 20 m,

b) powierzchnia działki minimum 20 a,

c) kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego na terenie 2KDZ w przedziale 80-90°;

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

nie ustala się;

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

30%;

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

nie ustala się.

9. Karta terenu nr 009:

1) symbol i nr terenu:

1KDI;

2) powierzchnia terenu:

0,02 a;

3) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe:

drogi publiczne – skrzyżowanie lub węzeł

b) uzupełniające:

- zieleń urządzona,

- obiekty i sieci uzbrojenia infrastruktury technicznej;

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) wskaźniki wykorzystania terenu:

nie ustala się,

b) linie zabudowy:

nie ustala się,

c) parametry zabudowy:

nie ustala się,

d) dachy:

nie ustala się;

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

ochrona na podstawie przepisów odrębnych;

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

nie ustala się;

7) zasady i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów:

a) ochrona terenów górniczych:

nie dotyczy,

b) ochrona obszarów szczególnego zagrożenia powodzią:

nie dotyczy,

c) ochrona terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

nie dotyczy,

d) ochrona pozostałych terenów i obiektów:

nie dotyczy;

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne:

nie ustala się,

b) nośniki reklamowe:

zakaz lokalizacji reklam oraz obiektów służących reklamie z wyjątkiem informacji o mieście i tablic kierunkowych,

c) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych:

zakaz lokalizacji,

d) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe:

zakaz lokalizacji,

e) obiekty małej architektury:

ujednolicona forma i kolorystyka,

f) zieleń:

nie ustala się,

g) nadziemne części urządzeń technicznych:

dostosowanie pod względem kolorystyki i formy do otaczającej zabudowy lub przysłonięcie ich zielenią ozdobną;

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.):

nie ustala się,

b) realizacja miejsc postojowych:

zakaz lokalizacji miejsc postojowych,

c) dostępność komunikacyjna:

dostosowanie rozwiązań komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

a) zaopatrzenie w wodę:

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

b) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych:

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

c) odprowadzenie wód opadowych:

poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym miejskim układem kanalizacji deszczowej,

d) zaopatrzenie w gaz:

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

e) zaopatrzenie w energię cieplną:

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

f) zaopatrzenie w energię elektryczną:

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego,

- zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

g) zapewnienie telekomunikacji:

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

h) gospodarka odpadami:

nie ustala się;

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

nie ustala się;

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

nie ustala się;

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

0%;

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

a) przestrzeń publiczna,

b) zakaz lokalizacji budynków.

10. Karta terenu nr 010:

1) symbol i nr terenu:

1KDZ;

2) powierzchnia terenu:

68,85 a;

3) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe:

drogi publiczne – ulice zbiorcze,

b) uzupełniające:

- zieleń urządzona,

- obiekty i sieci uzbrojenia infrastruktury technicznej;

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) wskaźniki wykorzystania terenu:

nie ustala się,

b) linie zabudowy:

nie ustala się,

c) parametry zabudowy:

nie ustala się,

d) dachy:

nie ustala się;

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

ochrona na podstawie przepisów odrębnych;

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

nie ustala się;

7) zasady i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów:

a) ochrona terenów górniczych:

nie dotyczy,

b) ochrona obszarów szczególnego zagrożenia powodzią:

nie dotyczy,

c) ochrona terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

nie dotyczy,

d) ochrona pozostałych terenów i obiektów:

nie dotyczy;

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne:

zakaz rozbudowy, nadbudowy i przebudowy obiektów oznaczonych na rysunku planu jako obiekty do likwidacji,

b) nośniki reklamowe:

zakaz lokalizacji reklam oraz obiektów służących reklamie z wyjątkiem informacji o mieście i tablic kierunkowych,

c) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych:

zakaz lokalizacji,

d) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe:

zakaz lokalizacji,

e) obiekty małej architektury:

ujednolicona forma i kolorystyka,

f) zieleń:

lokalizacja obustronnego szpaleru drzew,

g) nadziemne części urządzeń technicznych:

dostosowanie pod względem kolorystyki i formy do otaczającej zabudowy lub przysłonięcie ich zielenią ozdobną;

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.):

nie ustala się,

b) realizacja miejsc postojowych:

- dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych,

- w przypadku realizacji miejsc postojowych uwzględnia się miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) dostępność komunikacyjna:

- wyznaczenie drogi rowerowej,

- dostosowanie rozwiązań komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

a) zaopatrzenie w wodę:

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

b) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych:

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

c) odprowadzenie wód opadowych:

poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym miejskim układem kanalizacji deszczowej,

d) zaopatrzenie w gaz:

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

e) zaopatrzenie w energię cieplną:

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

f) zaopatrzenie w energię elektryczną:

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego,

- zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

g) zapewnienie telekomunikacji:

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

h) gospodarka odpadami:

nie ustala się;

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

nie ustala się;

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

nie ustala się;

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

0%;

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

a) przestrzeń publiczna,

b) zakaz lokalizacji budynków,

c) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu.

11. Karta terenu nr 011:

1) symbol i nr terenu:

2KDZ;

2) powierzchnia terenu:

246,06 a;

3) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe:

drogi publiczne – ulice zbiorcze,

b) uzupełniające:

- zieleń urządzona,

- obiekty i sieci uzbrojenia infrastruktury technicznej;

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) wskaźniki wykorzystania terenu:

nie ustala się,

b) linie zabudowy:

nie ustala się,

c) parametry zabudowy:

nie ustala się,

d) dachy:

nie ustala się;

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

ochrona na podstawie przepisów odrębnych;

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

nie ustala się;

7) zasady i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów:

a) ochrona terenów górniczych:

nie dotyczy,

b) ochrona obszarów szczególnego zagrożenia powodzią:

nie dotyczy,

c) ochrona terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

nie dotyczy,

d) ochrona pozostałych terenów i obiektów:

nie dotyczy;

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne:

nie ustala się,

b) nośniki reklamowe:

zakaz lokalizacji reklam oraz obiektów służących reklamie z wyjątkiem informacji o mieście i tablic kierunkowych,

c) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych:

zakaz lokalizacji,

d) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe:

zakaz lokalizacji,

e) obiekty małej architektury:

ujednolicona forma i kolorystyka,

f) zieleń:

co najmniej jeden szpaler drzew,

g) nadziemne części urządzeń technicznych:

dostosowanie pod względem kolorystyki i formy do otaczającej zabudowy lub przysłonięcie ich zielenią ozdobną;

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.):

nie ustala się,

b) realizacja miejsc postojowych:

zakaz lokalizacji miejsc postojowych,

c) dostępność komunikacyjna:

- wyznaczenie drogi rowerowej,

- realizacja obustronnych chodników,

- dopuszcza się lokalizację przystanków autobusowych w formie zatoki,

- dostosowanie rozwiązań komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

a) zaopatrzenie w wodę:

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

b) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych:

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

c) odprowadzenie wód opadowych:

poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym miejskim układem kanalizacji deszczowej,

d) zaopatrzenie w gaz:

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

e) zaopatrzenie w energię cieplną:

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

f) zaopatrzenie w energię elektryczną:

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego,

- zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

g) zapewnienie telekomunikacji:

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

h) gospodarka odpadami:

nie ustala się;

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

nie ustala się;

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

nie ustala się;

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

0%;

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

a) przestrzeń publiczna,

b) zakaz lokalizacji budynków,

c) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu.

12. Karta terenu nr 012:

1) symbol i nr terenu:

1KDD;

2) powierzchnia terenu:

121,69 a;

3) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe:

drogi publiczne – ulice dojazdowe,

b) uzupełniające:

- zieleń urządzona,

- obiekty i sieci uzbrojenia infrastruktury technicznej;

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) wskaźniki wykorzystania terenu:

nie ustala się,

b) linie zabudowy:

nie ustala się,

c) parametry zabudowy:

nie ustala się,

d) dachy:

nie ustala się;

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

ochrona na podstawie przepisów odrębnych;

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

nie ustala się;

7) zasady i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów:

a) ochrona terenów górniczych:

zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) ochrona obszarów szczególnego zagrożenia powodzią:

nie dotyczy,

c) ochrona terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

nie dotyczy,

d) ochrona pozostałych terenów i obiektów:

nie dotyczy;

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne:

nie ustala się,

b) nośniki reklamowe:

zakaz lokalizacji reklam oraz obiektów służących reklamie z wyjątkiem informacji o mieście i tablic kierunkowych,

c) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych:

zakaz lokalizacji,

d) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe:

zakaz lokalizacji,

e) obiekty małej architektury:

ujednolicona forma i kolorystyka,

f) zieleń:

co najmniej jeden szpaler drzew,

g) nadziemne części urządzeń technicznych:

dostosowanie pod względem kolorystyki i formy do otaczającej zabudowy lub przysłonięcie ich zielenią ozdobną;

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.):

nie ustala się,

b) realizacja miejsc postojowych:

- dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych,

- w przypadku realizacji miejsc postojowych uwzględnia się miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) dostępność komunikacyjna:

- realizacja co najmniej jednostronnego chodnika,

- dostosowanie rozwiązań komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

a) zaopatrzenie w wodę:

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

b) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych:

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

c) odprowadzenie wód opadowych:

poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym miejskim układem kanalizacji deszczowej,

d) zaopatrzenie w gaz:

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

e) zaopatrzenie w energię cieplną:

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

f) zaopatrzenie w energię elektryczną:

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego,

- zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

g) zapewnienie telekomunikacji:

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

h) gospodarka odpadami:

nie ustala się;

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

nie ustala się;

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

nie ustala się;

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

0%;

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

a) przestrzeń publiczna,

b) zakaz lokalizacji budynków,

c) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,

d) narożne ścięcia 10 x 10 m.

13. Karta terenu nr 013:

1) symbol i nr terenu:

2KDD;

2) powierzchnia terenu:

33,91 a;

3) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe:

drogi publiczne – ulice dojazdowe,

b) uzupełniające:

- zieleń urządzona,

- obiekty i sieci uzbrojenia infrastruktury technicznej;

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) wskaźniki wykorzystania terenu:

nie ustala się,

b) linie zabudowy:

nie ustala się,

c) parametry zabudowy:

nie ustala się,

d) dachy:

nie ustala się;

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

ochrona na podstawie przepisów odrębnych;

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

nie ustala się;

7) zasady i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów:

a) ochrona terenów górniczych:

zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) ochrona obszarów szczególnego zagrożenia powodzią:

nie dotyczy,

c) ochrona terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

nie dotyczy,

d) ochrona pozostałych terenów i obiektów:

nie dotyczy;

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne:

zakaz rozbudowy, nadbudowy i przebudowy obiektów oznaczonych na rysunku planu jako obiekty do likwidacji,

b) nośniki reklamowe:

zakaz lokalizacji reklam oraz obiektów służących reklamie z wyjątkiem informacji o mieście i tablic kierunkowych,

c) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych:

zakaz lokalizacji,

d) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe:

zakaz lokalizacji,

e) obiekty małej architektury:

ujednolicona forma i kolorystyka,

f) zieleń:

co najmniej jeden szpaler drzew,

g) nadziemne części urządzeń technicznych:

dostosowanie pod względem kolorystyki i formy do otaczającej zabudowy lub przysłonięcie ich zielenią ozdobną;

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.):

nie ustala się,

b) realizacja miejsc postojowych:

- dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych,

- w przypadku realizacji miejsc postojowych uwzględnia się miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi;

c) dostępność komunikacyjna:

- realizacja co najmniej jednostronnego chodnika,

- dostosowanie rozwiązań komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

a) zaopatrzenie w wodę:

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

b) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych:

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

c) odprowadzenie wód opadowych:

poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym miejskim układem kanalizacji deszczowej,

d) zaopatrzenie w gaz:

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

e) zaopatrzenie w energię cieplną:

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

f) zaopatrzenie w energię elektryczną:

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego,

- zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

g) zapewnienie telekomunikacji:

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

h) gospodarka odpadami:

nie ustala się;

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

nie ustala się;

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

nie ustala się;

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

0%;

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

a) przestrzeń publiczna,

b) zakaz lokalizacji budynków,

c) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,

d) narożne ścięcia 10 x 10 m.

14. Karta terenu nr 014:

1) symbol i nr terenu:

1KDW;

2) powierzchnia terenu:

18,74 a;

3) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe:

- drogi wewnętrzne,

- parkingi,

b) uzupełniające:

nie ustala się;

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) wskaźniki wykorzystania terenu:

nie ustala się,

b) linie zabudowy:

nie ustala się,

c) parametry zabudowy:

nie ustala się,

d) dachy:

nie ustala się;

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

ochrona na podstawie przepisów odrębnych;

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

nie ustala się;

7) zasady i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów:

a) ochrona terenów górniczych:

nie dotyczy,

b) ochrona obszarów szczególnego zagrożenia powodzią:

nie dotyczy,

c) ochrona terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

nie dotyczy,

d) ochrona pozostałych terenów i obiektów:

nie dotyczy;

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne:

nie ustala się,

b) nośniki reklamowe:

zakaz lokalizacji reklam oraz obiektów służących reklamie z wyjątkiem informacji o mieście i tablic kierunkowych,

c) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych:

zakaz lokalizacji,

d) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe:

zakaz lokalizacji,

e) obiekty małej architektury:

nie ustala się,

f) zieleń:

nie ustala się,

g) nadziemne części urządzeń technicznych:

dostosowanie pod względem kolorystyki i formy do otaczającej zabudowy lub przysłonięcie ich zielenią ozdobną;

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.):

nie ustala się,

b) realizacja miejsc postojowych:

- dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych,

- w przypadku realizacji miejsc postojowych uwzględnia się miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) dostępność komunikacyjna:

dostosowanie rozwiązań komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

a) zaopatrzenie w wodę:

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

b) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych:

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

c) odprowadzenie wód opadowych:

poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym miejskim układem kanalizacji deszczowej,

d) zaopatrzenie w gaz:

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

e) zaopatrzenie w energię cieplną:

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

f) zaopatrzenie w energię elektryczną:

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego,

- zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

g) zapewnienie telekomunikacji:

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

h) gospodarka odpadami:

nie ustala się;

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

nie ustala się;

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

nie ustala się;

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

0%;

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

a) zakaz lokalizacji budynków,

b) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu.

15. Karta terenu nr 015:

1) symbol i nr terenu:

1ZI;

2) powierzchnia terenu:

73,37 a;

3) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe:

zieleń izolacyjna,

b) uzupełniające:

- drogi rowerowe,

- obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) wskaźniki wykorzystania terenu:

powierzchnia biologicznie czynna minimum 70% powierzchni działki,

b) linie zabudowy:

nie ustala się,

c) parametry zabudowy:

nie ustala się,

d) dachy:

nie ustala się;

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

ochrona na podstawie przepisów odrębnych;

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

nie ustala się;

7) zasady i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów:

a) ochrona terenów górniczych:

zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) ochrona obszarów szczególnego zagrożenia powodzią:

nie dotyczy,

c) ochrona terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

nie dotyczy,

d) ochrona pozostałych terenów i obiektów:

nie dotyczy;

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne:

nie ustala się,

b) nośniki reklamowe:

zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie,

c) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych:

zakaz lokalizacji,

d) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe:

zakaz lokalizacji,

e) obiekty małej architektury:

nie ustala się,

f) zieleń:

lokalizacja szpaleru drzew zgodnie z rysunkiem planu,

g) nadziemne części urządzeń technicznych:

nie ustala się;

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.):

nie ustala się,

b) realizacja miejsc postojowych:

zakaz lokalizacji miejsc postojowych,

c) dostępność komunikacyjna:

- od terenu 1KDD, 2KDD,

- wyznaczenie drogi rowerowej,

- dostosowanie rozwiązań komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

a) zaopatrzenie w wodę:

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

b) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych:

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

c) odprowadzenie wód opadowych:

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

d) zaopatrzenie w gaz:

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

e) zaopatrzenie w energię cieplną:

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

f) zaopatrzenie w energię elektryczną:

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego,

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią,

g) zapewnienie telekomunikacji:

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

h) gospodarka odpadami:

nie ustala się;

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

nie ustala się;

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

nie ustala się;

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

0%;

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

zakaz lokalizacji budynków.

Rozdział 3.

Przepisy końcowe

§ 6.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 7. Na obszarze objętym planem traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego ODRA II w Opolu przyjęty Uchwałą nr VIII/108/99 Rady Miasta Opola z dnia 22 kwietnia 1999 r.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/169/15

Rady Miasta Opola

z dnia 28 maja 2015 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/169/15

Rady Miasta Opola

z dnia 28 maja 2015 r.

WYKAZ ZABYTKÓW

OBIEKTY ZABYTKOWE UJĘTE W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW:

ulica

nr/lokalizacja

Oleska

89-91 – dom mieszkalny

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/169/15

Rady Miasta Opola

z dnia 28 maja 2015 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE
RADY MIASTA OPOLA
z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie sposobu realizacji i zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Oleskiej i Chabrów w Opolu, Rada Miasta Opola rozstrzyga, co następuje:

1. Inwestycje infrastruktury technicznej objęte ustaleniami planu.

1) zasady obsługi oraz charakterystyka rozwiązań infrastruktury technicznej, w tym komunikacyjnej, zostały określone w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Oleskiej i Chabrów w Opolu;

2) w zakresie należącym do zadań własnych gminy zapisano w planie następujące inwestycje związane z modernizacją, rozbudową i budową układu komunikacyjnego, w tym:

a) drogi publiczne – skrzyżowania lub węzły, oznaczone symbolem KDI,

b) drogi publiczne – ulice zbiorcze, oznaczone symbolem KDZ,

c) drogi publiczne – ulice dojazdowe, oznaczone symbolem KDD,

d) ciągi pieszo-rowerowe.

3) inwestycje komunikacyjne określone w pkt 2 obejmują urządzenia towarzyszące (chodniki, zieleń, oświetlenie, sygnalizację i urządzenia sterowania ruchem);

4) w zakresie należącym do zadań własnych gminy zapisano w planie następujące inwestycje związane z przebudową i budową infrastruktury technicznej:

a) wodociągi,

b) kanalizacja sanitarna,

c) kanalizacja deszczowa,

d) oświetlenie drogowe.

2.  Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.

1) zadania w zakresie realizacji dróg publicznych przewidzianych w planie oraz związanych z nimi wykupami terenów, prowadzić będą właściwe jednostki miejskie;

2) zadania w zakresie infrastruktury technicznej będą prowadzić właściwe przedsiębiorstwa, w kompetencji których leży rozwój sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazociągowej, cieplnej oraz gospodarka odpadami;

3) zadania w zakresie infrastruktury technicznej realizowane będą zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przepisami odrębnymi;

4) zadania związane z gospodarką odpadami realizowane są również zgodnie z planem gospodarki odpadami;

5) podstawę przyjęcia do realizacji zadań określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które należą do zadań własnych gminy, stanowić będą zapisy Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola;

6) określenie terminów przystąpienia i zakończenia realizacji zadań, ustalone będzie według kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola;

7) inwestycje mogą być realizowane etapami w zależności od wielkości środków przeznaczonych na inwestycje.

3. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej określonych w planie.

1) finansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez wydatki z budżetu miasta;

2) współfinansowanie inwestycji środkami zewnętrznymi, odbywać się będzie poprzez budżet miasta w ramach m.in.:

a) dotacji unijnych,

b) dotacji samorządu województwa,

c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,

d) kredytów i pożyczek bankowych,

e) innych środków zewnętrznych;

3) udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno-prawnym lub odbywać się będzie w formie partnerstwa publiczno-prywatnego, a także właścicieli nieruchomości.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/169/15

Rady Miasta Opola

z dnia 28 maja 2015 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE
RADY MIASTA OPOLA
z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Oleskiej i Chabrów w Opolu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 j.t.), biorąc pod uwagę stanowisko Prezydenta, Rada Miasta Opola rozstrzyga, co następuje:

1. Nie uwzględnia się częściowo uwag dotyczących braku zgody na przebieg drogi 1KDD. Wydzielenie drogi 1KDD jest konieczne w celu prawidłowej obsługi komunikacyjnej istniejących i planowanych terenów inwestycyjnych oraz ograniczenia ilości zjazdów z ul. Oleskiej.

2. Nie uwzględnia się częściowo uwag dotyczących zmiany przeznaczenia terenu z usługowego na mieszkaniowo-usługowe. W celu ograniczania uciążliwości wynikających z funkcjonowania i planowanej rozbudowy układu komunikacyjnego dąży się do docelowego przekształcenia terenu na funkcje usługowe. Do czasu przekształcenia terenu na usługi dopuszcza dotychczasowe funkcjonowanie zabudowy mieszkaniowej w zakresie rozbudowy i przebudowy budynków.

3. Nie uwzględnia się uwagi dotyczącej zmiany granic działek w celu poszerzenia ulicy Oleskiej. Poszerzenie uzasadnione jest koniecznością spełnienia przepisów o drogach publicznych, w tym minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających przyjętej dla klasy technicznej ulicy zbiorczej.

4. Nie uwzględnia się uwag dotyczących obniżenia wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej na minimum 1%. Utrzymanie wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej na poziomie 5% jest niezbędnym minimum dla zachowania funkcji estetycznej i osłonowej zieleni w mieście.

5. Nie uwzględnia się uwag dotyczących zmniejszenia szerokości pasa zieleni izolacyjnej 1ZI na odcinku 2P/U. Zachowanie szerokości jest konieczne w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania czynnego kamieniołomu oraz utworzenie osłony przeciwwiatrowej.

6. Nie uwzględnia się uwag dotyczących obniżenia minimalnej powierzchni działki na minimum 1 a. Dla prawidłowego zagospodarowania działek oraz kształtowania zabudowy ustala się minimalną powierzchnię nowowydzielanych działek na 20 a.