UCHWAŁA NR XI/165/15

Rady Miasta Opola

z dnia 28 maja 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Opola

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) - Rada Miasta Opola uchwala:

§ 1. W uchwale nr VIII/110/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 marca 2015 r.  w sprawie uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Opola wprowadza się następujące zmiany:

- w § 2 ust. 1 po punkcie 11 dodaje się punkt 12 o treści:

„12)  uczestnicy XX Międzynarodowych Spotkań i Zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych CTIF [Międzynarodowy Komitet Techniczny Prewencji i Zwalczania Pożarów (International Technical Committee for the Prevention and Extinction of Fire)] w terminie od 17 do 26 lipca 2015 r.”

- w § 2 ust. 2 po punkcie 11 dodaje się punkt 12 o treści:

„12)  identyfikator wydany przez organizatora imprezy.”

- § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.  Dokumentami, o których mowa w §1 ust. 2 punkty od 1 do 4 oraz w §2 ust. 2 punkty od 1 do 11, poświadczającymi prawo do korzystania z biletów ulgowych lub bezpłatnych przejazdów są polskie dokumenty urzędowe.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa