UCHWAŁA NR XI/161/15

Rady Miasta Opola

z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 117, poz. 676, Nr 232, poz. 1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się jednolity tekst uchwały Nr XXI/309/11 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2012 r. poz. 258), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XXIV/379/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 780);

2) uchwałą Nr XXXI/486/12 Rady Miasta Opola z dnia 27 września 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r. poz. 79);

– ujętych w obwieszczeniu Rady Miasta Opola z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 680);

3) uchwałą Nr LVII/871/14 Rady Miasta Opola z dnia 24 kwietnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 1215);

4) uchwałą Nr LXI/923/14 Rady Miasta Opola z dnia 3 lipca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 1789);

5) uchwałą Nr VII/88/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 570).

§ 2. Ogłoszenie jednolitego tekstu, o którym mowa w § 1, nastąpi w formie obwieszczenia.

§ 3. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa