UCHWAŁA NR XI/154/15

Rady Miasta Opola

z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2015 rok o kwotę 1.023.628 zł, w tym:

·  Dochody gminy o kwotę 978.259 zł, w tym:

 

 

 

Dochody bieżące:

+ 1.004.615 zł

 

 

 

Dział 600 – Transport i łączność

- 170 zł

 

 

 

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- 170 zł

 

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

- 170 zł

 

 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

+ 83.509 zł

 

 

 

Rozdział 80104 – Przedszkola

+ 100.000 zł

 

§ 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

+ 100.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

 - 16.491 zł

 

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,

z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

- 202.176 zł

 

§ 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,

z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

+ 7.830 zł

 

§ 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

+ 177.855 zł

 

 

 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

+ 195.601 zł

 

 

 

Rozdział 85305 – Żłobki

+ 195.601 zł

 

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane  z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

+ 195.601 zł

 

 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

+ 55.967 zł

 

 

 

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

+ 55.967 zł

 

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,

z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

+ 55.967 zł

 

 

 

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

+ 4.204 zł

 

 

 

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

+ 4.204 zł

 

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

+ 4.204 zł

 

 

 

Dział 926 – Kultura fizyczna

+ 665.504 zł

 

 

 

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

+ 665.504 zł

 

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

+ 665.504 zł

 

 

 

Dochody majątkowe:

- 26.356 zł

 

 

 

Dział 600 – Transport i łączność

- 389 zł

 

 

 

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- 389 zł

 

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,

z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

- 389 zł

 

 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

- 25.967 zł

 

 

 

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- 25.967 zł

 

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,

z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

- 25.967 zł

 

 

 

·  Dochody powiatu o kwotę 45.369 zł, w tym:

 

 

 

Dochody bieżące:

+ 45.369 zł

 

 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

+ 45.369 zł

 

 

 

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

+ 62.000 zł

 

§ 0830 – Wpływy z usług

+ 10.000 zł

 

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

+ 52.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

 - 16.631 zł

 

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,

z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

- 16.631 zł

 

 

 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

-

 

 

 

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

-

 

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,

z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

- 1.618 zł

 

§ 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,

z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

+ 1.618 zł

§ 2. Zwiększa się plan przychodów budżetowych miasta Opola na 2015 rok o kwotę 345.566 zł, w tym:

 

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

+ 345.566 zł

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2015 rok o kwotę 1.369.194 zł, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

+ 119.094 zł

 

 

 

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- 906 zł

 

- Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu – etap IV

- 906 zł

 

Wydatki majątkowe

- 906 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- 3.469.584 zł

 

 

§ 6067 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 1.493.596 zł

 

 

§ 6069 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 1.975.082 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

+ 120.000 zł

 

- Dokumentacja przyszłościowa

+ 120.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 120.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 120.000 zł

 

 

 

Dział 710 – Działalność usługowa

+ 99.700 zł

 

 

 

Rozdział 71035 – Cmentarze

+ 24.700 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Aktualizacja inwentaryzacji cmentarzy – stan zagospodarowania, stan zieleni

+ 20.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 20.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 20.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 20.000 zł

 

 

 

 

 

- Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi

+ 4.700 zł

 

Wydatki bieżące

+ 4.700 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 4.700 zł

 

 

§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

+ 4.700 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

+ 75.000 zł

 

- Opracowanie Lokalnego programu rewitalizacji wraz ze Strategiczną oceną oddziaływania na środowisko

+ 75.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 75.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 75.000 zł

 

 

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

+ 75.000 zł

 

 

 

 

Dział 750 – Administracja publiczna

+ 93.100 zł

 

 

 

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

+ 93.100 zł

 

- Wydatki bieżące

+ 93.100 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 93.100 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 93.100 zł

 

 

 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

+ 281.831 zł

 

 

 

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego

i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

+ 55.300 zł

 

- Zespół Placówek Oświatowych – Centrum Kształcenia Praktycznego

+ 55.300 zł

 

Wydatki bieżące

+ 55.300 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 55.300 zł

 

 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 55.300 zł

 

 

 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

+ 226.531 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Realizacja projektu pn. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w mieście Opolu”

+ 52.200 zł

 

Wydatki bieżące

+ 52.200 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 52.200 zł

 

 

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 3.145 zł

 

 

§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 555 zł

 

 

§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy

+ 255 zł

 

 

§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy

+ 45 zł

 

 

§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe

+ 65.246 zł

 

 

§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe

+ 11.514 zł

 

 

§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia

- 26.350 zł

 

 

§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia

- 4.650 zł

 

 

§ 4307 – Zakup usług pozostałych

+ 2.074 zł

 

 

§ 4309 – Zakup usług pozostałych

+ 366 zł

 

 

 

 

- Realizacja projektu pn. „Staże zawodowe dla uczniów liceów ogólnokształcących Miasta Opola – II edycja”

- 2.400 zł

 

Wydatki bieżące

- 2.400 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

- 2.400 zł

 

 

§ 3027 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

+ 77.500 zł

 

 

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 2.698 zł

 

 

§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy

+ 164 zł

 

 

§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe

+ 21.066 zł

 

 

§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 4.340 zł

 

 

§ 4307 – Zakup usług pozostałych

- 107.808 zł

 

 

§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 288 zł

 

 

§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 65 zł

 

 

§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy

- 7 zł

 

 

 

 

- Realizacja projektu pn. „Staże zawodowe dla uczniów liceów ogólnokształcących Miasta Opola”

- 1.124 zł

 

Wydatki bieżące

- 1.124 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

- 1.124 zł

 

 

§ 3027 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

+ 75.500 zł

 

 

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 4.110 zł

 

 

§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy

+ 382 zł

 

 

§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe

+ 32.747 zł

 

 

§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 6.082 zł

 

 

§ 4307 – Zakup usług pozostałych

- 119.392 zł

 

 

§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 450 zł

 

 

§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 93 zł

 

 

§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy

- 10 zł

 

 

 

 

- Realizacja projektu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

+ 177.855 zł

 

Wydatki bieżące

+ 177.855 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 177.855 zł

 

 

§ 4301 – Zakup usług pozostałych

+ 177.855 zł

 

 

 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna

+ 312.715 zł

 

 

 

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- 20.000 zł

 

- Domy Dziennego Pobytu

- 20.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 20.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 20.000 zł

 

 

§ 4260 – Zakup energii

- 20.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

+ 332.715 zł

 

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące

+ 332.715 zł

 

Wydatki bieżące

+ 332.715 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 332.715 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 60.000 zł

 

 

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

+ 272.715 zł

 

 

 

 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

+ 60.000 zł

 

 

 

Rozdział 85305 – Żłobki

+ 60.000 zł

 

- Żłobek Nr 4 – remont ogrodzenia i bramy

+ 60.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 60.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- remonty

+ 60.000 zł

 

 

§ 4270 – Zakup usług remontowych

+ 60.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

-

 

- Realizacja projektu pn. „Praca łączy pokolenia”

-

 

Wydatki bieżące

-

 

w tym:

 

 

 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

-

 

 

§ 3257 – Stypendia różne

- 1.618 zł

 

 

§ 3259 – Stypendia różne

+ 1.618 zł

 

 

 

 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

+ 39.500 zł

 

 

 

Rozdział 85410 –  Internaty i bursy szkolne

+ 17.400 zł

 

- Zespół Placówek Oświatowych – Bursa

+ 17.400 zł

 

Wydatki bieżące

+ 17.400 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 17.400 zł

 

 

§ 4270 – Zakup usług remontowych

+ 17.400 zł

 

 

 

Rozdział 85417 –  Szkolne schroniska młodzieżowe

+ 22.100 zł

 

- Zespół Placówek Oświatowych – Szkolne Schronisko Młodzieżowe

+ 22.100 zł

 

Wydatki bieżące

+ 22.100 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

 

 

 

§ 4270 – Zakup usług remontowych

+ 22.100 zł

 

 

 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

+ 140.050 zł

 

 

 

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

+ 10.000 zł

 

- Wykonanie podłączenia 2 studzienek chłonnych do istniejącej kanalizacji ściekowej biegnącej w ciągu ul. Katarzyny

+ 10.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 10.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 10.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

+ 205.500 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego

+ 500.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 500.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 500.000 zł

 

 

 

 

 

- Wydatki na oświetlenie ulic

- 320.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 320.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 320.000 zł

 

 

§ 4260 – Zakup energii

- 320.000 zł

 

 

 

 

 

- Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Gorzołki,

ul. Popiełuszki, ul. Oświęcimskiej

+ 25.500 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 25.500 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 25.500 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- 75.450 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Przebudowa stacji trafo na Placu Daszyńskiego

+ 20.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 20.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 20.000 zł

 

 

 

 

 

- Zakup i montaż małej architektury na Małym Rynku

- 33.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 33.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 33.000 zł

 

 

 

 

 

- Opracowanie dokumentacji na budowę zamgławiaczy

+ 5.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 5.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 5.000 zł

 

 

 

 

 

- Realizacja projektu „Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola”

-

 

w tym:

 

 

Wydatki bieżące

+ 65.845 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 65.845 zł

 

 

§ 4707 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

+ 55.967 zł

 

 

§ 4709 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

+ 9.878 zł

 

 

 

 

 

Wydatki majątkowe

- 65.845 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 235.296 zł

 

 

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 144.033 zł

 

 

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 25.418 zł

 

 

 

 

 

- Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego

na opracowanie projektu ochrony przeciwpowodziowej Polder „Żelazna” z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej

- 27.250 zł

 

Wydatki majątkowe

- 27.250 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6300 – Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

- 27.250 zł

 

 

 

 

 

- Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic

- 35.500 zł

 

Wydatki majątkowe

- 35.500 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 35.500 zł

 

 

 

 

 

- Odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości gruntowej spowodowanej umieszczeniem na niej urządzeń infrastruktury technicznej

- 4.700 zł

 

Wydatki bieżące

- 4.700 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 4.700 zł

 

 

§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

- 4.700 zł

 

 

 

 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  

+ 20.000 zł

 

 

 

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

+ 300.000 zł

 

- Narodowe Centrum Polskiej Piosenki

+ 300.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 300.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 300.000 zł

 

 

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

+ 300.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

+ 20.000 zł

 

- Galeria Sztuki Współczesnej

+ 20.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 20.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 20.000 zł

 

 

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

+ 20.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- 300.000 zł

 

- Organizacja 52. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki

- 300.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 300.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 300.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 300.000 zł

 

 

 

 

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

+ 89.204 zł

 

 

 

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

+ 89.204 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Ogród Zoologiczny – wydatki bieżące

+ 4.204 zł

 

Wydatki bieżące

+ 4.204 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 4.204 zł

 

 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 4.204 zł

 

 

 

 

 

- Budowa schroniska dla zwierząt (okapi i bongo) wraz

z wykonaniem dokumentacji przetargowej

+ 85.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 85.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 85.000 zł

 

 

 

 

Dział 926 – Kultura fizyczna

+ 114.000 zł

 

 

 

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

+ 38.500 zł

 

- Remont dróg dojazdowych do kąpielisk Malina i Silesia

+ 38.500 zł

 

Wydatki bieżące

+ 38.500 zł

 

w tym:

 

 

 

- remonty

+ 38.500 zł

 

 

§ 4270 – Zakup usług remontowych

+ 38.500 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

+ 75.500 zł

 

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – wydatki bieżące

+ 75.500 zł

 

Wydatki bieżące

+ 75.500 zł

 

w tym:

 

 

 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

+ 1.400 zł

 

 

§ 3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

+ 1.400 zł

 

 

 

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

+ 69.600 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 58.000 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 10.200 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

+ 1.400 zł

 

 

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 4.500 zł

 

 

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

+ 2.100 zł

 

 

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

+ 450 zł

 

 

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

+ 1.950 zł

§ 4. W załączniku nr 2 i 9 do uchwały Nr IV/9/14 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2015 rok dokonuje się zmiany w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zapisu „Termomodernizacja budynków Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Opolu” na „Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu”.

§ 5. W uchwale Nr IV/9/14 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2015 rok § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu miasta Opola w 2015 roku w wysokości 56.208.232 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) emisji papierów wartościowych w wysokości 15.000.000 zł;

2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 27.395.789 zł.

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 13.812.443 zł.”

§ 6. W załączniku nr 13 do uchwały Nr IV/9/14 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2014r.  
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2015 rok ustala się aktualny plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2015 roku, w następujących pozycjach:

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

1

2

3

4

5

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

 

 

80140

Centrum Kształcenia Praktycznego,

w tym:

 

 

 

 

Zespół Placówek Oświatowych

– Centrum Kształcenia Praktycznego

125 400

125 400

854

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 

 

 

85410

Internaty i bursy szkolne, w tym:

 

 

 

 

Zespół Placówek Oświatowych – Bursa

200 000

200 000

 

85417

Szkolne schroniska młodzieżowe,

w tym:

 

 

 

 

Zespół Placówek Oświatowych

– Szkolne Schronisko Młodzieżowe

229 300

229 300

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa