UCHWAŁA NR XI/153/15

Rady Miasta Opola

z dnia 28 maja 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 532) - Rada Miasta Opola postanawia:

§ 1

1.

Dokonać zmiany dotychczasowych kwot wydatków i limitów zobowiązań na przedsięwzięcia określone w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/8/14 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola zmienionej uchwałą Nr IV/33/15 z dnia 29 stycznia 2015r., uchwałą Nr VII/72/15 z dnia 26 lutego 2015r., uchwałą VIII/95/15 z dnia 26 marca 2015r. oraz  uchwałą IX/125/15 z dnia 23 kwietnia 2015r. i ustalić je na poziomach tak jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

 

 

 

2.

W związku z dokonaną zmianą:

 

1)

wykaz przedsięwzięć o którym mowa w ust. 1,

 

2)

wykaz najważniejszych projektów miasta Opola z podaniem źródeł ich finansowania” stanowiący część objaśnień przyjętych wartości oraz załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola wraz z prognozą kwoty długu” do uchwały o której mowa w ust. 1,      

 

 

 

 

otrzymują brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

 

 

 

 

3)

w części załącznika nr 1, pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola – objaśnienia przyjętych wartości” wprowadza się uzupełnienie poprzez dodanie do niego aneksu pn. „Aneks 6”, tak jak w załączeniu do niniejszej uchwały. Dodany aneks staje się integralną częścią „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola – objaśnień przyjętych wartości” z numerem strony 35.

 

 

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola

 

 

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/153/15

Rady Miasta Opola

z dnia 28 maja 2015 r.

WPF Miasta Opola wraz z prognozą kwoty długu

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/153/15

Rady Miasta Opola

z dnia 28 maja 2015 r.

Aneks Nr 6

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/153/15

Rady Miasta Opola

z dnia 28 maja 2015 r.

Wykaz przedsięwzięć

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/153/15

Rady Miasta Opola

z dnia 28 maja 2015 r.

źródła finansowania

Zalacznik4.pdf