UCHWAŁA NR IX/149/15

Rady Miasta Opola

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Opola uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń znajdujących się na cmentarzach komunalnych w mieście Opolu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r., poz. 379, poz, 1072) i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Powierza się Prezydentowi Miasta Opola uprawnienia w zakresie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń znajdujących się na cmentarzach komunalnych w mieście Opolu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Aktualny cennik, przyjęty uchwałą nr XLVIII/742/13 Rady Miasta Opola z dnia 24 października 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń znajdujących się na cmentarzach komunalnych w mieście Opolu, pozostaje bez zmian, do dnia ustalenia nowego cennika przez Prezydenta Miasta Opola.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa