UCHWAŁA NR LI/759/13

Rady Miasta Opola

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Opola oraz taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gmin: Chrząstowice, Dąbrowa, Izbicko, Komprachcice, Łubniany, Prószków i Tarnów Opolski

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, zm. z 2007r. Nr 147, poz. 1033, z 2009r. Nr 18, poz. 97, z 2010r. Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz. 1578, z 2012r. poz. 951, 1513), porozumienia międzygminnego z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych (Dz.Urz.Woj.Opol. z 2003r. Nr 100, poz. 1905), porozumienia międzygminnego z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie powierzenia miastu Opole zadań z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych z obszarów gmin: Izbicko, Komprachcice, Prószków, Tarnów Opolski (Dz.Urz.Woj.Opol. z 2012r. poz. 1961), Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Taryfy, o których mowa w § 1, obowiązują od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola i przedsiębiorstwu Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.

§ 4. Przedsiębiorstwo Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Spółka z o.o. ogłosi taryfy na swojej stronie internetowej (www.wikopole.com.pl) oraz w miejscowej prasie (Nowa Trybuna Opolska, Gazeta Wyborcza) w terminie do 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha

Załącznik do uchwały nr LI/759/13

Rady Miasta Opola

z dnia 28 listopada 2013 r.

TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
DLA MIASTA OPOLA
ORAZ
TARYFY ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW DLA GMIN: CHRZĄSTOWICE, DĄBROWA, IZBICKO, KOMPRACHCICE, ŁUBNIANY, PRÓSZKÓW I TARNÓW OPOLSKI
NA 2014 ROK 

SPIS TREŚCI

1. Rodzaje prowadzonej działalności.

2. Rodzaj i struktura taryf.

3. Taryfowe grupy odbiorców usług.

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe.

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat.

1. Rodzaje prowadzonej działalności

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa, wynikającym z umowy i wpisu do rejestru sądowego jest:

● pobór, uzdatnianie i dostawa wody,

● odbiór, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, w tym również ścieków deszczowych,

● prowadzenie gospodarki konserwacyjno-remontowej sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, w celu utrzymania ich w stałej zdolności eksploatacyjnej,

● współpraca z Gminą Opole i jednostkami samorządów terytorialnych gmin ościennych w zakresie rozwoju gospodarczego obszarów tych gmin,

● wykonawstwo inwestycyjne w zakresie rozbudowy technicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej,

● działalność usługowa w zakresie ochrony środowiska,

● eksploatacja urządzeń wodno-melioracyjnych, w szczególności w zakresie: kanalizacji deszczowej, przepompowni wód deszczowych, wpustów ulicznych, rowów komunalnych i innych,

● działalność produkcyjna w zakresie branży wodno-kanalizacyjnej,

● handel hurtowy i detaliczny w obrocie krajowym i zagranicznym,

● usługi geodezyjne oraz projektowe w branży  wodociągowo-kanalizacyjnej i budowlanej,

● wytwarzanie ciepła w procesie produkcji ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu w kotłach i układzie kogeneracyjnym zasilanych biogazem oczyszczalni ścieków,

● wytwarzanie energii elektrycznej w procesie produkcji ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu w układzie kogeneracyjnym zasilanych biogazem oczyszczalni ścieków,

● handel energią elektryczną poprzez sprzedaż nadwyżek energii elektrycznej do sieci lokalnego dystrybutora z wykorzystaniem zasady dostępu strony trzeciej do sieci przesyłowej,

● zbywanie praw majątkowych do świadectw pochodzenia wyprodukowanej energii elektrycznej (handel zielonymi i żółtymi certyfikatami),

● pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.

Spółka świadczy usługi w zakresie:

● zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Opola, zbiorowego odprowadzania ścieków z gmin: Chrząstowice, Dąbrowa, Izbicko, Komprachcice, Łubniany, Prószków i Tarnów Opolski,

● hurtowej dostawy wody dla części Gmin: Tarnów Opolski, Turawa i Łubniany,

● hurtowego odbioru ścieków z części Gmin: Dobrzeń Wielki, Łubniany, Komprachcice i Prószków z obszarów, na których sieci kanalizacyjne nie są obsługiwane przez Spółkę WiK.

2. Rodzaj i struktura taryf

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są taryfami niejednolitymi wieloczłonowymi zawierającymi różne ceny i stawki opłat dla poszczególnych grup odbiorców.

3. Taryfowe grupy odbiorców usług

Grupy taryfowe dotyczące zaopatrzenia w wodę wyodrębnione zostały według:

● celu, na jaki przeznaczona została zakupiona woda (w oparciu o zapisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm. oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy):

▪ cele socjalno-bytowe – symbol I,

▪ do produkcji żywności, środków farmaceutycznych lub na cele konfekcjonowania – symbol II,

▪ do pozostałych celów – symbol III,

● różnic w zakresie rozliczenia za wodę (dotyczy opłat abonamentowych):

▪ odbiorcy indywidualni (symbol A),

▪ odbiorcy instytucjonalni (symbol B),

● zakresu usług świadczonych dla poszczególnych grup odbiorców (dotyczy opłat abonamentowych):

odbiorcy rozliczani tylko z usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę (symbol 1),

odbiorcy rozliczani z usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (symbol 2).

Podział na grupy taryfowe w porównaniu do roku 2013 nie uległ zmianie.

1) (Grupa I. A1) woda przeznaczona do celów socjalno-bytowych dla odbiorców indywidualnych rozliczanych tylko za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę; dotyczy odbiorców, którzy nie zużywają wody do prowadzonej działalności produkcyjnej. Grupa ta obejmuje także odbiorców prowadzących działalność usługową, handlową, składową, transportową, a woda zużywana jest wyłącznie dla zaspokojenia potrzeb bytowych.

2) (Grupa I. A2) woda przeznaczona do celów socjalno-bytowych dla odbiorców indywidualnych rozliczanych za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków; dotyczy odbiorców, którzy nie zużywają wody do prowadzonej działalności produkcyjnej. Grupa ta obejmuje także odbiorców prowadzących działalność usługową, handlową, składową, transportową, a woda zużywana jest wyłącznie dla zaspokojenia potrzeb bytowych.

3) (Grupa I. B1) woda przeznaczona do celów socjalno-bytowych dla odbiorców instytucjonalnych (zbiorowych) rozliczanych tylko za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę; dotyczy odbiorców, którzy nie zużywają wody do prowadzonej działalności produkcyjnej. Grupa ta obejmuje także odbiorców prowadzących działalność usługową, handlową, składową, transportową, a woda zużywana jest wyłącznie dla zaspokojenia potrzeb bytowych.

4) (Grupa I. B2) woda przeznaczona do celów socjalno-bytowych dla odbiorców instytucjonalnych (zbiorowych) rozliczanych za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków; dotyczy odbiorców, którzy nie zużywają wody do prowadzonej działalności produkcyjnej. Grupa ta obejmuje także odbiorców prowadzących działalność usługową, handlową, składową, transportową, a woda zużywana jest wyłącznie dla zaspokojenia potrzeb bytowych.

5) (Grupa II. B1) woda przeznaczona do produkcji żywności, środków farmaceutycznych lub na cele konfekcjonowania dla odbiorców instytucjonalnych (zbiorowych) rozliczanych tylko za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę; dotyczy odbiorców zużywających wodę na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania.

6) (Grupa II. B2) woda przeznaczona do produkcji żywności, środków farmaceutycznych lub na cele konfekcjonowania dla odbiorców instytucjonalnych (zbiorowych) rozliczanych za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków; dotyczy odbiorców zużywających wodę na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania.

7) (Grupa III. B1) woda przeznaczona do pozostałych celów dla odbiorców instytucjonalnych (zbiorowych) rozliczanych tylko za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę; dotyczy odbiorców zużywających wodę na cele inne niż wymienione w punktach od 1) do 6).

8) (Grupa III. B2) woda przeznaczona do pozostałych celów dla odbiorców instytucjonalnych (zbiorowych) rozliczanych za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków; dotyczy odbiorców zużywających wodę na cele inne niż wymienione w punktach od 1) do 6).

Grupy taryfowe dotyczące odprowadzania ścieków podzielone zostały w oparciu o:

● ustalenie obszarów korzystania z urządzeń kanalizacyjnych:

▪  ścieki doprowadzane do oczyszczalni ścieków w Opolu z terenu: Opola, Gminy Chrząstowice, Gminy Dąbrowa, Gminy Komprachcice, Gminy Łubniany, Gminy Prószków, Gminy Tarnów Opolski,

▪ ścieki doprowadzane do oczyszczalni ścieków w Kosorowicach (Gmina Tarnów Opolski) z terenu: Gminy Izbicko, Gminy Tarnów Opolski,

▪ ścieki doprowadzane do oczyszczalni ścieków w Prószkowie z terenu Gminy Prószków;

● rodzaj odprowadzanych ścieków (na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami, zwanej dalej Ustawą):

▪ ścieki bytowe - symbol I,

▪ ścieki przemysłowe - symbol II;

● określenie stopnia zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach (z uwzględnieniem: zapisów Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964 zwanego dalej Rozporządzeniem), a także charakterystyki pracy oczyszczalni ścieków w Opolu, w tym wpływu poszczególnych wskaźników na procesy odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz na wykorzystanie osadów;

▪ opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych,

● różnice w zakresie rozliczenia za ścieki (dotyczy opłat abonamentowych):

▪ odbiorcy indywidualni (symbol A),

▪ odbiorcy instytucjonalni (symbol B),

● zakresu usług świadczonych dla poszczególnych grup odbiorców (dotyczy opłat abonamentowych):

▪ odbiorcy rozliczani tylko z usługi zbiorowego odprowadzania ścieków (symbol 1),

▪ odbiorcy rozliczani z usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (symbol 2).

Podział na grupy taryfowe w porównaniu do roku 2013 uległ zmianie w zakresie:

● ustalenia obszarów korzystania z urządzeń kanalizacyjnych – wprowadzono grupę taryfową dla ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków w Prószkowie z terenu Gminy Prószków,

● rodzaju oraz stopnia zanieczyszczeń ścieków - w miejsce podziału na:

▪ ścieki przemysłowe (spełniające lub przekraczające do 50% przyjęte przez Spółkę wymogi) – symbol II,

▪ ścieki przemysłowe o przekroczonych parametrach (przekraczające o ponad 50% przyjęte przez Spółkę wymogi) – symbol III

wprowadzono:

▪  ścieki przemysłowe - symbol II,

opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

Ścieki odprowadzane do oczyszczalni ścieków w Opolu:

1) (Grupa I. A1) Miasto Opole -Odbiorcy indywidualni odprowadzający wyłącznie ścieki o charakterze bytowym, rozliczani tylko za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków; dotyczy odbiorców, którzy odprowadzają ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków. Grupa ta obejmuje także odbiorców prowadzących działalność usługową, handlową, składową, transportową, a odprowadzane ścieki mają wyłącznie charakter bytowy.

2) (Grupa I. A2) Miasto Opole -Odbiorcy indywidualni odprowadzający wyłącznie ścieki o charakterze bytowym, rozliczani za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków; dotyczy odbiorców, którzy odprowadzają ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków. Grupa ta obejmuje także odbiorców prowadzących działalność usługową, handlową, składową, transportową, a odprowadzane ścieki mają wyłącznie charakter bytowy.

3) (Grupa I. B1) Miasto Opole -Odbiorcy instytucjonalni odprowadzający wyłącznie ścieki o charakterze bytowym rozliczani tylko za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków; dotyczy odbiorców, którzy odprowadzają ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków. Grupa ta obejmuje także odbiorców prowadzących działalność usługową, handlową, składową, transportową, a odprowadzane ścieki mają wyłącznie charakter bytowy.

4) (Grupa I. B2) Miasto Opole -Odbiorcy instytucjonalni odprowadzający wyłącznie ścieki o charakterze bytowym rozliczani za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków; dotyczy odbiorców, którzy odprowadzają ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków. Grupa ta obejmuje także odbiorców prowadzących działalność usługową, handlową, składową, transportową, a odprowadzane ścieki mają wyłącznie charakter bytowy.

5) (Grupa II. B1) Miasto Opole -Odbiorcy instytucjonalni odprowadzający ścieki przemysłowe rozliczani tylko za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków; dotyczy odbiorców prowadzących działalność handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, którzy odprowadzają ścieki przemysłowe,

6) (Grupa II. B2) Miasto Opole -Odbiorcy instytucjonalni odprowadzający ścieki przemysłowe rozliczani za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków; dotyczy odbiorców prowadzących działalność handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, którzy odprowadzają ścieki przemysłowe,

7) (Grupa III) Gmina Prószków - ścieki bytowe: dotyczy odbiorców, którzy odprowadzają ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków. Grupa ta obejmuje także odbiorców prowadzących działalność usługową, handlową, składową, transportową, a odprowadzane ścieki mają wyłącznie charakter bytowy.

8) (Grupa IV) Gmina Prószków - ścieki przemysłowe: dotyczy odbiorców prowadzących działalność handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, którzy odprowadzają ścieki przemysłowe,

9) (Grupa V) Gmina Komprachcice - ścieki bytowe: dotyczy odbiorców, którzy odprowadzają ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków. Grupa ta obejmuje także odbiorców prowadzących działalność usługową, handlową, składową, transportową, a odprowadzane ścieki mają wyłącznie charakter bytowy.

10) (Grupa VI) Gmina Komprachcice - ścieki przemysłowe: dotyczy odbiorców prowadzących działalność handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, którzy odprowadzają ścieki przemysłowe,

11) (Grupa VII) Gmina Dąbrowa - ścieki bytowe: dotyczy odbiorców, którzy odprowadzają ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków. Grupa ta obejmuje także odbiorców prowadzących działalność usługową, handlową, składową, transportową, a odprowadzane ścieki mają wyłącznie charakter bytowy.

12) (Grupa VIII) Gmina Dąbrowa - ścieki przemysłowe: dotyczy odbiorców prowadzących działalność handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, którzy odprowadzają ścieki przemysłowe,

13) (Grupa IX) Gmina Chrząstowice (ISPA) - ścieki bytowe: dotyczy odbiorców, którzy odprowadzają ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków. Grupa ta obejmuje także odbiorców prowadzących działalność usługową, handlową, składową, transportową, a odprowadzane ścieki mają wyłącznie charakter bytowy.

14) (Grupa X) Gmina Chrząstowice (ISPA) - ścieki przemysłowe: dotyczy odbiorców prowadzących działalność handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, którzy odprowadzają ścieki przemysłowe,

15) (Grupa XI) Gmina Łubniany - ścieki bytowe: dotyczy odbiorców, którzy odprowadzają ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków. Grupa ta obejmuje także odbiorców prowadzących działalność usługową, handlową, składową, transportową, a odprowadzane ścieki mają wyłącznie charakter bytowy.

16) (Grupa XII) Gmina Łubniany - ścieki przemysłowe: dotyczy odbiorców prowadzących działalność handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, którzy odprowadzają ścieki przemysłowe,

17) (Grupa XIII) Gmina Tarnów Opolski - ścieki bytowe: dotyczy odbiorców, którzy odprowadzają ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków. Grupa ta obejmuje także odbiorców prowadzących działalność usługową, handlową, składową, transportową, a odprowadzane ścieki mają wyłącznie charakter bytowy.

18) (Grupa XIV) Gmina Tarnów Opolski - ścieki przemysłowe: dotyczy odbiorców prowadzących działalność handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, którzy odprowadzają ścieki przemysłowe.

Ścieki odprowadzane do oczyszczalni ścieków w Kosorowicach:

19) (Grupa XV) Gmina Tarnów Opolski - ścieki bytowe: dotyczy odbiorców, którzy odprowadzają ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków. Grupa ta obejmuje także odbiorców prowadzących działalność usługową, handlową, składową, transportową, a odprowadzane ścieki mają wyłącznie charakter bytowy.

20) (Grupa XVI) Gmina Tarnów Opolski - ścieki przemysłowe: dotyczy odbiorców prowadzących działalność handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, którzy odprowadzają ścieki przemysłowe.

21) (Grupa XVII) Gmina Izbicko - ścieki bytowe: dotyczy odbiorców, którzy odprowadzają ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków. Grupa ta obejmuje także odbiorców prowadzących działalność usługową, handlową, składową, transportową, a odprowadzane ścieki mają wyłącznie charakter bytowy.

22) (Grupa XVIII) Gmina Izbicko - ścieki przemysłowe: dotyczy odbiorców prowadzących działalność handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, którzy odprowadzają ścieki przemysłowe.

Ścieki odprowadzane do oczyszczalni ścieków w Prószkowie:

23) (Grupa XIX) Gmina Prószków - ścieki: dotyczy wszystkich odbiorców odprowadzających ścieki.

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Cena za 1 m3
dostarczonej wody
w zł

Stawka opłaty abonamentowej w zł (za jeden okres rozliczeniowy / za rozliczenie jednego przyrządu pomiarowego)

netto1)

brutto2)

netto1)

brutto2)

1

2

3

4

5

6

Woda zużywana na cele socjalno-bytowe

1.

Grupa I. A1
Odbiorcy indywidualni zużywający wodę na cele socjalno-bytowe, rozliczani tylko za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę

2,83

3,06

Licznik główny

9,40

10,15

Podlicznik

6,50

7,02

Ryczałt

3,60

3,89

2.

Grupa I. A2
Odbiorcy indywidualni zużywający wodę na cele socjalno-bytowe, rozliczani za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

2,83

3,06

Licznik główny

4,70

5,08

Podlicznik

3,25

3,51

Ryczałt

1,80

1,94

3.

Grupa I. B1
Odbiorcy instytucjonalni (zbiorowi) zużywający wodę na cele socjalno-bytowe, rozliczani tylko za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę

2,83

3,06

Licznik główny

10,54

11,38

Podlicznik

7,64

8,25

Ryczałt

4,74

5,12

4.

Grupa I. B2
Odbiorcy instytucjonalni (zbiorowi) zużywający wodę na cele socjalno-bytowe, rozliczani za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

2,83

3,06

Licznik główny

5,27

5,69

Podlicznik

3,82

4,13

Ryczałt

2,37

2,56

Woda przeznaczona do produkcji żywności, środków farmaceutycznych lub na cele konfekcjonowania

5.

Grupa II. B1
Odbiorcy instytucjonalni (zbiorowi) zużywający wodę do produkcji żywności, środków farmaceutycznych lub na cele konfekcjonowania, rozliczani tylko za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę

2,87

3,10

Licznik główny

10,54

11,38

Podlicznik

7,64

8,25

Ryczałt

4,74

5,12

6.

Grupa II. B2
Odbiorcy instytucjonalni (zbiorowi) zużywający wodę do produkcji żywności, środków farmaceutycznych lub na cele konfekcjonowania, rozliczani za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

2,87

3,10

Licznik główny

5,27

5,69

Podlicznik

3,82

4,13

Ryczałt

2,37

2,56

Woda przeznaczona do pozostałych celów

7.

Grupa III. B1
Odbiorcy instytucjonalni (zbiorowi) zużywający wodę do pozostałych celów, rozliczani tylko za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę

2,90

3,13

Licznik główny

10,54

11,38

Podlicznik

7,64

8,25

Ryczałt

4,74

5,12

8.

Grupa III. B2
Odbiorcy instytucjonalni (zbiorowi) zużywający wodę do pozostałych celów, rozliczani za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

2,90

3,13

Licznik główny

5,27

5,69

Podlicznik

3,82

4,13

Ryczałt

2,37

2,56

1) Cena / stawka opłaty abonamentowej netto – nie zawierająca należnego podatku od towarów i usług,

2) Cena / stawka opłaty abonamentowej brutto – zawierająca należny podatek od towarów i usług (w wysokości 8%). Zgodnie z art. 24.12 Ustawy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, ceny i stawki opłat wskazane w taryfach mogą ulec zmianie w zakresie wynikającym ze zmiany stawki podatku.

TARYFY ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Cena za 1 m3
odprowadzonych ścieków
w zł

Stawka opłaty abonamentowejw zł (za jeden okres rozliczeniowy / za rozliczenie jednego przyrządu pomiarowego)

netto1)

brutto2)

netto1)

brutto2)

1

2

3

4

5

6

Miasto Opole - ścieki bytowe

1.

Grupa I. A1
Odbiorcy indywidualni odprowadzający wyłącznie ścieki o charakterze bytowym, rozliczani tylko za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków

3,92

4,23

Licznik główny

9,40

10,15

Podlicznik

6,50

7,02

Ryczałt

3,60

3,89

2.

Grupa I. A2
Odbiorcy indywidualni odprowadzający wyłącznie ścieki o charakterze bytowym, rozliczani za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

3,92

4,23

Licznik główny

4,70

5,08

Podlicznik

3,25

3,51

Ryczałt

1,80

1,94

3.

Grupa I. B1
Odbiorcy instytucjonalni odprowadzający wyłącznie ścieki o charakterze bytowym, rozliczani tylko za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków

3,92

4,23

Licznik główny

10,54

11,38

Podlicznik

7,64

8,25

Ryczałt

4,75

5,13

4.

Grupa I. B2
Odbiorcy instytucjonalni odprowadzający wyłącznie ścieki o charakterze bytowym, rozliczani za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

3,92

4,23

Licznik główny

5,27

5,69

Podlicznik

3,82

4,13

Ryczałt

2,38

2,57

Miasto Opole – ścieki przemysłowe

5.

Grupa II. B1
Odbiorcy instytucjonalni odprowadzający ścieki przemysłowe, rozliczani tylko za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków *

7,26

7,84

Licznik główny

10,54

11,38

Podlicznik

7,64

8,25

Ryczałt

4,75

5,13

6.

Grupa II. B2
Odbiorcy instytucjonalni odprowadzający ścieki przemysłowe, rozliczani za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków *

7,26

7,84

Licznik główny

5,27

5,69

Podlicznik

3,82

4,13

Ryczałt

2,38

2,57

Gminy ościenne – ścieki odprowadzane do oczyszczalni ścieków w Opolu

7.

Grupa III
Gmina Prószków – ścieki bytowe

6,88

7,43

Licznik

6,82

7,37

Ryczałt

3,60

3,89

8.

Grupa IV
Gmina Prószków – ścieki przemysłowe *

11,95

12,91

Licznik

6,82

7,37

Ryczałt

3,60

3,89

9.

Grupa V
Gmina Komprachcice – ścieki bytowe

6,51

7,03

Licznik

4,31

4,65

Ryczałt

3,60

3,89

10.

Grupa VI
Gmina Komprachcice – ścieki przemysłowe *

11,58

12,51

Licznik

4,31

4,65

Ryczałt

3,60

3,89

11.

Grupa VII
Gmina Dąbrowa – ścieki bytowe

6,98

7,54

Licznik

6,61

7,14

Ryczałt

3,60

3,89

12.

Grupa VIII
Gmina Dąbrowa – ścieki przemysłowe *

12,05

13,01

Licznik

6,61

7,14

Ryczałt

3,60

3,89

13.

Grupa IX
Gmina Chrząstowice – ścieki bytowe

6,31

6,81

Licznik

3,60

3,89

Ryczałt

3,60

3,89

14.

Grupa X
Gmina Chrząstowice – ścieki przemysłowe *

11,38

12,29

Licznik

3,60

3,89

Ryczałt

3,60

3,89

15.

Grupa XI
Gmina Łubniany – ścieki bytowe

6,59

7,12

Licznik

3,60

3,89

Ryczałt

3,60

3,89

16.

Grupa XII
Gmina Łubniany – ścieki przemysłowe *

11,66

12,59

Licznik

3,60

3,89

Ryczałt

3,60

3,89

17.

Grupa XIII
Gmina Tarnów Opolski – ścieki bytowe

7,77

8,39

Licznik

3,60

3,89

Ryczałt

3,60

3,89

18.

Grupa XIV
Gmina Tarnów Opolski – ścieki przemysłowe *

12,84

13,87

Licznik

3,60

3,89

Ryczałt

3,60

3,89

Gminy ościenne – ścieki odprowadzane do oczyszczalni ścieków w Kosorowicach

19.

Grupa XV
Gmina Tarnów Opolski – ścieki bytowe

6,15

6,64

Licznik

3,60

3,89

Ryczałt

3,60

3,89

20.

Grupa XVI
Gmina Tarnów Opolski – ścieki przemysłowe

8,66

9,35

Licznik

3,60

3,89

Ryczałt

3,60

3,89

21.

Grupa XVII
Gmina Izbicko – ścieki bytowe

8,25

8,91

Licznik

5,11

5,52

Ryczałt

3,60

3,89

22.

Grupa XVIII
Gmina Izbicko – ścieki przemysłowe

10,76

11,62

Licznik

5,11

5,52

Ryczałt

3,60

3,89


Gminy ościenne – ścieki odprowadzane do oczyszczalni ścieków w Prószkowie

23.

Grupa XIX
Gmina Prószków – ścieki bytowe i przemysłowe

6,88

7,43

Licznik

6,82

7,37

Ryczałt

3,60

3,89

* Uwaga: stawki opłat za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych naliczane są według oddzielnej tabeli.

1) Cena / stawka opłaty abonamentowej netto – nie zawierająca należnego podatku od towarów i usług,

2) Cena / stawka opłaty abonamentowej brutto – zawierająca należny podatek od towarów i usług (w wysokości 8%). Zgodnie z art. 24.12 Ustawy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, ceny i stawki opłat wskazane w taryfach mogą ulec zmianie w zakresie wynikającym ze zmiany stawki podatku.

Stawki opłat za przekroczenia
warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych
dotyczy ścieków odprowadzanych do oczyszczalni ścieków w Opolu

Lp.

Rodzaje przekroczeń

Zakres przekroczeń

Stawka opłaty za przekroczenie za 1m3ścieków

netto1)

brutto2)

1

2

3

4

5

1

Wskaźnik pH *

6,0 ≤ pH <6,5 lub 9,5 <pH ≤ 10,0

0,19

0,21

5,5 ≤ pH <6,0 lub 10,0 <pH ≤ 10,5

0,57

0,62

pH < 5,5 lub 10,5 < pH

0,96

1,04

2

Wskaźniki: cynk, chrom ogólny, miedź, nikiel, ołów.*

Stawka opłaty naliczana jest osobno dla każdego z przekroczonych wskaźników.

przekroczenie od 20% do 50%

1,35

1,46

przekroczenie powyżej 50% do 100%

2,90

3,13

przekroczenie powyżej 100%

4,83

5,22

3

Wskaźniki: fenole lotne (indeks fenolowy), węglowodory ropopochodne, substancje ekstrahujące się eterem naftowym (np. tluszcze), surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe), surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe).*

Stawka opłaty naliczana jest osobno dla każdego z przekroczonych wskaźników.

przekroczenie od 20% do 50%

0,51

0,55

przekroczenie powyżej 50% do 100%

1,09

1,18

przekroczenie powyżej 100%

1,82

1,97

4

Pozostałe wskaźniki (ChZT, azot, fosfor, zawiesina i inne). *

Stawka opłaty naliczana jest tylko dla wskaźnika o najwyższym przekroczeniu procentowym.

przekroczenie od 20% do 50%

0,34

0,37

przekroczenie powyżej 50% do 100%

0,72

0,78

przekroczenie powyżej 100%

1,21

1,31

* Uwaga: Stawki opłat za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymienione w punktach 1, 2, 3, 4 sumują się.

1) Przyjęte przez Spółkę dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków (z uwzględnieniem: zapisów Rozporządzenia, a także charakterystyki pracy oczyszczalni ścieków w Opolu, w tym wpływu poszczególnych wskaźników na procesy odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz na wykorzystanie osadów) wynoszą:

▪ ChZTCr : 2915 mg O2 /l,

▪ zawiesina ogólna: 600 mg/l,

▪ fosfor ogólny: 25 mg P/l.

2) Stawka opłaty netto – nie zawierająca należnego podatku od towarów i usług,

3) Stawka opłaty brutto – zawierająca należny podatek od towarów i usług (w wysokości 8%). Zgodnie z art. 24.12 Ustawy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, ceny i stawki opłat wskazane w taryfach mogą ulec zmianie w zakresie wynikającym ze zmiany stawki podatku.

Stawki opłat za czynności odbiorowe związane z przyłączeniem do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa

Lp.

Taryfowe grupy odbiorców

Charakterystyka przyłącza

Stawka opłaty za przyłączenie

netto1)

brutto2)

1

2

3

4

5

1.

Grupa I3)

Przyłącze wodociągowe - miasto Opole

105,10

113,51

2.

Grupa II3)

Przyłącze kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej

105,10

113,51

3.

Grupa III3)

Przyłącze kanalizacji deszczowej

105,10

113,51

1) Stawka opłaty netto – nie zawierająca należnego podatku od towarów i usług,

2) Stawka opłaty brutto – zawierająca należny podatek od towarów i usług (w wysokości 8%). Zgodnie z art. 24.12 Ustawy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, ceny i stawki opłat wskazane w taryfach mogą ulec zmianie w zakresie wynikającym ze zmiany stawki podatku.

3) Powyższe stawki zawierają koszty przeprowadzenia prób technicznych zgodnie z § 5 ust. 7 Rozporządzenia. Wyżej wymienione stawki nie obejmują robót przyłączeniowych i materiałów obliczanych na podstawie cennika zakładowego.

5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe

Rozliczenia za dostarczoną wodę oraz za odprowadzane ścieki

Rozliczenia z odbiorcami usług, w zależności od ich sklasyfikowania dokonywane będą na podstawie:

● Ceny netto (wyrażonej w zł/m3) pomnożonej przez ilość m3 wody / ścieków) + należny podatek od towarów i usług,

● Stawek netto opłat za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych (wyrażonych w zł/m3) pomnożonych przez ilość m3 ścieków) + należny podatek od towarów i usług,

● Stawki netto opłaty abonamentowej - płaconej za każdy okres rozliczeniowy bez względu na rozmiary dokonanego poboru wody lub odprowadzenia ścieków, wyrażonej w zł / jeden okres rozliczeniowy / jeden przyrząd pomiarowy pomnożonej przez ilość rozliczonych przyrządów pomiarowych (lub za jedno rozliczenie ryczałtowe - w przypadku braku wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego) + należny podatek od towarów i usług.

Stawki te są tworzone na podstawie kryteriów zawartych w § 13 pkt. 3 Rozporządzenia.

a) Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy;

b) O ile umowa zawarta z Odbiorcą usług nie stanowi inaczej należność za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy miesiąc, w którym były świadczone usługi;

c) Opłata abonamentowa regulowana jest przez Odbiorcę usług niezależnie od tego, czy Odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym;

d) Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie;

e) Na podstawie wskazań wodomierzy na wszystkich ujęciach wody ustala się także ilość odebranych ścieków z nieruchomości, jako ilość równą dostarczonej wody;

f) Ilość ścieków dla nieruchomości wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się na podstawie wskazań tych urządzeń;

g) W rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy zainstalowali na własny koszt wodomierz dodatkowy do celów ustalenia bezpowrotnie zużytej wody, ilość odprowadzanych ścieków ustalana jest jako różnica odczytów wodomierza głównego i dodatkowego;

h) W przypadku braku wodomierza głównego, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, a ilość ścieków w takim przypadku jako równą ilości wody wynikającej z norm (zgodnie z art. 27 Ustawy);

i) W przypadku gdy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy wyłącznie usługę odprowadzania ścieków i brak jest urządzenia pomiarowego oraz brak jest wodomierzy na jakichkolwiek ujęciach wody, ilość ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody, a w przypadku braku odniesienia w tych normach - jako równą ilości ścieków określonej w umowie (zgodnie z art. 27 Ustawy);

j) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat

W taryfach za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. obowiązywać będą warunki rozliczeń zgodne z Ustawą oraz Rozporządzeniem.

1. Zakres świadczonych usług przez Spółkę wynika z zawartej umowy.

2. Zgodnie z Rozporządzeniem opłata abonamentowa dotyczy dokonanego odczytu i rozliczenia (lub samego rozliczenia w przypadku rozliczeń ryczałtowych) i jest naliczana za cały okres rozliczeniowy (może on wynosić od 1 do 3 miesięcy).

3. Ustalone ceny dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę określone zostały w związku ze zróżnicowaniem ponoszonych przez Spółkę kosztów opłat środowiskowych (według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z dnia 3 listopada 2008 r. Nr 196, poz. 1217).

4. W zależności od ponoszonych przez Spółkę kosztów, ustalono ceny dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków. Jakość odbieranych ścieków (stopień zawartych w nich zanieczyszczeń) z poszczególnych źródeł ich pochodzenia powoduje przy stałych kosztach ich przesyłu zmienne koszty oczyszczenia.

5. Na podstawie ustaleń z gminami ościennymi i badaniami ścieków przyjęto, że przyjmowane są głównie ścieki o charakterze bytowym. W gminach występują również pojedyncze zakłady odprowadzające ścieki przemysłowe. Różnice w cenach ścieków w gminach ościennych spowodowane są zróżnicowaniem kosztów odbioru ścieków z poszczególnych gmin.