UCHWAŁA NR IX/139/15

Rady Miasta Opola

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

w sprawie nadania odznaki „Za Zasługi dla Miasta Opola”                                                    panu Alojzemu Drewniakowi

Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3 uchwały nr XXIV/373/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Opola (Dz. Urz. Woj. Op. z 2012 r. poz. 687,                      z 2013 r. poz. 1712, z 2014 r. poz. 1790), w związku z § 3 i § 4, ust. 2, pkt 5 załącznika do uchwały nr XIV/99/91 Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 1991 r. w sprawie Regulaminu Odznaki Honorowej „Za Zasługi dla Miasta Opola” zmienionej uchwałami Rady Miasta Opola: nr XXXIV/220/92 z dnia 1 października 1992 r., nr XIV/142/95 z dnia 29 czerwca 1995 r., nr XXV/232/96 z dnia 28 marca 1996 r., nr XIX/312/99 z dnia 30 grudnia 1999 r., nr XXXVII/378/04 z dnia 21 października 2004 r., w brzmieniu nadanym uchwałą nr LXV/740/06 Rady Miasta Opola z dnia 29 czerwca 2006 r. na wniosek Prezydenta Miasta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego i Przewodniczącego Rady Miasta Opola Marcina Ociepy o nadanie odznaki  „Za Zasługi dla Miasta Opola” panu Alojzemu Drewniakowi – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się odznakę „Za Zasługi dla Miasta Opola” panu Alojzemu Drewniakowi.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa