UCHWAŁA NR IX/136/15

Rady Miasta Opola

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

w sprawie nadania tytułu „Zasłużony Obywatel Miasta Opola”                                               panu Ryszardowi Zembaczyńskiemu

Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr XXIV/373/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Opola (Dz. Urz. Woj. Op. z 2012 r. poz. 687,                      z 2013 r. poz. 1712, z 2014 r. poz. 1790), w związku z § 3 załącznika nr 1 do uchwały                            Nr XVI/237/11 Rady Miasta Opola z dnia 20 października 2011 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony Obywatel Miasta Opola” (Dz. Urz. Woj. Op. z 2012 r. poz. 311) na wniosek Prezydenta Miasta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego i Przewodniczącego Rady Miasta Opola Marcina Ociepy o nadanie tytułu „Zasłużony Obywatel Miasta Opola” panu Ryszardowi Zembaczyńskiemu – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się tytuł „Zasłużony Obywatel Miasta Opola” panu Ryszardowi Zembaczyńskiemu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa