UCHWAŁA NR IX/126/15

Rady Miasta Opola

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2015 rok o kwotę 2.998.547 zł, w tym:

·  Dochody gminy o kwotę 31.616 zł, w tym:

 

 

 

Dochody bieżące:

+ 18.441 zł

 

 

 

Dział 710 – Działalność usługowa

-

 

 

 

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

-

 

§ 2008 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,

z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

- 4.972 zł

 

§ 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,

z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

+ 4.972 zł

 

 

 

Dział 750 – Administracja publiczna

- 83.763 zł

 

 

 

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- 83.763 zł

 

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,

z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

- 83.763 zł

 

 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

+ 102.204 zł

 

 

 

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

+ 6.935 zł

 

§ 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

+ 6.935 zł

 

 

 

 

Rozdział 80104 – Przedszkola

- 49.373 zł

 

§ 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

+ 32.080 zł

 

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

- 81.453 zł

 

 

 

 

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

+ 19.095 zł

 

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

+ 19.095 zł

 

 

 

 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

+ 125.547 zł

 

§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

+ 125.547 zł

 

 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna

-

 

 

 

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

-

 

§ 0900 – Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych

z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

- 96 zł

 

§ 0920 – Pozostałe odsetki

+ 96 zł

 

 

 

Dochody majątkowe:

+ 13.175 zł

 

 

 

Dział 750 – Administracja publiczna

+ 13.175 zł

 

 

 

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

+ 13.175 zł

 

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,

z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

+ 13.175 zł

 

 

 

·  Dochody powiatu o kwotę 2.966.931 zł, w tym:

 

 

 

Dochody bieżące:

+ 455.063 zł

 

 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

+ 287.805 zł

 

 

 

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

+ 21.440 zł

 

§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości

+ 21.440 zł

 

 

 

 

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

+ 266.365 zł

 

§ 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

+ 7.315 zł

 

§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości

+ 259.050 zł

 

 

 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

+ 31.668 zł

 

 

 

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

+ 11.148 zł

 

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

+ 11.148 zł

 

 

 

 

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

+ 20.520 zł

 

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,

z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

+ 17.442 zł

 

§ 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,

z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

+ 3.078 zł

 

 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

+ 135.590 zł

 

 

 

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

+ 113.440 zł

 

§ 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

+ 113.440 zł

 

 

 

 

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

+ 22.150 zł

 

§ 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

+ 22.150 zł

 

 

Dochody majątkowe:

+ 2.511.868 zł

 

 

 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

+ 2.511.868 zł

 

 

 

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

+ 2.511.868 zł

 

§ 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

+ 2.511.868 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2015 rok o kwotę 2.998.547 zł, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

-

 

 

 

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach  powiatu

-

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Naprawa przegubu południowej nitki estakady nad

Pl. Konstytucji 3-go Maja w ciągu ul. Nysy Łużyckiej

- 240.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 240.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- remonty

- 240.000 zł

 

 

§ 4270 – Zakup usług remontowych

- 240.000 zł

 

 

 

 

 

- Remonty i bieżące utrzymanie dróg

+ 240.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 240.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 240.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 240.000 zł

 

 

 

 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- 300.000 zł

 

 

 

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

- 300.000 zł

 

- Budowa mieszkań socjalnych

- 300.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 300.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 300.000 zł

 

 

 

Dział 710 – Działalność usługowa

+ 80.000 zł

 

 

 

Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw

+ 80.000 zł

 

- Centrum Wystawienniczo-Kongresowe – wydatki bieżące

+ 80.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 80.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 80.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 80.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

-

 

- Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej

-

 

Wydatki bieżące

-

 

w tym:

 

 

 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

-

 

 

§ 4398 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

- 4.972 zł

 

 

§ 4399 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

+ 4.972 zł

 

 

 

 

Dział 750 – Administracja publiczna

+ 99.737 zł

 

 

 

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

+ 4.000 zł

 

- Wydatki bieżące

+ 4.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 4.000 zł

 

 

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

+ 4.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

+ 52.100 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Wydatki bieżące

+ 52.100 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 52.100 zł

 

 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 1.500 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 50.600 zł

 

 

 

 

 

- Realizacja projektu pn. „Opolskie kwitnące muzycznie III"

-

 

w tym:

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

- 15.500 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

- 15.500 zł

 

 

§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe

+ 42.500 zł

 

 

§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe

+ 7.500 zł

 

 

§ 4307 – Zakup usług pozostałych

- 55.675 zł

 

 

§ 4309 – Zakup usług pozostałych

- 9.825 zł

 

 

 

 

 

Wydatki majątkowe

+ 15.500 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6067 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 13.175 zł

 

 

§ 6069 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 2.325 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

+ 43.637 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Wydatki bieżące

+ 29.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 29.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 29.000 zł

 

 

 

 

 

- Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola

+ 14.637 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 14.637 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 14.637 zł

 

 

 

 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

+ 2.543.868 zł

 

 

 

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

+ 2.511.868 zł

 

- Termomodernizacja budynków Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Opolu

+ 2.511.868 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 2.511.868 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 2.511.868 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

+ 12.000 zł

 

- Wykonanie przyłącza energetycznego do OSP ORW Opole

+ 12.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 12.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych
do sektora finansów publicznych

+ 12.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 75416 – Straż Miejska

+ 20.000 zł

 

- Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego miasta Opola

+ 20.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 20.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 10.000 zł

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 10.000 zł

 

 

 

 

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

- 183.962 zł

 

 

 

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów

i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- 183.962 zł

 

- Wydatki bieżące

- 183.962 zł

 

w tym:

 

 

 

- obsługa długu

- 183.962 zł

 

 

§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

- 183.962 zł

 

 

 

 

Dział 758 – Różne rozliczenia

+ 8.262 zł

 

 

 

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

+ 8.262 zł

 

- Wydatki bieżące

+ 8.262 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 8.262 zł

 

 

§ 2910 – Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa
w art. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

+ 8.262 zł

 

 

 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

+ 125.547 zł

 

 

 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

+ 125.547 zł

 

- Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników

+ 125.547 zł

 

Wydatki bieżące

+ 125.547 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 125.547 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 125.547 zł

 

 

 

 

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

+ 20.000 zł

 

 

 

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów

i doktorantów

+ 20.000 zł

 

- Program wsparcia studentów opolskich wyższych uczelni

+ 20.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 20.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

+ 20.000 zł

 

 

§ 3250 – Stypendia różne

+ 20.000 zł

 

 

 

Dział 851 – Ochrona zdrowia

+ 321.400 zł

 

 

 

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

+ 321.400 zł

 

- Budowa windy w SP ZOZ „Zaodrze”

+ 321.400 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 321.400 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 321.400 zł

 

 

 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna

+ 58.027 zł

 

 

 

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

+ 11.345 zł

 

- Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo
-Wychowawczych w Opolu – Dom Dziecka

+ 11.345 zł

 

Wydatki bieżące

+ 11.345 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 11.345 zł

 

 

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

+ 11.345 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

+ 2.670 zł

 

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu "Magnolia"

– wydatki bieżące

+ 2.670 zł

 

Wydatki bieżące

+ 2.670 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.670 zł

 

 

§ 4490 – Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa

- 1.200 zł

 

 

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

+ 3.870 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

+ 30.572 zł

 

- Wydatki bieżące

+ 30.572 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

+ 30.572 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 25.520 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 4.426 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

+ 626 zł

 

 

 

 

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

+ 13.440 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Program Aktywizacji i Integracji

+ 23.440 zł

 

Wydatki bieżące

+ 23.440 zł

 

w tym:

 

 

 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

+ 19.440 zł

 

 

§ 3110 – Świadczenia społeczne

+ 19.440 zł

 

 

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 4.000 zł

 

 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 4.000 zł

 

 

 

 

 

- Program Opieki nad Rodziną i Dzieckiem

- 10.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 10.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 10.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 10.000 zł

 

 

 

 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- 57.232 zł

 

 

 

Rozdział 85305 – Żłobki

- 98.900 zł

 

- Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne

i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

- 98.900 zł

 

Wydatki bieżące

- 98.900 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

- 98.900 zł

 

 

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

- 98.900 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

+ 11.148 zł

 

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna

+ 11.148 zł

 

Wydatki bieżące

+ 11.148 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

+ 11.148 zł

 

 

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

+ 11.148 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

+ 20.520 zł

 

- Realizacja projektu pn. "Dobry start na rynku pracy"

+ 20.520 zł

 

Wydatki bieżące

+ 20.520 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 20.520 zł

 

 

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 8.936 zł

 

 

§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 1.577 zł

 

 

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne

1.536 zł

 

 

§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 271 zł

 

 

§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy

+ 219 zł

 

 

§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy

+ 39 zł

 

 

§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 1.913 zł

 

 

§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 337 zł

 

 

§ 4307 – Zakup usług pozostałych

+ 4.073 zł

 

 

§ 4309 – Zakup usług pozostałych

+ 719 zł

 

 

§ 4367 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

+ 765 zł

 

 

§ 4369 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

+ 135 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

+ 10.000 zł

 

- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

+ 10.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 10.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 10.000 zł

 

 

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie

lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

+ 10.000 zł

 

 

 

 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

+ 100.000 zł

 

 

 

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

+ 100.000 zł

 

- Internat ZSM – przebudowa schodów zewnętrznych

do wymiennikowni, remont północnej klatki schodowej

oraz likwidacja wykuszu w jadalni

+ 100.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 100.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 100.000 zł

 

 

 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

- 174.000 zł

 

 

 

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- 4.000 zł

 

- Eksploatacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych

- 4.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 4.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 4.000 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

- 4.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- 60.000 zł

 

- Interwencyjne sprzątanie terenów gminy Opole nie posiadających zarządcy oraz utrzymanie zieleni na tych terenach

- 60.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 60.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 60.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 60.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

+ 30.000 zł

 

- Budowa nowego oświetlenia ul. Dworskiej na odcinku

od ul. Wojska Polskiego do posesji 59a

+ 30.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 30.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 30.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- 140.000 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic

- 162.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 162.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 162.000 zł

 

 

 

 

 

- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ciągu

pieszo-jezdnego wzdłuż łącznika pomiędzy ulicą Jagiellonów

i Solskiego

+ 22.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 22.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 22.000 zł

 

 

 

 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  

+ 57.900 zł

 

 

 

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

+ 337.000 zł

 

- Narodowe Centrum Polskiej Piosenki

+ 337.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 337.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 337.000 zł

 

 

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

+ 337.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- 279.100 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Wydatki bieżące

+ 20.900 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 20.900 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 20.900 zł

 

 

 

 

 

- Organizacja 52. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki

- 300.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 300.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 300.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 300.000 zł

 

 

 

 

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

+ 20.000 zł

 

 

 

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

+ 20.000 zł

 

- Odbudowa budynku odchowalni dla zwierząt wraz z projektem

– ekspozycja płazów (żab)

+ 20.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 20.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 20.000 zł

 

 

 

 

Dział 926 – Kultura fizyczna

+ 279.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

+ 249.000 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Budowa boiska wielofunkcyjnego z placem do koszykówki

w Bierkowicach  

+ 110.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 110.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 110.000 zł

 

 

 

 

 

- Utrzymanie gminnych terenów rekreacyjno-sportowych

+ 60.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 60.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 60.000 zł

 

 

§ 4260 – Zakup energii

+ 800 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 59.200 zł

 

 

 

 

 

- Miejski Stadion Lekkoatletyczny – zakup zeskoku do skoku wzwyż

+ 31.500 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 31.500 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 31.500 zł

 

 

 

 

 

- Zakup i montaż okapu do pomieszczenia cateringu w obiekcie Krytej Pływalni „Wodna Nuta”

+ 47.500 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 47.500 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 47.500 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

+ 30.000 zł

 

- Wydatki bieżące

+ 30.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 30.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 30.000 zł

§ 3. W załączniku nr 2 i 9 do uchwały Nr IV/9/14 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2015 rok dokonuje się zmiany w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność zapisu „Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic w Opolu” na „Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa