UCHWAŁA NR VIII/118/15

Rady Miasta Opola

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Opola uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostki budżetowej „Ogród Zoologiczny w Opolu”

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r.
Nr 45, poz. 236) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1.  Powierza się Prezydentowi Miasta Opola uprawnienia w zakresie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostki budżetowej „Ogród Zoologiczny w Opolu”.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2015r.

2. Z dniem wejścia w życie Uchwały traci moc Uchwała Nr LV/817/14 Rady Miasta Opola z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wstęp do Ogrodu Zoologicznego w Opolu.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa