UCHWAŁA NR VIII/112/15

Rady Miasta Opola

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie ustalenia uprawnień pasażerów oraz cen za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych wybiegających poza granice administracyjne miasta Opola

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) i art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 nr 45 poz. 236) i art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1173, 1529, z 2013 r. poz. 1014, z 2014 r. poz. 1051) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w postanowieniach niniejszej uchwały mówi się o:

1) środkach miejskiego transportu zbiorowego – rozumie się przez to środki transportu zbiorowego należące do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Opolu,

2) przewoźniku – rozumie się przez to Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Opolu,

3) przejeździe wewnątrz strefy pozamiejskiej – rozumie się przez to przejazd środkami miejskiego transportu zbiorowego na liniach wybiegających poza granice administracyjne Opola, gdzie wsiadanie i wysiadanie pasażerów odbywa się na przystankach usytuowanych poza granicami administracyjnymi miasta Opola.

§ 2. Ustala się następujące rodzaje i ceny biletów za przejazd środkami miejskiego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych wybiegających poza granice administracyjne miasta Opola:  

Rodzaj biletu

Bilet normalny

Bilet

z ulgą ustawową 50%

Bilet dla grupy osób określonych niniejszą uchwałą

Bilet jednorazowy jednokrotnego kasowania pozamiejski za przejazd jednej osoby na liniach komunikacyjnych dziennych

3,50 zł

1,75 zł

---

Bilet jednorazowy jednokrotnego kasowania szkolny pozamiejski za przejazd jednej osoby na liniach komunikacyjnych dziennych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia ważny z aktualną legitymacją szkolną wydaną przez placówkę oświatową wg wzoru określonego rozporządzeniem właściwego ministra

---

---

2,10 zł

Bilet jednorazowy jednokrotnego kasowania pozamiejski za przejazd jednej osoby na liniach komunikacyjnych dziennych dla dziecka do lat 6 ważny z dokumentem stwierdzającym wiek dziecka, w szczególności dowodem osobistym lub paszportem, aktualną legitymacją przedszkolną lub szkolną wydaną przez placówkę oświatową wg wzoru określonego rozporządzeniem właściwego ministra, a w przypadku ich braku z oświadczeniem towarzyszącego mu opiekuna

---

---

1,75 zł

Bilet jednorazowy jednokrotnego kasowania pozamiejski za przejazd jednej osoby na liniach komunikacyjnych dziennych dla inwalidy posiadającego ważne orzeczenie lub wypis z ważnego orzeczenia lub ważną legitymację, zawierające adnotację o zaliczeniu do I grupy inwalidów, uznaniu całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności, wydane przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.

---

---

1,75 zł

Bilet jednorazowy jednokrotnego kasowania pozamiejski za przejazd jednej osoby na liniach komunikacyjnych dziennych dla osoby, która ukończyła 70 rok życia , posiadającej dokument ze zdjęciem potwierdzający wiek i tożsamość

---

---

1,75 zł

Bilet jednorazowy pozamiejski za przejazd jednej osoby na liniach komunikacyjnych dziennych ważny przez 60 minut od zakupu w autobusie bez prawa do przesiadki

3,70 zł

1,85 zł

---

Bilet jednorazowy pozamiejski za przejazd jednej osoby na liniach komunikacyjnych dziennych ważny przez 60 minut od zakupu w autobusie bez prawa do przesiadki  dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych nie dłużej niż do ukończenia 24 roku ważny z aktualną legitymacją szkolną wydaną przez placówkę oświatową wg wzoru określonego rozporządzeniem właściwego ministra

---

---

2,20 zł

Bilet jednorazowy pozamiejski za przejazd jednej osoby na liniach komunikacyjnych dziennych ważny przez 60 minut od zakupu w autobusie bez prawa do przesiadki dla dziecka do lat 6 ważny z dokumentem stwierdzającym wiek dziecka, w szczególności dowodem osobistym lub paszportem, aktualną legitymacją przedszkolną lub szkolną wydaną przez placówkę oświatową wg wzoru określonego rozporządzeniem właściwego ministra, a w przypadku ich braku z oświadczeniem towarzyszącego mu opiekuna

---

---

1,85 zł

Bilet jednorazowy pozamiejski za przejazd jednej osoby na liniach komunikacyjnych dziennych ważny przez 60 minut od zakupu w autobusie bez prawa do przesiadki dla inwalidy posiadającego ważne orzeczenie lub wypis z ważnego orzeczenia lub ważną legitymację, zawierające adnotację o zaliczeniu do I grupy inwalidów, uznaniu całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności, wydane przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość

---

---

1,85 zł

Bilet jednorazowy pozamiejski za przejazd jednej osoby na liniach komunikacyjnych dziennych ważny przez 60 minut od zakupu w autobusie bez prawa do przesiadki dla osoby, która ukończyła 70 rok życia , posiadającej dokument ze zdjęciem potwierdzający wiek i tożsamość

---

---

1,85 zł

Bilet dobowy   pozamiejski uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów na wszystkich liniach komunikacyjnych przez 24 godziny od jednokrotnego skasowania lub zakupu w autobusie

12,00 zł

6,00 zł

---

Bilet dobowy pozamiejski uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów na wszystkich liniach komunikacyjnych przez 24 godziny od jednokrotnego skasowania lub zakupu w autobusie dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia ważny z aktualną legitymacją szkolną wydaną przez placówkę oświatową wg wzoru określonego rozporządzeniem właściwego ministra

---

---

7,20 zł

Bilet jednorazowy wewnątrzstrefowy uprawniający jedną osobę do przejazdu na liniach komunikacyjnych dziennych w granicach strefy pozamiejskiej zakupiony w autobusie

2,00 zł

1,00 zł

---

Bilet jednorazowy wewnątrzstrefowy uprawniający jedną osobę do przejazdu na liniach komunikacyjnych dziennych w granicach strefy pozamiejskiej dla dziecka do lat 6 ważny z dokumentem stwierdzającym wiek dziecka, w szczególności dowodem osobistym  lub paszportem, aktualną legitymacją przedszkolną lub szkolną wydaną przez placówkę oświatową wg wzoru określonego rozporządzeniem właściwego ministra, a w przypadku ich braku z oświadczeniem towarzyszącego mu opiekuna zakupiony w autobusie

---

---

1,00 zł

Bilet 30 dniowy imienny pozamiejski trasowany na jedną linię , uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów przez kolejnych 30 dni na wybranej linii komunikacyjnej dziennej ważny z  legitymacją  imienną  wydaną  przez  przewoźnika

100,00 zł

50,00 zł

---

Bilet 30 dniowy imienny pozamiejski trasowany na jedną linię , uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów przez kolejnych 30 dni na wybranej linii komunikacyjnej dziennej dla dziecka do lat 6 ważny z dokumentem stwierdzającym wiek dziecka, w szczególności dowodem osobistym  lub paszportem, aktualną legitymacją przedszkolną lub szkolną wydaną przez placówkę oświatową wg wzoru określonego rozporządzeniem właściwego ministra, a w przypadku ich braku z oświadczeniem towarzyszącego mu opiekuna oraz z  legitymacją  imienną  wydaną  przez  przewoźnika

---

---

58,50 zł

Bilet 30 dniowy imienny pozamiejski trasowany na jedną linię , uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów przez kolejnych 30 dni na wybranej linii komunikacyjnej dziennej dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia ważny z aktualną legitymacją szkolną wydaną przez placówkę oświatową wg wzoru określonego rozporządzeniem właściwego ministra oraz z legitymacją imienną wydaną przez przewoźnika

---

---

58,50 zł

Bilet 30 dniowy imienny pozamiejski trasowany na jedną linię , uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów przez kolejnych 30 dni na wybranej linii komunikacyjnej dziennej dla inwalidy posiadającego ważne orzeczenie lub wypis z ważnego orzeczenia lub ważną legitymację, zawierające adnotację o zaliczeniu do I grupy inwalidów, uznaniu całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności, wydane przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość oraz z legitymacją  imienną  wydaną  przez  przewoźnika

---

---

58,50 zł

Bilet 30 dniowy imienny pozamiejski trasowany na jedną linię , uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów przez kolejnych 30 dni na wybranej linii komunikacyjnej dziennej dla osoby, która ukończyła 70 rok życia , posiadającej dokument ze zdjęciem potwierdzający wiek i tożsamość oraz legitymację imienną wydaną przez przewoźnika

---

---

58,50 zł

Bilet 30 dniowy imienny pozamiejski trasowany na dwie linie , uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów przez kolejnych 30 dni na wybranych 2 liniach komunikacyjnych dziennych ważny z legitymacją imienną wydaną przez przewoźnika

116,00 zł

58,00 zł

---

Bilet 30 dniowy imienny pozamiejski trasowany na dwie linie , uprawniających jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów przez kolejnych 30 dni na wybranych 2 liniach komunikacyjnych dziennych dla dziecka do lat 6 ważny z dokumentem stwierdzającym wiek dziecka, w szczególności dowodem osobistym lub paszportem, aktualną legitymacją przedszkolną lub szkolną wydaną przez placówkę oświatową wg wzoru określonego rozporządzeniem właściwego ministra, a w przypadku ich braku z oświadczeniem towarzyszącego mu opiekuna oraz z  legitymacją  imienną  wydaną  przez  przewoźnika

---

---

68,00 zł

Bilet 30 dniowy imienny pozamiejski trasowany na dwie linie , uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów przez kolejnych 30 dni na wybranych 2 liniach komunikacyjnych dziennych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia ważny z aktualną legitymacją szkolną wydaną przez placówkę oświatową wg wzoru określonego rozporządzeniem właściwego ministra oraz z legitymacją imienną wydaną przez przewoźnika

---

---

68,00 zł

Bilet 30 dniowy imienny pozamiejski trasowany na dwie linie , uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów przez kolejnych 30 dni na wybranych 2 liniach komunikacyjnych dziennych dla inwalidy posiadającego ważne orzeczenie lub wypis z ważnego orzeczenia lub ważną legitymację, zawierające adnotację o zaliczeniu do I grupy inwalidów, uznaniu całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności, wydane przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość oraz z legitymacją imienną wydaną przez przewoźnika

---

---

68,00 zł

Bilet 30 dniowy imienny pozamiejski trasowany na dwie linie , uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów przez kolejnych 30 dni na wybranych 2 liniach komunikacyjnych dziennych dla osoby, która ukończyła 70 rok życia , posiadającej dokument ze zdjęciem potwierdzający wiek i tożsamość oraz legitymację imienną wydaną  przez  przewoźnika

---

---

68,00 zł

Bilet 30 dniowy imienny pozamiejski uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów przez kolejnych 30 dni na wszystkich liniach komunikacyjnych ważny z legitymacją imienną wydaną przez przewoźnika.

Bilet normalny uprawnia również do przejazdu z jedną dodatkową osobą do 18 roku życia w soboty i niedziele na liniach dziennych w okresie ważności biletu posiadającą dokument potwierdzający wiek

120,00 zł

60,00 zł

---

Bilet 30 dniowy imienny pozamiejski uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów przez kolejnych 30 dni na wszystkich liniach komunikacyjnych dla dziecka do lat 6 ważny z dokumentem stwierdzającym wiek dziecka, w szczególności dowodem osobistym  lub paszportem, aktualną legitymacją przedszkolną lub szkolną wydaną przez placówkę oświatową wg wzoru określonego rozporządzeniem właściwego ministra, a w przypadku ich braku z oświadczeniem towarzyszącego mu opiekuna oraz z legitymacją imienną wydaną przez przewoźnika

---

---

72,00 zł

Bilet 30 dniowy imienny pozamiejski uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów przez kolejnych 30 dni na wszystkich liniach komunikacyjnych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia ważny z aktualną legitymacją szkolną wydaną przez placówkę oświatową wg wzoru określonego rozporządzeniem właściwego ministra oraz z legitymacją imienną wydaną przez przewoźnika

---

---

72,00 zł

Bilet 30 dniowy imienny   pozamiejski uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów przez kolejnych 30 dni na wszystkich liniach komunikacyjnych dla inwalidy posiadającego ważne orzeczenie lub wypis z ważnego orzeczenia lub ważną legitymację, zawierające adnotację o zaliczeniu do I grupy inwalidów, uznaniu całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności, wydane przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość oraz legitymację imienną wydaną przez przewoźnika

---

---

72,00 zł

Bilet 30 dniowy imienny pozamiejski uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów przez kolejnych 30 dni na wszystkich liniach komunikacyjnych dla osoby, która ukończyła 70 rok życia , posiadającej dokument ze zdjęciem potwierdzający wiek i tożsamość oraz legitymację  imienną  wydaną  przez  przewoźnika

---

---

72,00 zł

Bilet 90 dniowy imienny pozamiejski uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów przez kolejnych 90 dni na wszystkich liniach komunikacyjnych ważny z legitymacją imienną wydaną przez przewoźnika.

Bilet normalny uprawnia również do przejazdu z jedną dodatkową osobą do 18 roku życia w soboty i niedziele na liniach dziennych w okresie ważności biletu posiadającą dokument potwierdzający wiek

324,00 zł

162,00 zł

---

Bilet 90 dniowy imienny pozamiejski uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów przez kolejnych 90 dni na wszystkich liniach komunikacyjnych dla dziecka do lat 6 ważny z dokumentem stwierdzającym wiek dziecka, w szczególności dowodem osobistym lub paszportem, aktualną legitymacją przedszkolną lub szkolną wydaną przez placówkę oświatową wg wzoru określonego rozporządzeniem właściwego ministra, a w przypadku ich braku z oświadczeniem towarzyszącego mu opiekuna oraz z legitymacją imienną wydaną przez przewoźnika

---

---

194,00 zł

Bilet 90 dniowy imienny   pozamiejski uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów przez kolejnych 90 dni na wszystkich liniach komunikacyjnych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia ważny z aktualną legitymacją szkolną wydaną przez placówkę oświatową wg wzoru określonego rozporządzeniem właściwego ministra oraz z legitymacją imienną wydaną przez przewoźnika

---

---

194,00 zł

Bilet 90 dniowy imienny   pozamiejski uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów przez kolejnych 90 dni na wszystkich liniach komunikacyjnych dla inwalidy posiadającego ważne orzeczenie lub wypis z ważnego orzeczenia lub ważną legitymację, zawierające adnotację o zaliczeniu do I grupy inwalidów, uznaniu całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności, wydane przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość oraz legitymację imienną wydaną przez przewoźnika

---

---

194,00 zł

Bilet 90 dniowy imienny   pozamiejski uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów przez kolejnych 90 dni na wszystkich liniach komunikacyjnych dla osoby, która ukończyła 70 rok życia , posiadającej dokument ze zdjęciem potwierdzający wiek i tożsamość oraz legitymację imienną wydaną przez przewoźnika

---

---

194,00 zł

Bilet 30 dniowy imienny aglomeracyjny wewnątrzstrefowy uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów przez kolejnych 30 dni na wszystkich liniach komunikacyjnych wewnątrz strefy pozamiejskiej ważny z legitymacją imienną wydaną przez przewoźnika

58,00 zł

29,00 zł

---

Bilet 30 dniowy imienny aglomeracyjny wewnątrzstrefowy uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów przez kolejnych 30 dni na wszystkich liniach komunikacyjnych wewnątrz strefy pozamiejskiej dla dziecka do lat 6 ważny z dokumentem stwierdzającym wiek dziecka, w szczególności dowodem osobistym lub paszportem, aktualną legitymacją przedszkolną lub szkolną wydaną przez placówkę oświatową wg wzoru określonego rozporządzeniem właściwego ministra, a w przypadku ich braku z oświadczeniem towarzyszącego mu opiekuna oraz legitymację  imienną  wydaną  przez  przewoźnika

---

---

36,00 zł

Bilet 30 dniowy imienny aglomeracyjny wewnątrzstrefowy uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów przez kolejnych 30 dni na wszystkich liniach komunikacyjnych wewnątrz strefy pozamiejskiej dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia ważny z aktualną legitymacją szkolną wydaną przez placówkę oświatową wg wzoru określonego rozporządzeniem właściwego ministra oraz z legitymacją imienną wydaną przez przewoźnika

---

---

36,00 zł

Bilet 30 dniowy imienny aglomeracyjny wewnątrzstrefowy uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów przez kolejnych 30 dni na wszystkich liniach komunikacyjnych wewnątrz strefy pozamiejskiej dla emeryta lub rencisty posiadającego dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem wraz z imienną legitymacją potwierdzającą status emeryta lub rencisty lub innym dokumentem potwierdzającym nabycie uprawnień, wydanym przez ustawowo uprawnione organy emerytalno – rentowe oraz legitymację  imienną  wydaną  przez  przewoźnika

---

---

36,00 zł

Bilet 140 dniowy akademicki imienny dla studentów (studia I i II stopnia lub jednolite studia magisterskie) oraz uczestników studiów doktoranckich do ukończenia 35 roku życia uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów przez kolejnych 140 dni na wszystkich liniach komunikacyjnych ważny z legitymacją studencką lub legitymacją doktoranta, których wzór określa rozporządzenie właściwego ministra oraz legitymacją imienną wydaną przez przewoźnika

---

---

240,00 zł

Bilet 150 dniowy szkolny imienny dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych nie dłużej niż do ukończenia 24 lat uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów przez kolejnych 150 dni na wszystkich liniach komunikacyjnych ważny z aktualną legitymacją szkolną wydaną przez placówkę oświatową wg wzoru określonego rozporządzeniem właściwego ministra oraz legitymacją imienną wydaną przez przewoźnika

---

---

315,00 zł

Bilet wakacyjny szkolny imienny dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych nie dłużej niż do ukończenia 24 lat uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów w okresie od 01.07 do 31.08 danego roku na wszystkich liniach komunikacyjnych ważny z aktualną legitymacją szkolną wydaną przez placówkę oświatową wg wzoru określonego rozporządzeniem właściwego ministra oraz legitymacją imienną wydaną przez przewoźnika

---

---

90,00 zł

§ 3. Ustala się uprawnienia do bezpłatnych przejazdów za przejazd środkami miejskiego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych wybiegających poza granice administracyjne Opola dla:

1) osób korzystających z przejazdów w dniu obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu, tj.: 22 września każdego roku, posiadających w trakcie przejazdu prawo jazdy kategorii B potwierdzające uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz dowód rejestracyjny samochodu osobowego, którego są właścicielem lub współwłaścicielem w rozumieniu ustawy – Prawo o ruchu drogowym, z ważnym badaniem technicznym. Jeden dowód rejestracyjny upoważnia do przejazdu jedną osobę.

2) osób korzystających z przejazdów na wszystkich liniach dziennych w każdy piątek tygodnia w godzinach: 6:00 – 18:00, z wyłączeniem dni, w których piątek przypada na dzień wolny od pracy określony ustawowo, posiadających w trakcie przejazdu prawo jazdy kategorii B potwierdzające uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz dowód rejestracyjny samochodu osobowego, którego są właścicielem lub współwłaścicielem w rozumieniu ustawy – Prawo o ruchu drogowym, z ważnym badaniem technicznym. Jeden dowód rejestracyjny upoważnia do przejazdu jedną osobę.

§ 4. Dokumentami poświadczającymi uprawnienia do korzystania z biletów ulgowych lub bezpłatnych przejazdów są polskie dokumenty urzędowe.

§ 5. Uprawnień, o których mowa w § 2 i § 3, nie łączy się z uprawnieniami do przejazdów bezpłatnych i ulgowych określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 6. Ustala się następujące zasady zwrotów biletów imiennych w trakcie ich obowiązywania:

1) W przypadku zwrotu biletu imiennego w trakcie jego obowiązywania, wartość zwrotu zostanie rozliczona proporcjonalnie do wykorzystanego okresu, na jaki został zakupiony bilet i pomniejszona o 10 % ceny nominalnej w przypadku zwrotu biletu 30 dniowego i 15 % ceny nominalnej w przypadku zwrotu biletu długoterminowego, ważnego powyżej 30 dni.

2) W przypadku zwrotu biletu imiennego trasowanego, polegającego na wymianie: numeru linii, z 1 linii na 2 linie, z 1 linii lub 2 linii na wszystkie linie, wartość zwrotu nie podlega pomniejszeniu.

§ 7.

1. Ustala się opłatę dodatkową za przejazd w strefie pozamiejskiej bez odpowiedniego dokumentu przewozowego w wysokości 150,00 zł.

2. Ustala się opłatę dodatkową za przejazd w strefie pozamiejskiej bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu w wysokości 100,00 zł.

3. Ustala się opłatę dodatkową za naruszenie przepisów o przewozie w środkach transportu  MZK Sp. z o.o. w Opolu, poprzez przewożenie rzeczy wyłączonych z przewozu lub dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych, bez zachowania tych warunków w strefie pozamiejskiej w wysokości 60,00 zł.

4. Ustala się opłatę dodatkową za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy autobusu w strefie pozamiejskiej bez uzasadnionej przyczyny w wysokości: 450,00 zł.

5. Ustala się opłatę manipulacyjną przysługującą przewoźnikowi z tytułu ponoszonych przez przewoźnika kosztów czynności związanych ze zwrotem albo umorzeniem opłaty dodatkowej, w wysokości 12,00 zł.

§ 8.

1. Bilety okresowe nabyte przed dniem wejścia w życie uchwały zachowują swoją ważność na okres, na jaki zostały wydane.

2. W środkach transportu MZK Sp. z o.o. w Opolu obowiązują bilety z nadrukiem
„MZK Sp. z o.o. Opole”.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 10. Traci moc uchwała Nr XXXVII/575/13 Rady Miasta Opola z dnia 31 stycznia 2013 r.
w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego na liniach wybiegających poza granice administracyjne miasta Opola zmieniona uchwałą LXII/934/14 Rady Miasta Opola z dnia 28 sierpnia 2014 r.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 maja 2015 r.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa