UCHWAŁA NR VIII/111/15

Rady Miasta Opola

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) i art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011
r. nr 45 poz. 236) i art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1173, 1529, z 2013 r. poz. 1014, z 2014 r. poz. 1051) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w postanowieniach niniejszej uchwały mówi się o:

1) środkach miejskiego transportu zbiorowego – rozumie się przez to środki transportu zbiorowego należące do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Opolu,

2) przewoźniku – rozumie się przez to Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Opolu.

§ 2. Ustala się następujące rodzaje i ceny biletów za przejazd środkami miejskiego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych, w granicach administracyjnych miasta Opola:

I.

Rodzaj biletu

 

Cena biletu normalnego

Cena biletu

dla osób

uprawnionych

do korzystania

z ulgi ustawowej

50%

Cena biletu

dla osób

uprawnionych

do korzystania

z ulgi gminnej

Bilet jednorazowy jednokrotnego kasowania miejski za przejazd jednej osoby na liniach komunikacyjnych dziennych

2,60 zł

1,30 zł

1,60 zł

Bilet jednorazowy miejski za przejazd jednej osoby na liniach komunikacyjnych dziennych ważny przez 60 minut od zakupu w autobusie bez prawa do przesiadki

3,00 zł

1,50 zł

1,80 zł

Bilet przesiadkowy dwukrotnego kasowania miejski uprawniający jedną osobę do przejazdu z przesiadką na liniach komunikacyjnych dziennych pod warunkiem dokonania drugiego kasowania przed upływem jednej godziny od pierwszego skasowania

3,30 zł

1,65 zł

1,95 zł

Bilet dobowy   miejski uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów na wszystkich liniach komunikacyjnych przez 24 godziny od jednokrotnego skasowania lub zakupu w autobusie

9,00 zł

4,50 zł

5,40 zł

Bilet jednorazowy nocny miejski za przejazd jednej osoby na liniach komunikacyjnych nocnych zakupiony w autobusie

3,60 zł

1,80 zł

1,80 zł

Bilet weekendowy miejski uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów w dany weekend od piątku od godziny 19.00 do niedzieli do godziny 23.00 na wszystkich liniach komunikacyjnych zakupiony w autobusie

14,00 zł

7,00 zł

8,40 zł

Bilet 10 dniowy na okaziciela miejski uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów przez 10 kolejnych dni, na wszystkich liniach komunikacyjnych

44,00 zł

22,00 zł

26,40 zł

Bilet 30 dniowy na okaziciela miejski , uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów przez 30 kolejnych dni na wszystkich liniach komunikacyjnych.

Bilet normalny uprawnia również do przejazdu z jedną dodatkową osobą do 18 roku życia w soboty i niedziele na liniach dziennych w okresie ważności biletu posiadającą dokument potwierdzający wiek

126,50 zł

63,25 zł

75,90 zł

Bilet 30 dniowy imienny miejski trasowany na jedną linię , uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów przez kolejnych 30 dni na wybranej linii komunikacyjnej dziennej ważny z legitymacją imienną wydaną przez przewoźnika

63,80 zł

31,90 zł

38,30 zł

Bilet 30 dniowy imienny miejski trasowany na dwie linie , uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów przez kolejnych 30 dni na 2 wybranych liniach komunikacyjnych dziennych ważny z legitymacją imienną wydaną przez przewoźnika

77,00 zł

38,50 zł

46,20 zł

Bilet 30 dniowy imienny   miejski uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów przez kolejnych 30 dni na wszystkich liniach komunikacyjnych ważny z legitymacją imienną wydaną przez przewoźnika.

Bilet normalny uprawnia również do przejazdu z jedną dodatkową osobą do 18 roku życia w soboty i niedziele na liniach dziennych w okresie ważności biletu posiadającą dokument potwierdzający wiek

88,00 zł

44,00 zł

52,80 zł

Bilet 90 dniowy imienny miejski uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów przez kolejnych 90 dni na wszystkich liniach komunikacyjnych ważny z legitymacją imienną  wydaną  przez  przewoźnika.

Bilet normalny uprawnia również do przejazdu z jedną dodatkową osobą do 18 roku życia w soboty i niedziele na liniach dziennych w okresie ważności biletu posiadającą dokument potwierdzający wiek

235,00 zł

117,50 zł

141,00 zł

II.

Rodzaj biletu

Bilet dla grupy osób

określonych niniejszą uchwałą

Bilet 140 dniowy akademicki imienny   miejski dla studentów (studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) oraz uczestników studiów doktoranckich do ukończenia 35 roku życia, uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów przez kolejnych 140 dni na wszystkich liniach komunikacyjnych ważny z legitymacją studencką lub legitymacją doktoranta, których wzór określa rozporządzenie właściwego ministra oraz legitymacją imienną wydaną przez przewoźnika

 

175,00 zł

Bilet 150 dniowy szkolny imienny miejski dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych nie dłużej niż do ukończenia 24 lat uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów przez kolejnych 150 dni na wszystkich liniach komunikacyjnych ważny z aktualną legitymacją szkolną wydaną przez placówkę oświatową wg wzoru określonego rozporządzeniem właściwego ministra oraz legitymacją imienną wydaną przez przewoźnika

 

230,00 zł

Bilet wakacyjny szkolny imienny miejski dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych nie dłużej niż do ukończenia 24 lat uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów w okresie od 01.07 do 31.08 danego roku na wszystkich liniach komunikacyjnych ważny z aktualną legitymacją szkolną wydaną przez placówkę oświatową wg wzoru określonego rozporządzeniem właściwego ministra oraz legitymacją imienną wydaną przez przewoźnika

 

60,00 zł

Bilet miesięczny imienny pracowniczy dla pracowników, emerytów i rencistów Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Opolu oraz niektórych członków ich rodzin na zasadach określonych w zakładowym układzie zbiorowym pracy, uprawniający do dowolnej liczby przejazdów we wszystkie dni danego miesiąca na wszystkich liniach komunikacyjnych, w formie wkładki do legitymacji pracowniczej wydanej przez prezesa MZK Sp. z o.o. w Opolu

 

19,95 zł

§ 3. Ustala się następujące zasady zwrotów biletów imiennych w trakcie ich obowiązywania:

1) W przypadku zwrotu biletu imiennego w trakcie jego obowiązywania, wartość zwrotu zostanie rozliczona proporcjonalnie do wykorzystanego okresu, na jaki został zakupiony bilet i pomniejszona o 10 % ceny nominalnej w przypadku zwrotu biletu 30 dniowego i 15 % ceny nominalnej w przypadku zwrotu biletu długoterminowego, ważnego powyżej 30 dni.

2) W przypadku zwrotu biletu imiennego trasowanego, polegającego na wymianie: numeru linii, z 1 linii na 2 linie, z 1 linii lub 2 linii na wszystkie linie, wartość zwrotu nie podlega pomniejszeniu.

§ 4.

1. Ustala się opłatę dodatkową za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozowego w wysokości 150,00 zł.

2. Ustala się opłatę dodatkową za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu w wysokości: 100,00 zł.

3. Ustala się opłatę dodatkową za naruszenie przepisów o przewozie środkami transportu MZK Sp. z o.o. w Opolu, poprzez przewożenie rzeczy wyłączonych z przewozu lub dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych bez zachowania tych warunków w wysokości 60,00 zł.

4.  Ustala się opłatę dodatkową za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny w wysokości 450,00 zł.

5. Ustala się opłatę manipulacyjną przysługującą przewoźnikowi z tytułu ponoszonych przez przewoźnika kosztów czynności związanych ze zwrotem albo umorzeniem opłaty dodatkowej w wysokości 12,00 zł.    

§ 5.

1. Bilety okresowe nabyte przed dniem wejścia w życie uchwały zachowują swoją ważność na okres, na jaki zostały wydane.

2. Bilety jednorazowe nabyte przed dniem wejścia w życie uchwały zachowują swoją ważność do dnia 31.08.2015 r.

3. W środkach transportu MZK Sp. z o.o. w Opolu obowiązują bilety z nadrukiem „MZK Sp. z o.o. Opole”.

§ 6. Wykonanie  uchwały  powierza  się  Prezydentowi  Miasta Opola.

§ 7. Traci moc uchwała Nr VII/74/11 Rady Miasta Opola z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego zmieniona uchwałą nr LXII/933/14 Rady Miasta Opola z dnia 28 sierpnia 2014 r.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 maja 2015 r.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa