UCHWAŁA NR VIII/110/15

Rady Miasta Opola

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Opola

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) - Rada Miasta Opola uchwala:

§ 1.

1. Do korzystania z biletów ulgowych określonych uchwałą Rady Miasta Opola w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego
w granicach administracyjnych miasta Opola uprawnieni są:

1) dzieci od 4 roku życia aż do dnia rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,

2) dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia,

3) emeryci i renciści,

4) uczestnicy studiów doktoranckich, nie dłużej niż do ukończenia 35 roku życia.

2. Dokumentami poświadczającymi uprawnienia do korzystania z biletów ulgowych,
o których mowa w ust.1 są odpowiednio:

1) dokument potwierdzający wiek dziecka, w szczególności dowód osobisty lub paszport, a w przypadku jego braku oświadczenie towarzyszącego opiekuna,

2) aktualna legitymacja szkolna lub przedszkolna wydana przez placówkę oświatową według wzoru określonego rozporządzeniem właściwego ministra,

3) dowód osobisty emeryta/rencisty lub inny dokument ze zdjęciem
potwierdzający tożsamość wraz z imienną legitymacją potwierdzającą status emeryta/rencisty lub innym dokumentem potwierdzającym nabycie uprawnień, wydanym przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe,

4) legitymacja doktoranta, której wzór określa rozporządzenie właściwego ministra.

§ 2.

1. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów określonych niniejszą uchwałą Rady Miasta Opola w sprawie uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Opola uprawnieni są:

1) dzieci do lat 4,

2) osoby niepełnosprawne zaliczone do I grupy inwalidzkiej, całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji oraz osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności i towarzyszący im przewodnicy lub opiekunowie,

3) osoby niewidome, ociemniałe, głuche i głuchonieme zaliczone do II grupy inwalidzkiej, całkowicie niezdolne do pracy, z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu stanu narządu wzroku, słuchu lub mowy oraz towarzyszący im przewodnicy lub opiekunowie,

4) dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością, nie dłużej niż do dnia rozpoczęcia nauki zgodnie z Ustawą o systemie oświaty wraz z towarzyszącym im opiekunem; uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd od miejsca zamieszkania lub pobytu do dziennych ośrodków rehabilitacyjnych, ośrodków terapii zajęciowej i z powrotem,

5) osoby niepełnosprawne niewymienione w punktach 2 - 4 uczęszczające do dziennych ośrodków rehabilitacyjnych, ośrodków terapii zajęciowej; uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd od miejsca zamieszkania lub pobytu do ośrodka i z powrotem,

6) dzieci i młodzież niepełnosprawna oraz niedostosowana społecznie objęta kształceniem specjalnym na podstawie Ustawy o systemie oświaty wraz z towarzyszącym im opiekunem; uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd od miejsca zamieszkania lub pobytu do miejsca kształcenia, ośrodka rehabilitacji, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej i z powrotem,

7) osoby, które ukończyły 70 lat,

8) osoby, którym nadano tytuły: „Zasłużony Obywatel Miasta Opola” lub „Honorowy Obywatel Miasta Opola”,

9) umundurowani funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej i Żandarmerii Wojskowej,

10) osoby posiadające uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym kategorii B
i posiadające w trakcie przejazdu dowód rejestracyjny samochodu osobowego, którego są właścicielem lub współwłaścicielem w rozumieniu ustawy – Prawo o ruchu drogowym, z ważnym badaniem technicznym, korzystający z przejazdów w dniu obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu, tj.; 22 września każdego roku. Jeden dowód rejestracyjny upoważnia do przejazdu jedną osobę,

11) osoby posiadające uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym kategorii B
i posiadające w trakcie przejazdu dowód rejestracyjny samochodu osobowego, którego są właścicielem lub współwłaścicielem w rozumieniu ustawy – Prawo o ruchu drogowym, z ważnym badaniem technicznym, korzystający z przejazdów w każdy piątek tygodnia w godzinach: 6:00 – 18:00, z wyłączeniem dni, w których przypada on na dzień wolny od pracy określony ustawowo. Jeden dowód rejestracyjny upoważnia do przejazdu jedną osobę,

2. Dokumentami poświadczającymi uprawnienia do korzystania z bezpłatnych przejazdów są odpowiednio:

1) dokument stwierdzający wiek dziecka, w szczególności dowód osobisty lub paszport, a w przypadku jego braku oświadczenie towarzyszącego opiekuna,

2) ważne orzeczenie lub wypis z ważnego orzeczenia lub ważna legitymacja, zawierające adnotację o zaliczeniu do I grupy inwalidów, uznaniu całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności, wydane przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość,

3) ważne orzeczenie lub wypis z orzeczenia lub ważna legitymacja, zawierające adnotację o zaliczeniu do II grupy inwalidzkiej, całkowicie niezdolnych do pracy, lub zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku lub słuchu (symbol niepełnosprawności: 04 O, 03 L), wydane przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Osoby korzystające z uprawnień na podstawie dokumentu bez zdjęcia, winny posiadać przy sobie inny dokument ze zdjęciem potwierdzający ich tożsamość,

4) ważne orzeczenie lub wypis z orzeczenia lub ważna legitymacja, zawierające adnotację o niepełnosprawności wydane przez zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności oraz skierowanie do ośrodka określające termin i miejsce planowanych zajęć rehabilitacyjnych lub terapeutycznych,

5) ważne orzeczenie lub wypis z orzeczenia lub ważna legitymacja, zawierające adnotację o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej, lub zaliczeniu do stopnia niepełnosprawności, wydane przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności oraz skierowanie do ośrodka, określające termin i miejsce planowanych zajęć rehabilitacyjnych lub terapeutycznych. Osoby korzystające z uprawnień na podstawie dokumentu bez zdjęcia, winny posiadać przy sobie inny dokument ze zdjęciem potwierdzający ich tożsamość,

6) dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość osoby oraz jej uprawnienia:

a) przy przejazdach do miejsca kształcenia aktualna legitymacja szkolna lub przedszkolna dla dzieci niepełnosprawnych wydana przez placówkę oświatową według wzoru określonego rozporządzeniem właściwego ministra lub ważne orzeczenie lub wypis z orzeczenia lub ważna legitymacja, zawierające adnotację o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej, lub zaliczeniu do stopnia niepełnosprawności, wydane przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość,

b) przy przejazdach do jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej wraz z dokumentem, o którym mowa w ppkt a), wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie) określające termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia lub domu pomocy społecznej,

7) dokument ze zdjęciem potwierdzający wiek i tożsamość,

8) legitymacja wydana przez przewodniczącego Rady Miasta Opola,

9) legitymacja służbowa lub książeczka wojskowa,

10) prawo jazdy okazane łącznie z dowodem rejestracyjnym samochodu osobowego, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym z ważnym badaniem technicznym,

11) prawo jazdy okazane łącznie z dowodem rejestracyjnym samochodu osobowego, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym z ważnym badaniem technicznym.

§ 3. Dokumentami poświadczającymi uprawnienia do korzystania z biletów ulgowych lub bezpłatnych przejazdów są polskie dokumenty urzędowe.

§ 4. Uprawnień, o których mowa w § 1 i § 2, nie łączy się z uprawnieniami do przejazdów bezpłatnych i ulgowych określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 5. W środkach transportu MZK Sp. z o. o. w Opolu obowiązują bilety z nadrukiem
„MZK Sp. z o.o. Opole”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXI/209/07 Rady Miasta Opola z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego zmieniona uchwałą Nr LXII/932/14 Rady Miasta Opola z dnia 28 sierpnia 2014 r.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązywania od 1 maja 2015 r.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa