UCHWAŁA NR VIII/109/15

Rady Miasta Opola

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi gminnej oraz ustalenia nowego przebiegu dla dróg gminnych

Na podstawie art. 7 ust. 2 i 3, art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446, 1543, z 2014 r. poz. 659 i 1310) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Pozbawia się kategorii drogi gminnej:

1) ul. Krakowskiej, na odcinkach:

a) od Rynku do skrzyżowania ul. Zwierzynieckiej i pl. Wolności,

b) od skrzyżowania ul. Wolfganga Amadeusza Mozarta i pl. Wolności do ul. ks. Konstantego Damrota;

2) ul. Edmunda Osmańczyka, na odcinku od Rynku do ul. Kazimierza Malczewskiego;

3) Rynek, na odcinkach:

a) od budynku Nr 9 przy Rynku do ul. Zamkowej,

b) od ul. Zamkowej do skrzyżowania ul. Krakowskiej i ul. św. Wojciecha,

c) od ul. Krakowskiej do budynku Nr 16 przy Rynku;

4) ul. Muzealną, na odcinku od ul. św. Wojciecha do ul. Krawieckiej;

5) ul. św. Wojciecha, na odcinku od Rynku do ul. Staromiejskiej;

6) ul. Vàclava Havla, w części poszerzenia pasa drogowego, obejmującego schody od strony ul. św. Wojciecha w kierunku kościoła;

7) Mały Rynek, na odcinkach:

a) od ul. Franciszkańskiej do ul. Zwierzynieckiej,

b) od ul. Vàclava Havla do ul. Staromiejskiej,

c) plac pomiędzy ul. Vàclava Havla, ul. Staromiejską, ul. Franciszkańską i ul. Zwierzyniecką.

2. Szczegółowe położenie dróg wymienionych w ust. 1 wskazane zostało na mapach stanowiących załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Drogi wymienione w ust. 1 staną się drogami wewnętrznymi.

§ 2. Ustala się nowe przebiegi dróg gminnych:

1) Nr 103779 O: ul. Książąt Opolskich (od ul. Sądowej do Rynku) – Rynek – ul. Krakowska (od ul. ks. Konstantego Damrota do ul. Wojciecha Korfantego) – plac Dworcowy;

2) Nr 103822 O: ul. Młyńska – ul. Edmunda Osmańczyka (od ul. Kazimierza Malczewskiego do ul. Henryka Sienkiewicza);

3) Nr 103823 O: ul. Koraszewskiego – Rynek (od ul. Koraszewskiego do ul. Książąt Opolskich) – ul. św. Wojciecha (od ul. Staromiejskiej do ul. Vàclava Havla);

4) Nr 103815 O: ul. Krupnicza – ul. Kazimierza Malczewskiego – ul. Muzealna (od ul. Edmunda Osmańczyka do ul. Krawieckiej) – ul. Zwierzyniecka;

5) Nr 103820 O: ul. Franciszkańska – Mały Rynek (od ul. Zwierzynieckiej do ul. Vàclava Havla) – ul. Vàclava Havla;

6) Nr 103826 O: ul. Staromiejska.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/109/15

Rady Miasta Opola

z dnia 26 marca 2015 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/109/15

Rady Miasta Opola

z dnia 26 marca 2015 r.