UCHWAŁA NR VIII/96/15

Rady Miasta Opola

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2015 rok o kwotę 4.599.565 zł, w tym:

·  Dochody gminy o kwotę 2.526.641 zł, w tym:

 

 

 

Dochody bieżące:

+ 2.526.641 zł

 

 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

+ 1.650.000 zł

 

 

 

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

+ 1.650.000 zł

 

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

+ 1.650.000 zł

 

 

 

Dział 750 – Administracja publiczna

+ 65.000 zł

 

 

 

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

+ 65.000 zł

 

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

+ 65.000 zł

 

 

 

Dział 758 – Różne rozliczenia

+ 818.825 zł

 

 

 

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

+ 818.825 zł

 

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

+ 818.825 zł

 

 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- 21.484 zł

 

 

 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- 21.484 zł

 

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków europejskich oraz środków,  o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,

z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

- 21.484 zł

 

 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna

+ 600 zł

 

 

 

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

+ 600 zł

 

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

+ 600 zł

 

 

 

Dział 926 – Kultura fizyczna

+ 13.700 zł

 

 

 

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

+ 13.700 zł

 

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

+ 13.700 zł

 

 

 

·  Dochody powiatu o kwotę 2.072.924 zł, w tym:

 

 

 

Dochody bieżące:

+ 1.534.714 zł

 

 

 

Dział 758 – Różne rozliczenia

+ 1.561.264 zł

 

 

 

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

+ 1.561.046 zł

 

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

+ 1.561.046 zł

 

 

 

 

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

+ 218 zł

 

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

+ 218 zł

 

 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- 26.550 zł

 

 

 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- 26.550 zł

 

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków europejskich oraz środków,  o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,

z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

- 26.550 zł

 

 

 

Dochody majątkowe:

+ 538.210 zł

 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

+ 538.210 zł

 

 

 

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego

i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

+ 538.210 zł

 

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,

z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

+ 538.210 zł

§ 2. Zwiększa się plan przychodów budżetowych miasta Opola na 2015 rok o kwotę 678.432 zł, w tym:

 

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

+ 680.183 zł

 

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów

na rynku krajowym

- 1.751 zł

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2015 rok o kwotę 5.195.997 zł, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

+ 2.111.000 zł

 

 

 

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach  powiatu

+ 5.801.000 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Remonty i bieżące utrzymanie dróg

- 730.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 730.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 730.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 730.000 zł

 

 

 

 

- Remont drogi wojewódzkiej nr 423 w Opolu na odcinku

9+780-13+340

+ 1.500.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 1.500.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- remonty

+ 1.500.000 zł

 

 

§ 4270 – Zakup usług remontowych

+ 1.500.000 zł

 

 

 

 

 

- Remont chodnika przy ul. Groszowickiej

+ 61.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 61.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- remonty

+ 61.000 zł

 

 

§ 4270 – Zakup usług remontowych

+ 61.000 zł

 

 

 

 

 

- Wykonanie objazdu i remontu dróg objazdowych

dla zamkniętego mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej

wraz z opracowaniem dokumentacji

+ 550.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 550.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- remonty

+ 550.000 zł

 

 

§ 4270 – Zakup usług remontowych

+ 550.000 zł

 

 

 

 

 

- Budowa mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej nad Kanałem Ulgi wraz z budową mostu objazdowego na rz. Odrze – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

+ 80.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 80.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 80.000 zł

 

 

 

 

 

- Budowa obwodnicy Piastowskiej Miasta Opola

od ul. Niemodlińskiej do obwodnicy północnej – etap II część I: odcinek ul. Wrocławska – obwodnica północna

+ 3.940.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 3.940.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 3.940.000 zł

 

 

 

 

 

- Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie dworca kolejowego „Opole Wschód” – opracowanie dokumentacji

+ 300.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 300.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 300.000 zł

 

 

 

 

 

- Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania

pn. Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I

– od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska

+ 100.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 100.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 100.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- 3.790.000 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Budowa obwodnicy Piastowskiej Miasta Opola

od ul. Niemodlińskiej do obwodnicy północnej – etap II część I: odcinek ul. Wrocławska – obwodnica północna

- 4.000.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 4.000.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 4.000.000 zł

 

 

 

 

 

- Remont chodnika przy ul. Zielonej wzdłuż cmentarza komunalnego

+ 45.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 45.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- remonty

+ 45.000 zł

 

 

§ 4270 – Zakup usług remontowych

+ 45.000 zł

 

 

 

 

 

- Remont chodnika wzdłuż ul. Henryka Pobożnego od skrzyżowania z ul. Jagiellonów do skrzyżowania z ul. Kwiatową

+ 40.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 40.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- remonty

+ 40.000 zł

 

 

§ 4270 – Zakup usług remontowych

+ 40.000 zł

 

 

 

 

 

- Pokrycie asfaltem nawierzchni brukowej odcinka ul. Św. Anny do ul. Budowlanych

+ 100.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 100.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 100.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 100.000 zł

 

 

 

 

- Przygotowanie dokumentacji technicznej do rozpoczęcia inwestycji budowy chodnika wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż ul. Sołtysów, na odcinku od ul. Sobieskiego do ul. Gminnej

+ 25.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 25.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 25.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

+ 100.000 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Opracowania z zakresu zarządzania ruchem

- 15.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 15.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 15.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 15.000 zł

 

 

 

 

- Dokumentacja techniczna z zakresu inżynierii ruchu

+ 15.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 15.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 15.000 zł

 

 

 

 

 

- Budowa zintegrowanych centrów przesiadkowych na terenie Aglomeracji Opolskiej

+ 100.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 100.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 100.000 zł

 

 

 

 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

+ 1.550.000 zł

 

 

 

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

- 100.000 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Budowa mieszkań socjalnych

- 50.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 50.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 50.000 zł

 

 

 

 

 

- Zakup programu informatycznego e-lokal

+ 50.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 50.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 50.000 zł

 

 

 

 

 

- Zakup sprzętu i oprogramowania do celów zarządzania zasobem komunalnym

- 100.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 100.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- 100.000 zł

 

 

 

 

 

 

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

+ 1.650.000 zł

 

- Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym

+ 1.650.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 1.650.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 1.650.000 zł

 

 

§ 4260 – Zakup energii

- 200.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 1.570.000 zł

 

 

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

+ 280.000 zł

 

 

 

 

Dział 710 – Działalność usługowa

+ 270.000 zł

 

 

 

Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw

+ 270.000 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu – odwodnienie terenów zielonych wraz z utwardzeniem terenu ażurowymi płytami betonowymi

+ 100.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 100.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 100.000 zł

 

 

 

 

 

- Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu – zakup domków drewnianych typu handlowego oraz kratownicy, wraz

z materiałami, sprzętem oraz narzędziami niezbędnymi do ich obsługi

+ 170.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 170.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 170.000 zł

 

 

 

 

Dział 750 – Administracja publiczna

+ 387.195 zł

 

 

 

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- 2.000 zł

 

- Działalność jednostek pomocniczych – Grotowice

- 2.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 2.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 2.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 2.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

+ 39.195 zł

 

- Wydatki bieżące

+ 39.195 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

+ 39.195 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 32.760 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 5.632 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

+ 803 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

+ 50.000 zł

 

- Wydatki bieżące

+ 50.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 50.000 zł

 

 

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

+ 50.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

+ 300.000 zł

 

- Wydatki bieżące

+ 300.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 200.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 200.000 zł

 

 

 

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 100.000 zł

 

 

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

+ 100.000 zł

 

 

 

 

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

- 402.000 zł

 

 

 

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów

i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- 402.000 zł

 

- Wydatki bieżące

- 402.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 95.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 95.000 zł

 

 

 

 

 

 

- obsługa długu

- 497.000 zł

 

 

§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

- 497.000 zł

 

 

 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

+ 1.179.197 zł

 

 

 

Rozdział 80101 –  Szkoły podstawowe

- 1.783.563 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Zakup i wymiana drzwi w budynku PSP Nr 25 w Opolu

ul. Wiejskiej 77 I piętro

+ 3.800 zł

 

Wydatki bieżące

+ 3.800 zł

 

w tym:

 

 

 

- remonty

+ 3.800 zł

 

 

§ 4270 – Zakup usług remontowych

+ 3.800 zł

 

 

 

 

 

- Zakup i instalacja systemu monitoringu obejmującego teren wyremontowanego w 2014 roku boiska przy PSP Nr 25 w Opolu ul. Wiejskiej 77

+ 5.200 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 5.200 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 5.200 zł

 

 

 

 

 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1

- 181.400 zł

 

Wydatki bieżące

- 181.400 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 181.400 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 151.800 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 25.900 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

- 3.700 zł

 

 

 

 

 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2

- 53.400 zł

 

Wydatki bieżące

- 53.400 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 53.400 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

 - 44.600 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

 - 7.700 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

- 1.100 zł

 

 

 

 

 

- Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5

- 470.800 zł

 

Wydatki bieżące

- 470.800 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 448.000 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 373.600 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 65.200 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

- 9.200 zł

 

 

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 22.800 zł

 

 

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- 22.800 zł

 

 

 

 

 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7

- 8.376 zł

 

Wydatki bieżące

- 8.376 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 8.376 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 7.006 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 1.198 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

- 172 zł

 

 

 

 

 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8

- 3.172 zł

 

Wydatki bieżące

- 3.172 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 3.172 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

 - 2.653 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

 - 454 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

- 65 zł

 

 

 

 

 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9

- 7.500 zł

 

Wydatki bieżące

- 7.500 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 7.500 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 6.200 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 1.100 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

- 200 zł

 

 

 

 

 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10

- 25.100 zł

 

Wydatki bieżące

- 25.100 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 25.100 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 21.000 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 3.600 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

- 500 zł

 

 

 

 

 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11

- 17.310 zł

 

Wydatki bieżące

- 17.310 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 17.310 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

 - 14.470 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

 - 2.490 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

- 350 zł

 

 

 

 

 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14

- 436.765 zł

 

Wydatki bieżące

- 436.765 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 418.564 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 349.731 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 60.433 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

- 8.400 zł

 

 

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 18.201 zł

 

 

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- 18.201 zł

 

 

 

 

 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15

- 381.500 zł

 

Wydatki bieżące

- 381.500 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 381.500 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 318.900 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 54.800 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

- 7.800 zł

 

 

 

 

 

- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16

- 4.660 zł

 

Wydatki bieżące

- 4.660 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 4.400 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 3.600 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 700 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

- 100 zł

 

 

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 260 zł

 

 

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- 260 zł

 

 

 

 

 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20

- 17.900 zł

 

Wydatki bieżące

- 17.900 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 17.900 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 14.900 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 2.600 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

- 400 zł

 

 

 

 

 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21

- 67.300 zł

 

Wydatki bieżące

- 67.300 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 67.300 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

 - 56.200 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

 - 9.700 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

- 1.400 zł

 

 

 

 

 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24

- 52.680 zł

 

Wydatki bieżące

- 52.680 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 52.680 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

 - 44.000 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

 - 7.600 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

- 1.080 zł

 

 

 

 

 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25

- 42.600 zł

 

Wydatki bieżące

- 42.600 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 42.600 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 35.700 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 6.100 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

- 800 zł

 

 

 

 

 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26

- 20.720 zł

 

Wydatki bieżące

- 20.720 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 20.720 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 17.310 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 2.980 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

- 430 zł

 

 

 

 

 

- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28

- 1.380 zł

 

Wydatki bieżące

- 1.380 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 1.380 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 1.150 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 200 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

- 30 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 80104 –  Przedszkola

- 1.993.914 zł

 

w tym:

 

 

- Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem dwóch ścian budynku Przedszkola Publicznego Nr 30 „Gosławickie Słoneczko”

+ 24.600 zł

 

Wydatki bieżące

+ 24.600 zł

 

w tym:

 

 

 

- remonty

+ 24.600 zł

 

 

§ 4270 – Zakup usług remontowych

+ 24.600 zł

 

 

 

 

 

- Wykonanie ocieplenia poddasza budynku Przedszkola Publicznego Nr 30 „Gosławickie Słoneczko”

+ 24.500 zł

 

Wydatki bieżące

+ 24.500 zł

 

w tym:

 

 

 

- remonty

+ 24.500 zł

 

 

§ 4270 – Zakup usług remontowych

+ 24.500 zł

 

 

 

 

 

- Wymiana ogrodzenia placu zabaw Przedszkola Publicznego Nr 30 „Gosławickie Słoneczko”

+ 39.400 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 39.400 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 39.400 zł

 

 

 

 

 

- Przedszkole Publiczne Nr 2

- 1.330 zł

 

Wydatki bieżące

- 1.330 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 1.330 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 1.100 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 200 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

- 30 zł

 

 

 

 

 

- Przedszkole Publiczne Nr 5

- 9.600 zł

 

Wydatki bieżące

- 9.600 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 9.600 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 8.000 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 1.400 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

- 200 zł

 

 

 

 

 

- Przedszkole Publiczne Nr 18

- 1.940 zł

 

Wydatki bieżące

- 1.940 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 1.940 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 1.620 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 280 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

- 40 zł

 

 

 

 

 

- Przedszkole Publiczne Nr 21

- 2.950 zł

 

Wydatki bieżące

- 2.950 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 2.950 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 2.468 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 422 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

- 60 zł

 

 

 

 

 

- Przedszkole Publiczne Nr 24

- 36.600 zł

 

Wydatki bieżące

- 36.600 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 36.600 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 31.300 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 4.500 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

- 800 zł

 

 

 

 

 

- Przedszkole Publiczne Nr 28

- 2.791 zł

 

Wydatki bieżące

- 2.791 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 2.791 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 2.331 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 400 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

- 60 zł

 

 

 

 

 

- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 – Przedszkole Publiczne

Nr 36

- 3.600 zł

 

Wydatki bieżące

- 3.600 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 3.600 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 3.000 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 520 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

- 80 zł

 

 

 

 

 

- Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38

- 300.100 zł

 

Wydatki bieżące

- 300.100 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 285.000 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 237.800 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 41.000 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

- 6.200 zł

 

 

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 15.100 zł

 

 

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

- 1.000 zł

 

 

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- 14.100 zł

 

 

 

 

 

- Przedszkole Publiczne Nr 42

- 2.678 zł

 

Wydatki bieżące

- 2.678 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 2.678 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 2.238 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 385 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

- 55 zł

 

 

 

 

 

- Przedszkole Publiczne Nr 46

- 3.267 zł

 

Wydatki bieżące

- 3.267 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 3.267 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 2.720 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 475 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

- 72 zł

 

 

 

 

 

- Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51

- 1.506.698 zł

 

Wydatki bieżące

- 1.506.698 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 1.434.848 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 1.209.502 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 205.049 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

- 20.297 zł

 

 

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 71.850 zł

 

 

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- 71.850 zł

 

 

 

 

 

- Przedszkole Publiczne Nr 54

- 193.900 zł

 

Wydatki bieżące

- 193.900 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 193.900 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 161.700 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 28.200 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

- 4.000 zł

 

 

 

 

 

- Przedszkole Publiczne Nr 55

- 16.960 zł

 

Wydatki bieżące

- 16.960 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 16.960 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 14.160 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 2.450 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

- 350 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 80110 –  Gimnazja

- 1.156.250 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi – Publiczne Gimnazjum Nr 1

- 489.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 489.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 468.600 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

 - 390.800 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

 - 68.200 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

- 9.600 zł

 

 

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 20.400 zł

 

 

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- 20.400 zł

 

 

 

 

 

- Publiczne Gimnazjum Nr 4

- 148.990 zł

 

Wydatki bieżące

- 148.990 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 148.990 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 124.630 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 21.310 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

- 3.050 zł

 

 

 

 

 

- Publiczne Gimnazjum Nr 5

- 69.133 zł

 

Wydatki bieżące

- 69.133 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 66.906 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

 - 55.881 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

 - 9.656 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

- 1.369 zł

 

 

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 2.227 zł

 

 

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- 2.227 zł

 

 

 

 

 

- Publiczne Gimnazjum Nr 7

- 79.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 79.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 79.000 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 66.600 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 11.400 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

- 1.000 zł

 

 

 

 

 

- Publiczne Gimnazjum Nr 8

- 285.200 zł

 

Wydatki bieżące

- 285.200 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 285.200 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 238.600 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 40.800 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

- 5.800 zł

 

 

 

 

 

- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I – Publiczne Gimnazjum Nr 6

- 79.300 zł

 

Wydatki bieżące

- 79.300 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 79.300 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 66.300 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 11.400 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

- 1.600 zł

 

 

 

 

 

- Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych

- 5.627 zł

 

Wydatki bieżące

- 5.627 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 5.627 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 4.706 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 805 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

- 116 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące            

- 565.250 zł

 

w tym:

 

 

- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I – Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I

- 141.400 zł

 

Wydatki bieżące

- 141.400 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 141.400 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 118.200 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 20.300 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

- 2.900 zł

 

 

 

 

 

- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II – Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II

- 5.100 zł

 

Wydatki bieżące

- 5.100 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 5.100 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 4.200 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 800 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

- 100 zł

 

 

 

 

 

 

- Zespół Szkół Ogólnokształcących – Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III

- 17.250 zł

 

Wydatki bieżące

- 17.250 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 16.370 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 13.800 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 2.400 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

- 170 zł

 

 

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 880 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 330 zł

 

 

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- 550 zł

 

 

 

 

 

- Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia – Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V

- 82.100 zł

 

Wydatki bieżące

- 82.100 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 82.100 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 68.600 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 11.800 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

- 1.700 zł

 

 

 

 

 

- Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI

- 288.100 zł

 

Wydatki bieżące

- 288.100 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 288.100 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 240.800 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 41.400 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

- 5.900 zł

 

 

 

 

 

 

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IV

- 31.300 zł

 

Wydatki bieżące

- 31.300 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 30.000 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 25.300 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 4.300 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

- 400 zł

 

 

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 1.300 zł

 

 

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- 1.300 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe        

- 689.083 zł

 

w tym:

 

 

- Zespół Szkół Budowlanych

- 26.593 zł

 

Wydatki bieżące

- 26.593 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 26.593 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 22.244 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 3.804 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

- 545 zł

 

 

 

 

 

- Zespół Szkół Mechanicznych

- 32.900 zł

 

Wydatki bieżące

- 32.900 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 32.900 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 27.700 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 4.800 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

- 400 zł

 

 

 

 

 

- Zespół Szkół Elektrycznych

- 3.730 zł

 

Wydatki bieżące

- 3.730 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 3.730 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 3.110 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 540 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

- 80 zł

 

 

 

 

 

- Zespół Szkół Ekonomicznych

- 137.300 zł

 

Wydatki bieżące

- 137.300 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 99.500 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 83.200 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 14.300 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

- 2.000 zł

 

 

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 37.800 zł

 

 

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- 37.800 zł

 

 

 

 

 

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4

- 98.800 zł

 

Wydatki bieżące

- 98.800 zł

 

w tym:

 

 

 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

- 100 zł

 

 

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

- 100 zł

 

 

 

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 92.800 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 77.600 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 13.300 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

- 1.900 zł

 

 

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 5.900 zł

 

 

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- 5.900 zł

 

 

 

 

 

- Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica

- 389.760 zł

 

Wydatki bieżące

- 389.760 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 383.250 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 320.100 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 55.310 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

- 7.840 zł

 

 

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 6.510 zł

 

 

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- 6.510 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne            

- 43.250 zł

 

- Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego

- 43.250 zł

 

Wydatki bieżące

- 43.250 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 43.250 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 36.400 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 6.200 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

- 650 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego              

+ 2.082.414 zł

 

w tym:

 

 

- Przedszkole Publiczne Nr 2

+ 1.330 zł

 

Wydatki bieżące

+ 1.330 zł