UCHWAŁA NR VII/88/15

Rady Miasta Opola

z dnia 26 lutego 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych

Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446, 1543, z 2014 r. poz. 659, 1310) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXI/309/11 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2014 r. poz. 680, 1215, 1789) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, o którym mowa wyżej w § 1 pkt 4, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

Cel zajęcia

kategoria drogi

krajowa

wojewódzka

powiatowa

gminna

parking zastrzeżony na zasadach wyłączności

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

parking zastrzeżony na zasadach wyłączności wybudowany ze środków Inwestora zewnętrznego

0,05 zł

0,05 zł

0,05 zł

0,05 zł

ogródki sezonowe

0,30 zł

0,30 zł

0,30 zł

0,30 zł

inne

0,80 zł

0,80 zł

0,80 zł

0,80 zł”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa