UCHWAŁA NR VII/82/15

Rady Miasta Opola

z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie zwolnienia z ponoszenia opłat za wydanie nowego prawa jazdy oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmian administracyjnych uchwalonych przez Radę Miasta Opola

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072), w związku z art. 92 ust. 1 ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, 645, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 79 b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446, 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822) i art. 18 a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600, 970) Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1.  Zwalnia się od uiszczania opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego oraz nowego prawa jazdy osoby, które są obowiązane ubiegać się o wydanie tych dokumentów z powodu zmiany stanu faktycznego w zakresie adresu właściciela lub posiadacza pojazdu oraz kierowcy, spowodowanej zmianami administracyjnymi.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3.  Traci moc uchwała nr XLI/415/2008 Rady Miasta Opola z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie  nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmian administracyjnych uchwalonych przez Radę Miasta Opola.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa