UCHWAŁA NR VII/74/15

Rady Miasta Opola

z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Miasta Opola instrumentem płatniczym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 61a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 749, zm. poz. 848, poz. 1101, poz. 1342 i poz. 1529, z 2013 r. poz. 35, poz. 1027, poz. 1036, poz. 1145, poz. 1149, poz. 1289 i poz. 1313, z 2014 r. poz. 183, poz. 567, poz. 915, poz. 1171, poz. 1215, poz. 1328 i poz. 1644) - Rada Miasta Opola postanawia:  

§ 1. Dopuścić zapłatę podatków stanowiących dochody budżetu Miasta Opola instrumentem płatniczym, w tym instrumentem płatniczym, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa