UCHWAŁA NR VII/73/15

Rady Miasta Opola

z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2015 rok o kwotę 1.915.564 zł, w tym:

Dochody gminy o kwotę 1.903.846 zł, w tym:

 

 

 

Dochody bieżące:

+ 896.413 zł

 

 

Dział 720 – Informatyka

- 13.885 zł

 

 

 

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

- 13.885 zł

 

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków europejskich oraz środków,  o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

- 13.885 zł

 

 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

+ 141.464 zł

 

 

 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

+ 141.464 zł

 

§ 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

+ 141.464 zł

 

 

 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

+ 747.780 zł

 

 

 

Rozdział 85307 – Dzienni opiekunowie

+ 747.780 zł

 

§ 0830 – Wpływy z usług

+ 253.700 zł

 

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

+ 494.080 zł

 

 

 

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary
i obiekty chronionej przyrody

+ 21.054 zł

 

 

 

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

+ 21.054 zł

 

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

+ 21.054 zł

 

 

 

Dochody majątkowe:

+ 1.007.433 zł

 

 

Dział 600 – Transport i łączność

+ 1.494.177 zł

 

 

 

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

+ 1.494.177 zł

 

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

+ 1.494.177 zł

 

 

 

Dział 710 – Działalność usługowa

- 500.629 zł

 

 

 

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

- 500.629 zł

 

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

- 425.534 zł

 

§ 6209 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

- 75.095 zł

 

 

 

Dział 720 – Informatyka

+ 13.885 zł

 

 

 

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

+ 13.885 zł

 

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

+ 13.885 zł

 

 

 

Dochody powiatu o kwotę 11.718 zł, w tym:

 

 

 

Dochody bieżące:

+ 11.718 zł

 

 

 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

+ 11.718 zł

 

 

 

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

+ 11.508 zł

 

§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

+ 11.508 zł

 

 

 

 

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

+ 210 zł

 

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków europejskich oraz środków,  o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

+ 178 zł

 

§ 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków europejskich oraz środków,  o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

+ 32 zł

§ 2. Zwiększa się plan przychodów budżetowych miasta Opola na 2015 rok o kwotę 4.217.319 zł, w tym:

 

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

+ 4.241.315 zł

 

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

- 23.996 zł

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2015 rok o kwotę 6.132.883 zł, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

+ 15.000 zł

 

 

 

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach  powiatu

- 2.000.000 zł

 

- Rozbudowa Al. Przyjaźni w Opolu, budowa oświetlenia ulicznego i przebudowa kanalizacji deszczowej

- 2.000.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 2.000.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 2.000.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

+ 2.000.000 zł

 

- Przebudowa ul. Grunwaldzkiej wraz z oświetleniem ulicznym
i kanalizacją deszczową

+ 2.000.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 2.000.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 2.000.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

+ 15.000 zł

 

- Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO

+ 15.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 15.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 15.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 15.000 zł

 

 

 

 

Dział 710 – Działalność usługowa

+ 395.500 zł

 

 

 

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

+ 395.500 zł

 

- Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej

+ 395.500 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 395.500 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 395.500 zł

 

 

 

 

Dział 720 – Informatyka

-

 

 

 

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

-

 

- Realizacja projektu pn. „Opolskie w Internecie – Obywatel bliski Administracji”

-

 

w tym:

 

 

Wydatki bieżące

- 13.885 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

- 13.885 zł

 

 

§ 4707 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

- 13.885 zł

 

 

 

 

 

Wydatki majątkowe

+ 13.885 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 181.680 zł

 

 

§ 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 195.565 zł

 

 

 

 

Dział 750 – Administracja publiczna

+ 40.000 zł

 

 

 

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

+ 40.000 zł

 

- Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola

+ 40.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 40.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 40.000 zł

 

 

 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

+ 141.464 zł

 

 

 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

+ 141.464 zł

 

- Realizacja projektów Erasmus +

+ 141.464 zł

 

Wydatki bieżące

+ 141.464 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 141.464 zł

 

 

§ 4301 – Zakup usług pozostałych

+ 141.464 zł

 

 

 

 

Dział 851 – Ochrona zdrowia

+ 20.000 zł

 

 

 

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

+ 20.000 zł

 

- Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Przygotowanie rodziców oczekujących narodzin dziecka do porodu  i podjęcia ról rodzicielskich”

+ 20.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 20.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 20.000 zł

 

 

§ 2710 – Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

+ 20.000 zł

 

 

 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna

+ 97.900 zł

 

 

 

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

+ 10.200 zł

 

- Adaptacja obiektu przy ul. 1 Maja w Opolu na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej wraz z dokumentacją techniczną

+ 10.200 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 10.200 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 10.200 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

+ 87.700 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Roboty publiczne

+ 87.700 zł

 

Wydatki bieżące

+ 87.700 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

+ 84.000 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 70.000 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 12.200 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

+ 1.800 zł

 

 

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 3.700 zł

 

 

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

+ 3.700 zł

 

 

 

 

 

- Ośrodek Readaptacji Społecznej „Szansa”

- 18.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 18.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 18.000 zł

 

 

§ 4270 – Zakup usług remontowych

- 18.000 zł

 

 

 

 

 

- Przebudowa pomieszczenia biurowego w budynku Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa” w Opolu ul. Małopolska 20A
w celu utworzenia toalety dla osób niepełnosprawnych

+ 18.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 18.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 18.000 zł

 

 

 

 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

+ 582.650 zł

 

 

 

Rozdział 85305 – Żłobki

- 40.000 zł

 

- Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne
i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

- 40.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 40.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

- 40.000 zł

 

 

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

- 40.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 85307 – Dzienni opiekunowie

+ 602.440 zł

 

- Realizacja projektu pn. „Powrót do zatrudnienia”

+ 602.440 zł

 

Wydatki bieżące

+ 602.440 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

+ 586.240 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 84.232 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

+ 12.005 zł

 

 

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

+ 490.003 zł

 

 

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 16.200 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 16.200 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

+ 210 zł

 

- Realizacja projektu pn. „Kadry dojrzałe do zmian”

+ 210 zł

 

Wydatki bieżące

+ 210 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 210 zł

 

 

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 1 zł

 

 

§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 1 zł

 

 

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 2 zł

 

 

§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy

+ 1 zł

 

 

§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 1 zł

 

 

§ 4307 – Zakup usług pozostałych

+ 1 zł

 

 

§ 4417 – Podróże służbowe krajowe

+ 172 zł

 

 

§ 4419 – Podróże służbowe krajowe

+ 31 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

+ 20.000 zł

 

- Rada Seniorów Miasta Opola

+ 20.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 20.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 20.000 zł

 

 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 10.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 10.000 zł

 

 

 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

- 862.000 zł

 

 

 

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

+ 105.000 zł

 

- Wykonanie oświetlenia wraz z monitoringiem w parku na osiedlu im. Armii Krajowej

+ 105.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 105.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 105.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- 967.000 zł

 

- Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na opracowanie projektu ochrony przeciwpowodziowej Polder „Żelazna” z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej

-967.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 967.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych

- 967.000 zł

 

 

 

 

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne
obszary i obiekty chronionej przyrody

+ 21.054 zł

 

 

 

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

+ 21.054 zł

 

- Ogród Zoologiczny – wydatki bieżące

+ 21.054 zł

 

Wydatki bieżące

+ 21.054 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 21.054 zł

 

 

§ 4270 – Zakup usług remontowych

+ 21.054 zł

 

 

 

 

Dział 926 – Kultura fizyczna

+ 5.681.315 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

+ 5.541.315 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej „Okrąglak” wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu

+ 4.241.315 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 4.241.315 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 4.241.315 zł

 

 

 

 

 

- Modernizacja maszynowni chłodniczej Sztucznego Lodowiska „Toropol”

+ 1.300.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 1.300.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 1.300.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

+ 140.000 zł

 

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – wydatki bieżące

+ 140.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 140.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 140.000 zł

 

 

§ 4270 – Zakup usług remontowych

+ 140.000 zł

§ 4. W uchwale Nr IV/9/14 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu miasta Opola w 2015 roku w wysokości 55.266.234 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) emisji papierów wartościowych w wysokości 15.000.000 zł;

2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 27.479.540 zł.

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 12.786.694 zł.”

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 30.000.000 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wysokości 42.479.540 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 15.632.391 zł.”

§ 5. W załączniku nr 13 do uchwały IV/9/14 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2015 rok ustala się aktualny plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2015 roku, w następujących pozycjach:

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

1

2

3

4

5

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

 

 

80104

Przedszkola, w tym:

 

 

 

 

Przedszkole Publiczne Nr 43

107 700

107 700

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa