UCHWAŁA NR VI/60/15

Rady Miasta Opola

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miasta Opola

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) - Rada Miasta Opola:

§ 1.  Po przeprowadzeniu tajnego głosowania bezwzgledną wiekszością 21 głosów przy obecności 24 radnych dokonała wyboru ranego Krzysztofa Kawałkę na wiceprzewodniczącego Rady Miasta Opola.

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa