UCHWAŁA NR VI/40/15

Rady Miasta Opola

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy zbyciu przez Gminę nieruchomości gruntowych na rzecz wieczystego użytkownika Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółki z o.o. w Opolu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.: poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 37 ust. 2 pkt 5 i art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518, ze zm.: poz. 659, poz. 805, poz. 822, poz. 906) Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie przez Prezydenta Miasta Opola bonifikaty w wysokości 99% przy sprzedaży na rzecz wieczystego użytkownika Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Opolu, oddanych w wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych oznaczonych jako: działki nr 390/2 i 389 z karty mapy 7 obręb Zakrzów o łącznej powierzchni 5,8979 ha położone przy ul. Działkowej 2 i Luboszyckiej 19 oraz działka nr 1284/6 z karty mapy 21, obręb Gosławice o pow. 0,5149 ha położona przy ul. Kazimierza Pużaka 58.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa