UCHWAŁA NR VI/38/15

Rady Miasta Opola

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie uchylenia uchwały

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.: poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) – Rada Miasta Opola postanawia:

§ 1. Uchylić uchwałę Nr XLII/659/13 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedawanego gruntu w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokali.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa