UCHWAŁA NR VI/37/15

Rady Miasta Opola

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedawanego gruntu w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokali

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, zm.: poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 68 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 209a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518, ze zm.:  poz. 659, poz. 805, poz. 906) Rada Miasta Opola postanawia:

§ 1. Wyrazić zgodę na udzielenie 80% bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 146/16 i 146/18 z karty mapy 20, obręb Opole, o łącznej powierzchni 0,0404 ha, położonej w Opolu, przyległej do budynku przy ul. Podhalańskiej 12, sprzedawanej w wyniku uwzględnienia roszczeń, na rzecz właścicieli lokali w budynku przy ul. Podhalańskiej 12.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa