UCHWAŁA NR VI/35/15

Rady Miasta Opola

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Opola oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „b” oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318, zm. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 89 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877), art. 2 pkt. 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz. U. z 2014 poz. 730, poz. 913) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:  

§ 1. Miasto Opole wyemituje obligacje komunalne w łącznej liczbie 2000 (słownie: dwa tysiące) sztuk o wartości nominalnej 10.000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy) każda, o łącznej wartości nominalnej 20.000.000 zł (słownie złotych: dwadzieścia milionów).

§ 2.

1. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej jednej obligacji.  

2. Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150 osób.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

5. Wierzytelności wynikające z obligacji nie będą zabezpieczone.

§ 3. Obligacje zostaną wyemitowane w 2015r. w  seriach:

1) seria A6; obligacje 8-letnie o łącznej wartości nominalnej 2.500.000 zł o terminie wykupu w 2023r.,

2) seria B6; obligacje 9-letnie o łącznej wartości nominalnej 2.000.000 zł o terminie wykupu w 2024r.,

3) seria C6; obligacje 9-letnie o łącznej wartości nominalnej 2.500.000 zł o terminie wykupu w 2024r.,

4) seria D6; obligacje 9-letnie o łącznej wartości nominalnej 3.000.000 zł o terminie wykupu w 2024r.,

5) seria E6; obligacje 10-letnie o łącznej wartości nominalnej 2.000.000 zł o terminie wykupu w 2025r.,

6) seria F6; obligacje 10-letnie o łącznej wartości nominalnej 2.500.000 zł o terminie wykupu w 2025r.,

7) seria G6; obligacje 10-letnie o łącznej wartości nominalnej 2.500.000 zł o terminie wykupu w 2025r.,

8) seria H6; obligacje 10-letnie o łącznej wartości nominalnej 3.000.000 zł o terminie wykupu w 2025r.,

§ 4. Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków finansowych i przeznaczenie ich na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Opola - z tym, że środki z emisji będą wykorzystane na współfinansowanie wydatków majątkowych miasta Opola, w tym objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 5.

1. Obligacje będą oprocentowane.

2. Oprocentowanie naliczane będzie od wartości nominalnej i wypłacane w okresach odsetkowych raz w roku w następnym dniu roboczym po upływie danego okresu odsetkowego.

3. Oprocentowanie obligacji będzie oparte na zmiennej stopie procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 1R ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego oraz o stałą stawkę marży dla nabywców obligacji.

§ 6.

1. Wykup obligacji danej serii następować będzie po cenie nominalnej w następnym dniu roboczym po upływie ostatniego okresu odsetkowego dla obligacji danej serii.

2. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Miasto Opole wyemitowanych obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 7.

1. Obligacje zostaną wykupione z dochodów Miasta Opola pochodzących z podatku od nieruchomości.

2. Spłata odsetek od obligacji następować będzie z dochodów Miasta Opola pochodzących z podatku od nieruchomości.

§ 8. Upoważnia się Prezydenta Miasta Opola do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji, na warunkach określonych w niniejszej uchwale, w tym:

1) wyboru Agenta emisji oraz zawarcia z nim odpowiedniej umowy w zakresie obsługi oraz gwarantowania emisji obligacji,

2) wypełniania świadczeń wynikających z obligacji.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa