UCHWAŁA NR VI/34/15

Rady Miasta Opola

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2015 rok o kwotę 870.901 zł, w tym:

Dochody gminy o kwotę 40.000 zł, w tym:

 

 

 

Dochody bieżące:

+ 40.000 zł

 

 

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- 22.500.000 zł

 

 

 

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- 22.500.000 zł

 

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

- 22.500.000 zł

 

 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna

+ 40.000 zł

 

 

 

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

+ 40.000 zł

 

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

+ 40.000 zł

 

 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

+ 22.500.000 zł

 

 

 

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

+ 22.500.000 zł

 

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

+ 22.500.000 zł

 

 

 

Dochody powiatu o kwotę  830.901 zł, w tym:

 

 

 

Dochody bieżące:

- 33.894 zł

 

 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna

- 40.000 zł

 

 

 

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- 40.000 zł

 

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

- 40.000 zł

 

 

 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

+ 6.106 zł

 

 

 

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

+ 6.106 zł

 

§ 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków europejskich oraz środków,  o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

+ 6.106 zł

 

 

 

Dochody majątkowe:

+ 864.795 zł

 

 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

+ 864.795 zł

 

 

 

Rozdział 92106 – Teatry

+ 864.795 zł

 

§ 6660 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych

+ 864.795 zł

§ 2. Zwiększa się plan przychodów budżetowych miasta Opola na 2015 rok o kwotę 3.545.379 zł, w tym:

 

§ 931 – Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

+ 5.000.000 zł

 

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

+ 3.545.379 zł

 

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

- 5.000.000 zł

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2015 rok o kwotę 4.416.280 zł, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

+ 1.049.280 zł

 

 

 

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach  powiatu

+ 399.280 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Rozbudowa skrzyżowania ulic Krapkowicka-Prószkowska-Chmielowicka w Opolu – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

+ 70.480 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 70.480 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 70.480 zł

 

 

 

 

 

- Budowa mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej nad Kanałem Ulgi wraz z budową mostu objazdowego na rz. Odrze – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

+ 254.921 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 254.921 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 254.921 zł

 

 

 

 

 

- Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko

+ 73.879 zł

 

Wydatki bieżące

+ 73.879 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 73.879 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 73.879 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

+ 650.000 zł

 

- Przebudowa odcinka drogi obsługującego tereny działalności usługowo-produkcyjnej 43 AG na ul. Wrocławskiej  w Opolu

+ 650.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 650.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 650.000 zł

 

 

 

 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

+ 119.000 zł

 

 

 

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

+ 119.000 zł

 

- Budowa mieszkań socjalnych

+ 119.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 119.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 119.000 zł

 

 

 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

+ 884.009 zł

 

 

 

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

- 42.728 zł

 

- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II – Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II

- 42.728 zł

 

Wydatki bieżące

- 42.728 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 42.728 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 35.715 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 6.139 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

- 874 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

+ 926.737 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Realizacja projektu pn. "Staże zawodowe dla uczniów liceów ogólnokształcących Miasta Opola"

+ 21.219 zł

 

Wydatki bieżące

+ 21.219 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 21.219 zł

 

 

§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 17.736 zł

 

 

§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 3.049 zł

 

 

§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy

+ 434 zł

 

 

 

 

 

- Realizacja projektu pn. "Staże zawodowe dla uczniów liceów ogólnokształcących Miasta Opola – II edycja"

+ 21.509 zł

 

Wydatki bieżące

+ 21.509 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 21.509 zł

 

 

§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 17.979 zł

 

 

§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 3.090 zł

 

 

§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy

+ 440 zł

 

 

 

 

 

- Realizacja projektów Erasmus +

+ 728.174 zł

 

Wydatki bieżące

+ 728.174 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 728.174 zł

 

 

§ 4301 – Zakup usług pozostałych

+ 728.174 zł

 

 

 

 

 

- Realizacja programu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

+ 100.212 zł

 

Wydatki bieżące

+ 100.212 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 100.212 zł

 

 

§ 4301 – Zakup usług pozostałych

+ 100.212 zł

 

 

 

 

 

- Realizacja programu „Leonardo da Vinci”

+ 4.074 zł

 

Wydatki bieżące

+ 4.074 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 4.074 zł

 

 

§ 4301 – Zakup usług pozostałych

+ 4.074 zł

 

 

 

 

 

- Realizacja programu „Uczenie się przez całe życie – projekt
pt. Zbieranie nowych doświadczeń zawodowych w luksusowych kurortach śródziemnomorskich”

+ 51.549 zł

 

Wydatki bieżące

+ 51.549 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 51.549 zł

 

 

§ 4301 – Zakup usług pozostałych

+ 51.549 zł

 

 

 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna

+ 860.000 zł

 

 

 

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

+ 860.000 zł

 

- Przebudowa z rozbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu

+ 860.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 860.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 860.000 zł

 

 

 

 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

+ 51.491 zł

 

 

 

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

+ 51.491 zł

 

- Realizacja projektu pn. "Praca łączy pokolenia"

+ 51.491 zł

 

Wydatki bieżące

+ 51.491 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 51.491 zł

 

 

§ 3257 – Stypendia różne

+ 35.542 zł

 

 

§ 3259 – Stypendia różne

+ 4.369 zł

 

 

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 9.843 zł

 

 

§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 1.737 zł

 

 

 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

+ 525.000 zł

 

 

 

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

+ 75.000 zł

 

- Przebudowa Placu Jana Pawła II

+ 75.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 75.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 75.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

+ 450.000 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Likwidacja kolizji dotyczącej odcinka napowietrznej linii 15 kV relacji "Zakrzów-Niemodlin" z odgałęzieniem do stacji SN/nN "Sławice Ferma"

+ 300.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 300.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 300.000 zł

 

 

 

 

 

- Zakup i montaż małej architektury na Małym Rynku

+ 150.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 150.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 150.000 zł

 

 

 

 

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary
i obiekty chronionej przyrody

+ 527.500 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

+ 527.500 zł

 

- Odbudowa budynku odchowalni dla zwierząt wraz z projektem
– ekspozycja płazów (żab)

+ 527.500 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 527.500 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 527.500 zł

 

 

 

 

Dział 926 – Kultura fizyczna

+ 400.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

+ 400.000 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- 5. Maraton Opolski

+ 60.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 60.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 60.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 60.000 zł

 

 

 

 

 

- 46. Rajd Festiwalowy

+ 40.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 40.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 40.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 40.000 zł

 

 

 

 

 

- Wydatki bieżące

+ 300.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 300.000 zł

 

 

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

+ 300.000 zł

§ 4. W załączniku nr 1 do uchwały Nr IV/9/14 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) paragraf „0680 – Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych” otrzymuje brzmienie:

„0680 – Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej”

2) paragraf „2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich” otrzymuje brzmienie:

„2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków,  o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205”

3) paragraf „2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich” otrzymuje brzmienie:

„2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków,  o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205”

4) paragraf „6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich” otrzymuje brzmienie:

„6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków,  o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625”

5) paragraf „6209 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich” otrzymuje brzmienie:

„6209 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków,  o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625”

§ 5. W załączniku nr 2 i 9 do uchwały Nr IV/9/14 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2015 rok dokonuje się zmiany w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach  powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) zapisu „Budowa miejsc parkingowych przy ul. Wincentego Witosa 22 i 2 na placu przylegającym do Alei Witosa” na „Budowa miejsc parkingowych przy Alei Wincentego Witosa 22 i 24”.

§ 6. W uchwale Nr IV/9/14 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu miasta Opola w 2015 roku w wysokości 51.048.915 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) emisji papierów wartościowych w wysokości 15.000.000 zł;

2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 27.503.536 zł.

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 8.545.379 zł.”

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 30.000.000 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wysokości 42.503.536 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 15.632.391 zł.”

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa