UCHWAŁA NR V/28/14

Rady Miasta Opola

z dnia 30 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz na podstawie § 37 ust. 1 i 3 oraz § 39 pkt 2 uchwały nr XXIV/373/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Opola (Dz. Urz. Woj. Op. z 2012 r. poz. 687), zmienionej uchwałą nr XLIV/694/13 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Opola (Dz. Urz. Woj. Op. z 2013 r. poz. 1712) oraz uchwała nr LXI/924/14 Rady Miasta Opola z dnia 3 lipca 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Opola (Dz. Urz. Woj. Op. z 2014 r. poz. 1790) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1.  W uchwale nr III/4/14 Rady Miasta Opola z dnia 4  grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola wprowadza się następujące zmiany:

- odwołuje się radnego Marcina Ociepę ze składu Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miasta Opola.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Marek Kawa