UCHWAŁA NR V/26/14

Rady Miasta Opola

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania Skarbnika Miasta Opola

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594,  poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), na wniosek Prezydenta Miasta Opola – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1.  Powołuje się z dniem 1 stycznia 2015 r. Panią Renatę Ćwirzeń-Szymańską na stanowisko Skarbnika Miasta Opola, będącego głównym księgowym budżetu.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Marek Kawa