UCHWAŁA NR V/23/14

Rady Miasta Opola

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady do podpisywania polecenia wyjazdu służbowego przewodniczącemu Rady Miasta Opola

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz  § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31   lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 66, poz. 800, z 2002 r. Nr 14, poz. 138, z 2003 r. Nr 33, poz. 280) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miasta Opola wskazuje radnego Krzysztofa Dryndę wiceprzewodniczącego Rady, radnego Marka Kawę wiceprzewodniczącego Rady i radnego Marcina Rola wiceprzewodniczącego Rady do podpisywania polecenia wyjazdu służbowego przewodniczącemu Rady Miasta Opola.

§ 2. Traci moc uchwała nr VI/65/11 Rady Miasta Opola z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady do podpisywania polecenia wyjazdu służbowego przewodniczącemu Rady Miasta Opola.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miasta Opola.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Marek Kawa