UCHWAŁA NR V/22/14

Rady Miasta Opola

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2014 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2014 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, przechodząc na 2015 rok, zgodnie z planem finansowym wydatków niewygasających, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Marek Kawa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/22/14

Rady Miasta Opola

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zalacznik1.pdf