UCHWAŁA NR V/21/14

Rady Miasta Opola

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miasta Opola

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z  2014 r. poz. 379, poz. 1072)  – Rada Miasta Opola:

§ 1.  Po przeprowadzeniu tajnego głosowania bezwzględną większością 13 głosów przy obecności 24 radnych dokonała wyboru radnego Marcina Ociepy na przewodniczącego Rady Miasta Opola.

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Marek Kawa