UCHWAŁA NR V/19/14

Rady Miasta Opola

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2014 rok o kwotę 79.769 zł, w tym:

Dochody gminy o kwotę - 106.306 zł, w tym:

 

 

 

Dochody bieżące:

- 106.306 zł

 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- 106.306 zł

 

 

 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- 106.306 zł

 

§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

- 106.306 zł

 

 

 

Dochody powiatu o kwotę + 26.537 zł, w tym:

 

 

 

Dochody bieżące:

+ 26.537 zł

 

 

Dział 758 – Różne rozliczenia

+ 26.537 zł

 

 

 

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

+ 26.537 zł

 

§ 2760 – Środki na uzupełnienie dochodów powiatów

+ 26.537 zł

§ 2. Zmniejsza się plan przychodów budżetowych miasta Opola na 2014 rok o kwotę 26.537 zł, w tym:

 

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów
na rynku krajowym


- 26.537 zł

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2014 rok o kwotę 106.306 zł, w tym:

Dział 750 – Administracja publiczna

-

 

 

 

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

-

 

w tym:

 

 

 

 

- Realizacja projektu pn. „Opolskie kwitnące muzycznie III”

-

 

Wydatki bieżące

-

 

w tym:

 

 

 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

-

 

 

§ 4307 – Zakup usług pozostałych

- 4.294 zł

 

 

§ 4309 – Zakup usług pozostałych

+ 4.294 zł

 

 

 

- Realizacja projektu pn. „W Opolu wszystko gra"

-

 

Wydatki bieżące

-

 

w tym:

 

 

 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

-

 

 

§ 4307 – Zakup usług pozostałych

- 5.464 zł

 

 

§ 4309 – Zakup usług pozostałych

+ 5.464 zł

 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- 106.306 zł

 

 

 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- 106.306 zł

 

- Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników

- 106.306 zł

 

Wydatki bieżące

- 106.306 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 106.306 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 106.306 zł

 

 

 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

-

 

 

 

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

-

 

w tym:

 

 

 

 

- Wydatki na oświetlenie ulic

- 20.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 20.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 20.000 zł

 

 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

- 20.000 zł

 

 

 

- Zakupy inwestycyjne

+ 20.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 20.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 20.000 zł

§ 4. W uchwale Nr LII/775/13 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu miasta Opola w 2014 roku w wysokości 38.340.684 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) emisji papierów wartościowych w wysokości 24.400.000 zł;

2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 1.405.511 zł.

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 12.535.173 zł.”

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 30.000.000 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wysokości 25.805.511 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 28.697.692 zł.”

§ 5. W załączniku nr 13 do uchwały LII/775/13 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2014 rok ustala się aktualny plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2014 roku, w następujących pozycjach:

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

1

2

3

4

5

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

 

 

80104

Przedszkola, w tym:

 

 

 

 

Przedszkole Publiczne Nr 21

111 750

111 750

 

 

Przedszkole Publiczne Nr 43

121 000

121 000

 

80142

Ośrodki szkolenia, dokształcania
i doskonalenia kadr, w tym:

 

 

 

 

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

490 000

488 300

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Szymon Ogłaza