UCHWAŁA NR IV/17/14

Rady Miasta Opola

z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie ramowego planu sesji Rady Miasta Opola

Na podstawie § 13 ust. 2 i 3 uchwały Nr XXIV/373/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Opola (Dz.Urz. Woj.Op. z 2012 r. poz. 687 z dnia 14 maja 2012 r.), zmienionej uchwałą nr XLIV/694/13 (Dz.Urz.Woj.Op.
z 2013 r. poz. 1712) oraz zmienionej uchwałą nr LXI/924/14 (Dz.Urz.Woj.Op. z 2014 r. poz. 1790)  – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się ramowy plan sesji Rady Miasta Opola na 2015 rok stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Szymon Ogłaza

Załącznik

do uchwały nr IV/17/14

Rady Miasta Opola

z dnia 18 grudnia 2014 r.

Załącznik
do uchwały nr IV/17/14
Rady Miasta Opola
z dnia 18 grudnia 2014 r.

Zalacznik1.pdf