UCHWAŁA NR IV/15/14

Rady Miasta Opola

z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części udzielonej bonifikaty

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, zm.: poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 68 ust. 2c ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 518, ze zm.: poz. 659, poz. 805, poz. 906) Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie Prezydenta Miasta Opola od żądania zwrotu części bonifikaty udzielonej przez Gminę Opole przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 usytuowanego w budynku położonym przy ul. Dambonia 8 w Opolu na rzecz najemców, w związku ze zbyciem powyższego lokalu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Szymon Ogłaza