UCHWAŁA NR IV/14/14

Rady Miasta Opola

z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Opolu przy
ul. Rynek 5-6/7 w trybie bezprzetargowym

Na podstawie § 5 ust. 2 uchwały nr XXI/210/07 Rady Miasta Opola z dnia
29 listopada 2007 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych, zmienionej uchwałą
nr LXVI/686/10 Rady Miasta Opola z dnia 22 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie zasad najmu lokali użytkowych - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę Panu Zbigniewowi Bomersbach  – Pracownia Architektury na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Opolu przy ul. Rynek 5-6/7 w trybie bezprzetargowym, na czas nieokreślony z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 2014 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Szymon Ogłaza