UCHWAŁA NR IV/12/14

Rady Miasta Opola

z dnia 18 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) - Rada Miasta Opole uchwala, co następuje:

§ 1.  W uchwale nr XV/123/03 Rady Miasta Opola z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych, zmianie ulega treść Porozumienia międzygminnego będącego załącznikiem do wyżej wymienionej uchwały w sposób określony w aneksie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opole.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Szymon Ogłaza

Załącznik

do uchwały nr IV/12/14

Rady Miasta Opola

z dnia 18 grudnia 2014 r.

ANEKS Nr 3

z dnia .........................................

do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO
zawartego w dniu 17 listopada 2003 roku w sprawie powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych

o następującej treści:

§ 1. Strony zmieniają treść Porozumienia międzygminnego w  niżej podany sposób:

1. § 2 ust. 2 i 3  Porozumienia otrzymują brzmienie:

„2. Wykonywanie zadań, o których mowa w ust. 1, Uczestnicy Porozumienia powierzają Gminie Opole na następujący czas:

1) zadanie, o którym mowa w pkt 1)  - na czas niezbędny do zakończenia realizacji i całkowitego rozliczenia Projektu;

2) zadanie, o którym mowa w pkt 2) i pkt 4)  - do upływu pięciu lat licząc od roku, w którym nastąpiło przekazanie płatności końcowej z Funduszu Spójności tj. do 31 grudnia 2017 roku;

3) zadanie, o którym mowa w pkt 3)  - do czasu przekazania Gminom obiektów i urządzeń powstałych w wyniku realizacji Projektu, nie dłużej jednak niż do upływu pięciu lat licząc od roku, w którym nastąpiło przekazanie płatności końcowej z Funduszu Spójności tj. do 31 grudnia 2017 roku;

3. Określone w ustawie wymienionej w ust.1 pkt 4, prawa i obowiązki organów gminy związane z wykonywaniem powierzonego zadania, wykonują odpowiednie organy Gminy Opole. W szczególności właściwe organy Gminy Opole będą miały prawo  zatwierdzania publicznych cen i stawek za zbiorowe odprowadzanie  ścieków oraz warunków ich stosowania, do upływu pięciu lat licząc od roku, w którym nastąpiło przekazanie płatności końcowej z Funduszu Spójności tj. do 31 grudnia 2017 r.”

§ 2. Pozostałe postanowienia zawarte w Porozumieniu międzygminnym pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks do Porozumienia międzygminnego podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

1. Gmina Chrząstowice 5. Gmina Opole

2. Gmina Dąbrowa 6. Gmina Prószków

3. Gmina Komprachcice 7. Gmina Tarnów Opolski

4. Gmina Łubniany