UCHWAŁA NR IV/11/14

Rady Miasta Opola

z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2014 rok o kwotę 685.925 zł, w tym:

Dochody gminy o kwotę 664.675 zł, w tym:

 

 

 

Dochody bieżące:

+ 664.675 zł

 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

+ 554.415 zł

 

 

 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

+ 554.415 zł

 

§ 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

+ 554.415 zł

 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

+ 89.260 zł

 

 

 

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

+ 73.960 zł

 

§ 2440 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

+ 73.960 zł

 

 

 

 

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

+ 15.300 zł

 

§ 2440 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

+ 15.300 zł

 

 

 

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary
i obiekty chronionej przyrody  

+ 21.000 zł

 

 

 

Rozdział 92503 – Rezerwaty i pomniki przyrody

+ 21.000 zł

 

§ 2440 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

+ 21.000 zł

 

 

 

Dochody powiatu o kwotę 21.250 zł, w tym:

 

 

 

Dochody bieżące:

+ 21.250 zł

 

 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

+ 11.105 zł

 

 

 

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

+ 11.105 zł

 

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

+ 11.105 zł

 

 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

+ 10.145 zł

 

 

 

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

+ 10.145 zł

 

§ 2440 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

+ 10.145 zł

§ 2. Zmniejsza się plan przychodów budżetowych miasta Opola na 2014 rok o kwotę 120.405zł, w tym:

 

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów
na rynku krajowym


- 120.405 zł

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2014 rok o kwotę 565.520 zł, w tym:

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

- 126.800 zł

 

 

 

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- 126.800 zł

 

- Wydatki bieżące

- 126.800 zł

 

w tym:

 

 

 

- obsługa długu

- 126.800 zł

 

 

§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

- 126.800 zł

 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

+ 554.415 zł

 

 

 

Rozdział 80104 – Przedszkola

-

 

w tym:

 

 

 

 

- Przedszkole Publiczne Nr 33

- 6.150 zł

 

Wydatki bieżące

- 6.150 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 6.150 zł

 

 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

- 6.150 zł

 

 

 

 

 

- PP Nr 33 – wydatki na zakupy inwestycyjne

+ 6.150 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 6.150 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 6.150 zł

 

 

 

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

- 24.065 zł

 

w tym:

 

 

 

 

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

- 18.000 zł

 

Wydatki bieżące

-18.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 18.000 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 14.000 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 3.000 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

- 1.000 zł

 

 

 

- Zespół Szkół Ekonomicznych

- 6.065 zł

 

Wydatki bieżące

- 6.065 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 6.065 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 6.065 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

+ 578.480 zł

 

w tym:

 

 

 

 

- Realizacja projektów Erasmus +

+ 554.415 zł

 

Wydatki bieżące

+ 554.415 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 554.415 zł

 

 

§ 4301 – Zakup usług pozostałych

+ 554.415 zł

 

 

 

- Realizacja projektu pn. „Staże zawodowe dla uczniów liceów ogólnokształcących Miasta Opola"

+ 24.065 zł

 

Wydatki bieżące

+ 24.065 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 24.065 zł

 

 

§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 20.249 zł

 

 

§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 3.481 zł

 

 

§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy

+ 335 zł

 

 

 

 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  + 11.105 zł

 

 

 

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

+ 11.105 zł

 

w tym:

 

 

 

 

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna

+ 2.787 zł

 

Wydatki bieżące

+ 2.787 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

+ 2.787 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 5.623 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 966 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

+ 138 zł

 

 

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

- 3.940 zł

 

 

 

 

 

- Wydatki bieżące

+ 8.318 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

+ 8.001 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 6.687 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 1.150 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

+ 164 zł

 

 

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 317 zł

 

 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 317 zł

 

 

 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

-

 

 

 

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

-

 

- Realizacja „Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola”

-

 

Wydatki bieżące

-

 

w tym:

 

 

 

- środki pozostałe

+ 73.960 zł

 

 

- środki własne

- 73.960 zł

 

 

 

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

-

 

- Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju

-

 

Wydatki bieżące

-

 

w tym:

 

 

 

- środki pozostałe

+ 25.445 zł

 

 

- środki własne

- 25.445 zł

 

 

 

 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  

+ 126.800 zł

 

 

 

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

+ 141.800 zł

 

- Narodowe Centrum Polskiej Piosenki

+ 141.800 zł

 

Wydatki bieżące

+ 141.800 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 141.800 zł

 

 

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

+ 141.800 zł

 

 

 

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- 15.000 zł

 

- Wydatki bieżące

- 15.000 zł

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 15.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 15.000 zł

 

 

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary
i obiekty chronionej przyrody

-

 

 

 

Rozdział 92503 – Rezerwaty i pomniki przyrody

-

 

- Wydatki bieżące

-

 

w tym:

 

 

 

- środki pozostałe

+ 21.000 zł

 

 

- środki własne

- 21.000 zł

§ 4. W załączniku nr 2 i 9 do uchwały Nr LII/775/13 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2014 rok dokonuje się zmiany w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach  powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) zapisu „Przebudowa skrzyżowania ulic Krapkowicka-Prószkowska-Chmielowicka w Opolu – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”  na „Rozbudowa skrzyżowania ulic Krapkowicka-Prószkowska-Chmielowicka w Opolu – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”.

§ 5. W uchwale Nr LII/775/13 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu miasta Opola w 2014 roku w wysokości 38.367.221 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) emisji papierów wartościowych w wysokości 24.400.000 zł;

2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 1.432.048 zł.

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 12.535.173 zł.”

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 30.000.000 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wysokości 25.832.048 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 28.697.692 zł.”

§ 6. W załączniku nr 13 do uchwały LII/775/13 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2014 rok ustala się aktualny plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2014 roku, w następujących pozycjach:

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

1

2

3

4

5

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

 

 

80101

Szkoły podstawowe, w tym:

 

 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29

120 500

120 500

 

80104

Przedszkola, w tym:

 

 

 

 

Przedszkole Publiczne 22

131 500

131 500

 

 

Przedszkole Publiczne Nr 43

120 000

120 000

 

80110

Gimnazja, w tym:

 

 

 

 

Publiczne Gimnazjum Nr 4, w tym:

53 000

53 000

 

 

wydatki inwestycyjne

 

10 400

 

80120

Licea ogólnokształcące, w tym:

 

 

 

 

Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia
– Publiczne Liceum Ogólnokształcące
Nr V

29 000

29 000

 

80130

Szkoły zawodowe, w tym:

 

 

 

 

Zespół Szkół Elektrycznych

149 500

149 500

 

80140

Centrum Kształcenia Praktycznego,
w tym:

 

 

 

 

Zespół Placówek Oświatowych
– Centrum Kształcenia Praktycznego

223 200

223 200

 

80142

Ośrodki szkolenia, dokształcania
i doskonalenia kadr, w tym:

 

 

 

 

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

382 000

380 300

854

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 

 

 

85417

Szkolne schronisko młodzieżowe,
w tym:

 

 

 

 

Zespół Placówek Oświatowych
– Szkolne Schronisko Młodzieżowe

280 000

280 000

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Szymon Ogłaza