UCHWAŁA NR IV/9/14

Rady Miasta Opola

z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt. 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, zm. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1457, poz. 1548, poz. 1626) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta Opola na 2015 rok w łącznej wysokości 601.217.753 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 579.185.844 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 22.031.909 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta Opola na 2015 rok w łącznej wysokości 648.721.289 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 562.696.260 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 86.025.029 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu miasta Opola w 2015 roku w wysokości 47.503.536 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) emisji papierów wartościowych w wysokości 10.000.000 zł;

2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 32.503.536 zł;

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.000.000 zł.

§ 4. Ustala się:

1) przychody budżetu miasta Opola na 2015 rok w łącznej wysokości 63.135.927 zł;

2) rozchody budżetu miasta Opola na 2015 rok w łącznej wysokości 15.632.391 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5.

1. Dochody ustalone w § 1 obejmują również:

1) dotacje na zadania własne w wysokości 9.059.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;

2) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej  w wysokości 36.230.021 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;

3) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 17.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;

4) dotacje na zadania wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.316.449 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Wydatki ustalone w § 2 obejmują wyodrębnione kwoty na zadania:

1) własne w wysokości 9.059.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;

2) zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 36.230.021 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;

3) realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 17.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;

4) wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.316.449 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dochody z opłat tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 3.100.000 zł, które przeznacza się na:

1) wydatki związane z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok w wysokości 2.910.000 zł;

2) wydatki związane z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2015 w wysokości 190.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustala się:

1) plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9;

2) plan remontów miasta Opola w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 10;

3) plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 11;

4) plan wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 12;

5) plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 13;

6) plan dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 8. Tworzy się:

1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości 750.000 zł;

2) rezerwę celową budżetu w wysokości 1.855.000 zł z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola – kwota 500.000 zł;

b) wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 1.355.000 zł.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 30.000.000 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wysokości 42.503.536 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 15.632.391 zł.

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta Opola do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9 uchwały;

2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;

3) przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie finansowym w ramach rozdziału między paragrafami z wyłączeniem zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych;

4) przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

5) lokowania w innych bankach niż w banku obsługującym budżet miasta wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na 2015 rok.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Szymon Ogłaza

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/9/14

Rady Miasta Opola

z dnia 18 grudnia 2014 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/9/14

Rady Miasta Opola

z dnia 18 grudnia 2014 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/9/14

Rady Miasta Opola

z dnia 18 grudnia 2014 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/9/14

Rady Miasta Opola

z dnia 18 grudnia 2014 r.

Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/9/14

Rady Miasta Opola

z dnia 18 grudnia 2014 r.

Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/9/14

Rady Miasta Opola

z dnia 18 grudnia 2014 r.

Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/9/14

Rady Miasta Opola

z dnia 18 grudnia 2014 r.

Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/9/14

Rady Miasta Opola

z dnia 18 grudnia 2014 r.

Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/9/14

Rady Miasta Opola

z dnia 18 grudnia 2014 r.

Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/9/14

Rady Miasta Opola

z dnia 18 grudnia 2014 r.

Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/9/14

Rady Miasta Opola

z dnia 18 grudnia 2014 r.

Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr IV/9/14

Rady Miasta Opola

z dnia 18 grudnia 2014 r.

Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr IV/9/14

Rady Miasta Opola

z dnia 18 grudnia 2014 r.

Zalacznik13.pdf

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr IV/9/14

Rady Miasta Opola

z dnia 18 grudnia 2014 r.

Zalacznik14.pdf