UCHWAŁA NR XLVI/712/13

Rady Miasta Opola

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej
pod nazwą Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych  (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, zm. 938) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Z dniem 1 stycznia 2014r. tworzy się gminną jednostkę budżetową pod nazwą
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu, zwany dalej „MZLK”.

2. MZLK będzie prowadził gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.

§ 2. Nadaje się MZLK Statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha

Załącznik

do uchwały nr XLVI/712/13

Rady Miasta Opola

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Załącznik
do uchwały nr XLVI/712/13
Rady Miasta Opola
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Zalacznik1.pdf