UCHWAŁA NR XLVII/727/13

Rady Miasta Opola

z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie użyczenia nieruchomości zabudowanej przy ul. Olimpijskiej 2 i 4a, w udziale w gruncie i w budynkach 8.200/10.000 części

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9  lit. „a” ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645) oraz art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.: Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337; z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429, poz. 1529) – Rada Miasta Opola postanawia:

§ 1. Wyrazić zgodę na użyczenie Stowarzyszeniu Pro Liberis Silesiae z siedzibą w Raszowej przy ul. Ozimskiej 55, nieruchomości zabudowanej, będącej własnością Gminy Opole, położonej przy ul. Olimpijskiej 2 i 4a w Opolu, oznaczonej nr nr działek 539, 541, 542, 543, 544 – obręb Malina, o łącznej powierzchni 0,7222 ha, w udziale w gruncie i w budynkach 8.200/10.000 części, o łącznej powierzchni użytkowej 651,10 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie szkoły podstawowej                i przedszkola, na czas ich funkcjonowania.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha