UCHWAŁA NR XLVII/722/13

Rady Miasta Opola

z dnia 26 września 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645), art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645) i art. 223 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik do uchwały nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania, zmienionej uchwałą nr VIII/93/11 Rady Miasta Opola  z dnia 31 marca 2011 r. oraz uchwałą nr XLVI/709/13 Rady Miasta Opola z dnia 29 sierpnia 2013 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/722/13

Rady Miasta Opola

z dnia 26 września 2013 r.

Zalacznik1.pdf