UCHWAŁA NR XLVIII/744/13

Rady Miasta Opola

z dnia 24 października 2013 r.

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Centrum” w Opolu

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Centrum” w Opolu przy ul. Kościuszki 2, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIV/376/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Centrum” w Opolu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha

Załącznik do uchwały nr XLVIII/744/13

Rady Miasta Opola

z dnia 24 października 2013 r.

STATUT

SAMODZIELNEGO  PUBLICZNEGO
ZAKŁADU  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  „CENTRUM” W OPOLU

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

§ 1.

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum” w Opolu, zwany dalej                  SP  ZOZ „Centrum”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.

2. SP ZOZ „Centrum” wykonuje działalność leczniczą (określoną w § 4 ust. 1) za pomocą przedsiębiorstwa oznaczonego jako „Przychodnia Centrum”.

§ 2.

1. Siedziba SP  ZOZ „Centrum” mieści się w Opolu.

2. Na tablicy urzędowej oraz na pieczęciach podaje się nazwę: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum” w Opolu.CELE I ZADANIA SP ZOZ „CENTRUM”

§ 3. Celem SP ZOZ „Centrum” jest kompleksowa realizacja świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia ludności oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych, regulujących zasady ich wykonywania.

§ 4.

1.  Zadania w zakresie udzielanych przez SP ZOZ „Centrum” świadczeń zdrowotnych obejmują ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, tj.:

1) udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej                               w pomieszczeniach przedsiębiorstwa, o którym mowa w § 1 ust. 2 lub w miejscu pobytu osób potrzebujących tych świadczeń,  

2) udzielanie świadczeń, które obejmują swoim zakresem badania diagnostyczne, w tym:                         analitykę medyczną, a także badania ponadstandardowe w zależności od potrzeb                        i możliwości,

3) opiekę w zakresie pielęgniarstwa podstawowej opieki zdrowotnej,

4) działalność profilaktyczną z zakresu medycyny pracy.

2. Do zadań SP ZOZ „Centrum” należy również profilaktyka i promocja zdrowia oraz realizacja programów zdrowotnych.

3. SP  ZOZ „Centrum” prowadzi  statystykę medyczną z rejestracją usług.

§ 5.

1. SP  ZOZ „Centrum”  może   prowadzić  wyodrębnioną  organizacyjnie  działalność  polegającą na zbyciu, wydzierżawieniu oraz wynajęciu aktywów trwałych.

2. SP  ZOZ „Centrum” udziela świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w umowach               z dysponentami środków finansowych.

3. SP ZOZ „Centrum” prowadzi sprzedaż usług medycznych ponadstandardowych, niezakontraktowanych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

4. SP ZOZ „Centrum” może zawierać umowy cywilnoprawne na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz w zakresie działalności diagnostycznej.


ORGANY  I  STRUKTURA ORGANIZACYJNA

SP ZOZ „CENTRUM”

§ 6. Organami SP  ZOZ „Centrum” są:

1) Dyrektor,

2) Rada  Społeczna.  

§ 7.

1. Działalnością SP ZOZ „Centrum” kieruje Dyrektor, który ponosi odpowiedzialność                        za całokształt funkcjonowania SP  ZOZ „Centrum”.

2. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników SP  ZOZ „Centrum”.

§ 8.

1. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego, który utworzył SP  ZOZ „Centrum”, a także organem doradczym Dyrektora.

2. W skład Rady Społecznej wchodzą:

1) przewodniczący,

2) członkowie w liczbie 6 osób.

3. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

4. Rada Społeczna wykonuje zadania określone w ustawie o działalności leczniczej.

5. Członek Rady Społecznej  zostaje odwołany przed upływem kadencji w przypadku:

1)  złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji,

2)  cofnięcia rekomendacji przez podmiot zgłaszający kandydata na członka Rady Społecznej.

§ 9. W skład struktury organizacyjnej SP  ZOZ „Centrum” wchodzą:

1) poradnie podstawowej opieki zdrowotnej,

2) poradnie specjalistyczne,

3) pracownie diagnostyczne,

4) stanowiska  pracy  stanowiące  obsługę  księgową,  administracyjną,  prawną  i  porządkową SP ZOZ „Centrum”.


 

FORMA GOSPODARKI  FINANSOWEJ

SP ZOZ „CENTRUM”

§ 10.

1. Gospodarka finansowa SP ZOZ „Centrum” prowadzona jest na zasadach określonych                       w ustawie o działalności leczniczej.

2. SP  ZOZ „Centrum” prowadzi rachunkowość na zasadach określonych przez odrębne przepisy.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11.

1. Zmiany statutu dokonywane są w trybie obowiązującym dla jego nadania.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.