UCHWAŁA NR XLVIII/743/13

Rady Miasta Opola

z dnia 24 października 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.: poz. 645) oraz art. 68 ust. 2c ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami: z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 115, poz. 673, Nr 130, poz. 762, Nr 106, poz. 622, Nr 135, poz. 789, Nr 129, poz. 732, Nr 187, poz. 1110; Nr 163, poz. 981, Nr 224, poz. 1337; z 2012 r. poz. 908, poz. 1256; z 2013 r. poz. 951, poz. 1529, poz. 1429) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie Prezydenta Miasta Opola od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Opole przy sprzedaży na rzecz wieczystych użytkowników prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 25/14, km 6, obręb Półwieś, położonej przy ul. Partyzanckiej 67, w związku ze zbyciem nabytej nieruchomości w drodze sprzedaży, przed upływem 10 lat.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha