UCHWAŁA NR XLVIII/742/13

Rady Miasta Opola

z dnia 24 października 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń znajdujących się na cmentarzach komunalnych w mieście Opolu

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXII/332/12 Rady Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń znajdujących się na cmentarzach komunalnych w mieście Opolu wprowadza się następujące zmiany:

- załącznik do uchwały nr XXII/332/12 Rady Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2012 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha

Załącznik do uchwały nr XLVIII/742/13

Rady Miasta Opola z dnia 24 października 2013 r.

Załącznik do uchwały nr XLVIII/742/13
Rady Miasta Opola z dnia 24 października 2013 r.

Zalacznik1.pdf