UCHWAŁA NR XLVI/707/13

Rady Miasta Opola

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym           (Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 260) – Rada Miasta Opola postanawia:

§ 1. Ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej położonej w Opolu, w rejonie ulicy Stanisława Wyspiańskiego, której przebieg przedstawiony jest na załączniku graficznym, nadać nazwę: „Porannej Rosy”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha

Załącznik do uchwały nr XLVI/707/13

Rady Miasta Opola

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Załącznik do uchwały nr XLVI/707/13
Rady Miasta Opola
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Zalacznik1.pdf