UCHWAŁA NR XLVI/705/13

Rady Miasta Opola

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/407/12 Rady Miasta Opola z dnia 31 maja 2012r. dotyczącej wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości będącej własnością Gminy Opole

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594) – Rada Miasta Opola postanawia:

§ 1. Uchylić uchwałę Nr XXVII/407/12 Rady Miasta Opola z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości będącej własnością Gminy Opole.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha