UCHWAŁA NR XLVI/704/13

Rady Miasta Opola

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/536/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 listopada 2012 r. dot. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594) – Rada Miasta Opola postanawia:

§ 1. Uchylić uchwałę Nr XXXIV/536/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej dot. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Opolu przy ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej, na którą składa się prawo własności gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 1/4, karta mapy 27, obręb Półwieś o pow. 1,1253 ha wraz z prawem własności znajdującej się na działce zabudowy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha