UCHWAŁA NR XLVI/703/13

Rady Miasta Opola

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz § 1 uchwały nr LI/486/98 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania komunalnych nieruchomości gruntowych oraz zasad ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata – Rada Miasta Opola postanawia:

§ 1. Wyrazić zgodę na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 19/1 z km 49 obrębu Opole, o powierzchni 0,1209 ha, położonej w Opolu przy Placu Ignacego Daszyńskiego 3,3 a, zapisanej w księdze wieczystej Nr OP1O/00096768/5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha