UCHWAŁA NR XLVIII/737/13

Rady Miasta Opola

z dnia 24 października 2013 r.

w sprawie podatku od środków transportowych na terenie miasta Opola

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594, poz. 645) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171 poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

1) posiadającego dokument poświadczający spełnienie normy jakościowej dotyczącej emisji spalin EURO lub instalacji gazowej:

Dopuszczalna masa całkowita

Samochody wyprodukowane:

po 2004 r.

w 2004 r. i wcześniej

a) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie

781,00 zł

b) powyżej 5,5 t do 9,0 t włącznie

919,00 zł

c) powyżej 9,0 t i poniżej 12,0 t

1.278,00 zł

1.334,00 zł

2) nie posiadającego dokumentu poświadczającego spełnienie normy jakościowej dotyczącej emisji spalin EURO lub instalacji gazowej:

Dopuszczalna masa całkowita

Samochody wyprodukowane:

po 2004 r.

w 2004 r. i wcześniej

a) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie

816,00 zł

b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie

1.066,00 zł

c) powyżej 9,0 t i poniżej 12,0 t

1.542,00 zł

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:Liczba osi

Stawka podatku w zł

osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

1.561,00

2.071,00

trzy osie

1.783,00

2.407,00

cztery osie i więcej

2.526,00

3.125,00

3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita

Stawka podatku w zł

a) od 3,5 t do 8 t włącznie

1.298,00 zł

b) powyżej 8 t i poniżej 12 t

1.835,00 zł

4. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów
(w tonach)

Stawka podatku

osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

od 12 t do 36 t włącznie

2.089,00 zł

2.415,00 zł

powyżej 36 t

2.115,00 zł

2.462,00 zł

trzy osie i więcej

od 12 t do 36 t włącznie

2.056,00 zł

2.413,00 zł

powyżej 36 t

2.459,00 zł

3.121,00 zł

5. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Przyczepy i naczepy wyprodukowane:

po 2004 r.

w 2004 r. i wcześniej

a) od 7 t do 10 t włącznie

463,00 zł

b) powyżej 10 t i poniżej 12 t

927,00 zł

6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku w zł

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

jedna oś

od 12 t do 36 t włącznie

1.222,00 zł

1.371,00 zł

powyżej 36 t

1.225,00 zł

1.377,00 zł

dwie osie

od 12 t do 36 t włącznie

1.483,00 zł

1.870,00 zł

powyżej 36 t

1.646,00 zł

2.361,00 zł

trzy osie i więcej

od 12 t do 36 t włącznie

1.529,00 zł

1.910,00 zł

powyżej 36 t

1.545,00 zł

2.121,00 zł

7. Od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia:


Liczba miejsc do siedzenia

Autobusy wyprodukowane:

po 2004 r.

w 2004 r. i wcześniej

a) do 15 miejsc włącznie

628,00 zł

b) powyżej 15 i mniej niż 30 miejsc

1.087,00 zł

c) równa lub wyższa niż 30 miejsc

1.556,00 zł

§ 2. Z dniem 31 grudnia 2013 r. traci moc uchwała Nr XXXII/495/12 Rady Miasta Opola z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podatku od środków transportowych na terenie miasta Opola.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha